Ny skolestruktur i Frogn?

Report
Ny skolestruktur i Frogn
Frognskolen, faktiske elevtall 2014-2018
Oppsett over elever i barne- og ungdomsskolene i Frogn
Skoleår
2015/16 2014/15 2014/15
Antall elever på trinnet
0. klasse 1. klasse 2. klasse
Dal
Heer
Sogsti
Drøbak
Dyrløkkeåsen
2014/15
3. klasse
2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15
2014/15
2014/15
4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse
13
56
55
36
47
10
44
49
43
40
7
40
54
34
46
10
57
52
38
55
11
50
46
38
47
10
48
53
40
35
10
42
52
46
40
12
42
45
32
43
207
186
181
212
192
186
190
174
Seiersten
SUM
57
143
200
45
118
161
55
123
178
