Pesticidafgift - LandbrugsInfo

Report
Ny pesticidafgift
- Kort om afgiftsmodellen
- Ukrudt og vækstreg.
Landskonsulent
Jens Erik Jensen
Email [email protected]
Politiken, 6. februar 2012
2...|
Pesticidafgifter historisk
25 års jubilæum i 2011!
Før 1986 ingen afgift
Fra 1986
Værdiafgift
Skadedyrsmidler 27% af salgsprisen
Ukrudts-, svampe- og vækstreg.-midler 13%
Siden 1996
Værdiafgift
Skadedyrsmidler 35% af salgsprisen
Ukrudts-, svampe- og vækstreg.-midler 25%
Ny pesticidstrategi
Der er brug for en helt ny strategi
på pesticidområdet, hvor vi
fokuserer endnu mere på
biodiversitet og beskyttelse af
vores drikkevand. I foråret vil jeg
invitere partierne og
interessenterne til en diskussion
af, hvad der kan indgå i en ny
pesticidstrategi
Pesticidafgift - begreber
Behandlingsindeks = BI (Trmt. Freq. Index: TFI)
Belastning = B (Load: L)
PesticidBelastningsIndeks = PBI (PLI)
Komponenter (scorer)
Sundhed (Health)
Miljøadfærd (Environmental fate)
Miljøeffekt (Environmental toxicity)
Baseret på midlernes sundheds-klassificering og
PPDB-databasen
PPDB databasen
6...|
Regneeksempel,
Avaunt (indoxacarb)
Regneeksempel, Avaunt (indoxacarb)
Regneeksempel, Avaunt (indoxacarb)
11...|
Pesticidafgift fremover
Stykafgift pr. enhed af det enkelte middel
Fire komponenter
Basisafgift – 50 kr. pr. kg aktivstof
Sundhedsafgift – 107 kr. gange sundhedsscore
pr. kg/l produkt
Miljøadfærdsafgift – 107 kr. gange
miljøadfærdsscore pr. kg aktivstof
Miljøeffektafgift – 107 kr. gange miljøeffektscore
pr. kg aktivstof
Regneeksempel, Avaunt (indoxacarb)
Produkt-navn
Amistar
Dithane NT
Proline EC 250
Tilt 250 EC
Atlantis OD
Boxer
DFF, Legacy mv.
Express ST
MCPA 750
Oxitril CM
Roundup 3000
Roundup Bio
Roundup Max
Starane XL
Stomp
Cyperb 100
Fastac 50
Karate 2,5 WG
Mavrik 2F
Pirimor G
Cycocel 750
Moddus M
Terpal
Basisafgift, kr.
pr. kg/l
Sundhedsafgift, kr. pr.
kg/l
Miljøadfærdsafgift, kr. pr.
kg/l
Miljøeffektafgift, kr. pr.
kg/l
Total
afgift, kr.
pr. kg/l
13
38
13
13
1
40
25
25
38
20
24
18
34
5
20
5
3
1
12
25
38
13
23
0
54
31
30
8
11
0
0
11
62
0
0
25
20
7
0
17
18
0
60
3
6
4
21
1
1
49
2
52
102
285
23
2
5
4
7
3
135
13
4
4
27
56
10
2
11
7
22
3
24
0
15
27
0
20
50
4
3
5
1
13
1661
531
292
1348
107
27
2
7
41
114
47
115
11
118
153
310
92
134
33
24
71
29
175
1678
555
315
1387
248
78
23
45
Aktuel
Nettopris, Forv. ny
pris, kr. pr. kr. pr. kg/l pris, kr. pr.
kg/l
kg/l
400
50
550
185
415
85
500
7333
60
145
40
28
75
180
120
155
115
220
515
740
22
510
200
301
38
414
139
312
64
376
5514
45
109
30
21
56
135
90
101
75
143
334
481
17
383
150
342
152
461
254
323
182
529
5824
137
244
63
45
127
165
265
1779
629
458
1721
728
94
407
195
Pesticidafgift – indtægt på finansloven
2009-10 og forventet indtægt 2011-2012
Afgift
2009
2010
2011
2012
439,9
460,7
700,0
575,0
18...|
Kilde: Lovforslaget
19...|
Kilde: Lovforslaget
Hvilke strategier fremover?
Følgende skal tages med forbehold!
Loven er godt nok vedtaget, men…
Miljøstyrelsen vil ikke oplyse om endelige afgifter,
før ikrafttrædelsesdato er besluttet
Vi har selv beregnet afgift på en række midler ud fra
rapporter fra Miljøstyrelsen og ”rugbrødsmetoden”
Vi har anslået afgiften for øvrige midler ud fra vores
kendskab til klassificering og aktivstofferne
Beregningsgrundlaget diskuteres flittigt
Vi kender ikke endelige afgifter på alle midler
Vi ved ikke, om ”monopolmidler” bliver dyrere
Måske kommer der skånsomme formuleringer
Ukrudtsmidler i vintersæd, efterår
Middel
Boxer
Stomp
DFF-midler
Oxitril
Othello
Atlantis
Pico
Nu
Fremover
85
185
120
270
500
530
145
275
430
350
415
330
2,73
2,4
Ukrudt i vintersæd, efterår
Stomp bliver for dyr, forventes at udgå bortset fra
arealer med (resistent) valmue
Lexus ca. 2 kr. billigere pr. gram
Vi vil fortsat anbefale Boxer, men dosering går ned
Enårig rapgræs: 1 l/ha → 0,5-0,75 l/ha
Vindaks: 1,5-2 l/ha → 1,0-1,5 l/ha
Rajgræs: 2-2,5 l/ha → 1,5 l/ha
Agerrævehale: 3 l/ha → 1,5-2,0 l/ha
DFF bliver kun lidt dyrere – øget anvendelse
Oxitril ca. 100 kr. dyrere pr. liter, uændret anvendelse
Ukrudtsmidler i vintersæd, forår
Middel
Hussar
Ally
Express
Starane XL
Mustang Forte
MCPA
Glyphosat
Nu
Fremover
3600
2750
12,67
9,7
7,33
5,8
180
180
200
190
60
170
28
45
Ukrudt i vintersæd, forår
Hussar og andre ”minimidler” alle billigere
Starane XL og Mustang Forte stort set uændret
MCPA over 100 kr. dyrere pr. liter
Tæt på, at Mustang Forte bliver interessant til
rodukrudtsbekæmpelse
Glyphosatprodukter ca. 20 kr. dyrere pr. liter
Middelvalg i vintersæd ved ny afgift
Boxer, Stomp, Oxitril/Briotril dyre som
resistensbrydere
DFF og Pico næsten uændret pris
SU billigere
Hvordan reagerer markedet?
Kan der trækkes andre formuleringer til DK?
Dansk marked er meget lille på europæisk plan
Vindaks, enårig rapgræs og tokimbladet
ukrudt i vinterhvede ved ny afgift
Før
Ny afgift
Efterår
Dosis
Boxer
DFF
Oxitril
kr/ha
1,5
128
0,04
20
0,2
29
I alt efterår
Dosis
kr/ha
Boxer
0,5
93
DFF
0,1
53
177
146
Forår
Hussar OD
0,035
142
Hussar OD
0,03
83
Atlantis OD
0,3
98
I alt forår
142
181
Total
319
327
Herbicidresistens – det går for stærkt
Italiensk rajgræs
2009: 1 tilfælde af herbicidresistens
2009-2011: 13 tilfælde
ALS, fop/dim, metabolisk
Agerrævehale (43 lokaliteter)
Fop/dim, ALS og metabolisk resistens udbredt
Fuglegræs (26 lokaliteter)
ALS
Ude i verden
Glyphosatresistens, men også alt andet
PVO beregnede effekter af Boxer-doser
vinterhvede st. 11, ukrudt 0-2 blade
Enårig
rapgræs
Vindaks
Alm.
rajgræs
Ital.
rajgræs
Agerrævehale
Væselhale
0,5
0,75
1
1,5
2
57
73
81
90
94
77
87
92
96
97
34
51
63
78
85
34
51
63
78
85
25
40
52
69
79
36
54
65
79
86
Vækstregulering i vintersæd
1 l CCC 750 ca. 70 kr. dyrere
1 liter 100 kr.
1 l Moddus M ca. 100 kr. billigere
0,3 liter 123 kr.
Midler mere jævnbyrdige
I princippet mere kritisk vurdering af behov
fremadrettet!
Ukrudt i vårbyg
Vi tror på samme strategier som i dag
SU: Express, Ally, Hussar m.fl. solo bliver billigere
Vil også fremover anbefale
SU + Oxitril/Briotril + fluroxypyr (Starane-midler)
Starane XL + DFF + (Oxitril/Briotril)
Mustang forte + DFF + (Oxitril/Briotril)
Antiresistens-strategi skal ubetinget køre fortsat!
Pris for anti-resistens:
0,2 l Oxitril 26 kr. dyrere
0,25 Starane 180 4 kr. dyrere
Vækstregulering i vårbyg
Terpal ca. uændret pris
Cerone ca. uændret pris
Medax Top lidt billigere end i dag
Vækstregulering forventes at have samme omfang
fremover
Ukrudt i vinterraps
Middel
Command
Focus Ultra
Agil
Kerb 400 SC
Matrigon SG
Galera
Reglone
Glyphosat
Nu
Fremover
1450
1200
165
135
240
250
410
390
2772
2500
1050
1000
135
200
28
45
Stomp forventes fremover kun at blive brugt på
”valmue-arealer”
Kerb – ude, dispensation eller regelret godkendelse?
Samlet set lidt billigere ukrudtsbekæmpelse i raps
Ukrudt og vækstregulering i frøgræs
Ukrudt
Primus + Starane XL fortsat – billigere eller
uændret
Ariane FG forventes lidt dyrere
MCPA dyrere, men ikke længere godkendt
Vækstregulering
Moddus/Trimaxx billigere, vil mere eller mindre
tage over
CCC dyrere
Ukrudt i majs
Midler billigere: Middel
Callisto
Harmony
Catch
MaisTer
Fighter
Starane 180
Stomp
Nu
Fremover
400
310
9,4
8,2
245
230
2,2
1,7
165
175
165
180
120
270
Ukrudtsbekæmpelse forventes billigere fremover
Radrensning fortsat god idé
hvor der skal sås efterafgrøder
bekæmpelse af problemukrudt
Ukrudt i roer
Middel
Nu
Betanal Power
Betanal/Herbasan
Ethosan
Goltix
Safari
Fremover
185
175
58
60
185
250
200
260
8,5
6,5
Begrænsninger på alle aktivstoffer, flere i vente??
Små muligheder for at tilpasse bekæmpelsen
Radrensning fremover?
Ukrudt i kartofler
Titus bliver efter alt at dømme forbudt
Fenix bliver meget dyrere, ca. 200 kr. pr. liter
Command ca. 50 kr. billigere for 0,2 liter
Boxer 100 kr. dyrere pr. liter
Græsmidler stort set uændret
Glyphosat 20 kr. dyrere pr. liter
Reglone 65 kr. dyrere pr. liter
Større interesse for mekanisk bekæmpelse!
Resistens – fra lovforslagets høring:
37...|
Kilde: www.hracglobal.com
Virkningsklasser for danske herbicider
Virknings- Virkningsmekanisme Eksempler på midler kendt i Danmark
klasse
kursiv=ikke godkendt
A
ACCase-hæmning
Agil, Foxtrot, Fusilade-midler, Primera
Super, Topik, Gallant (alle -fop), Aramo,
Focus Ultra, Grasp, Select (alle -dim)
B
ALS-hæmning
Accurate, Ally, Atlantis, Eagle, Express,
Glean , Gratil, Harmony, Hussar, Lexus,
Logran , MaisTer, Monitor, Nuance, Safari,
Titus (alle SU), Broadway, Primus
(triazolpyrimidin)
Virkningsklasser for danske herbicider
Virknings- Virkningsmekanisme Eksempler på midler kendt i Danmark
klasse
kursiv=ikke godkendt
PSII-hæmning (a)
Betanal, Goltix, Inter-Terbuthylazin, Sencor
C1
C2
PSII-hæmning (b)
IPU, Tribunil, Afalon, Karmex
C3
PSII-hæmning (c)
D
E
PSI-hæmning
PPO-hæmning
Basagran 480/Fighter 480, Briotril, Oxitril
(også gruppe M)
Reglone
Fox, Spotlight Plus
Virkningsklasser for danske herbicider
Virknings- Virkningsmekanisme Eksempler på midler kendt i Danmark
klasse
kursiv=ikke godkendt
PDS-hæmning
DFF, Pico
F1
F2
HPPD-hæmning
Callisto
F3
Carotenoid-hæmning
Fenix
F4
G
H
DOXP-synthase hæm. Command CS
EPSPS-hæmning
GS-hæmning
glyphosat-midler (Roundup m.fl.)
Basta
Virkningsklasser for danske herbicider
Virknings- Virkningsmekanisme Eksempler på midler kendt i Danmark
klasse
kursiv=ikke godkendt
I
DHPS-hæmning
Asulox
Mitose-hæmning (a)
Stomp/Activus, Kerb, Treflan
K1
Mitose-hæmning (b)
ingen
K2
K3
L
M
VLFA-hæmning
ingen
Cellevægs-hæmning
Afkoblere
N
O
Lipid-syntese (-ACC)
Auxin-virkning
Flexidor, Prefix
Briotril, Oxitril (også gruppe C 3)
Boxer, Ethosan/Nortron, Avadex
MCPA-midler, Starane/Tomahawk/Lodin,
Matrigon/Loncid, Banvel, Ariane FG, Galera
Z
Ukendt
Barnon Plus, Avenge
Virkningsklasser for danske herbicider
Virknings- Virkningsmekanisme Eksempler på midler kendt i Danmark
klasse
kursiv=ikke godkendt
B+O
flere
Catch, Starane XL, Mustang forte,
Zoom/Synergy
flere
Absolute 5, Othello
B+F1
Briotril, Oxitril
C3+M flere
C3+O
flere
C3 +M+O flere
F1+K1 flere
Basagran M75
Ariane Super
Flight Xtra
Gruppering efter virkningsklasse
Oxitril CM
Virkningsklasse
C3+M
Kilde: Vejledning i
Planteværn 2011,
Landbrugsforlaget
Kilde: www.Middeldatabasen.dk
Gruppering efter virkningsklasse
Mustang forte
Virkningsklasse
B+O
Resistens-situationen fremover?
Minimidler (SU-midler) bliver generelt billigere
Restriktioner i anvendelse på sigt
1 gang pr. år efterhånden som midler revurderes
Hvis kassekreditten er trængt, vil der være penge at
hente ved at fokusere på minimidler
MEN meget kortsigtet strategi, vi vil fortsat anbefale
resistensstrategier (Boxer+DFF+Oxitril i vintersæd),
tankblandinger i vårsæd, Kerb i raps osv.
Erfaringer fra Norge viser, at mange vælger de
billigste midler med resistens som følge
Forebyggelse bliver bl.a. op til jer konsulenter!
47...|

similar documents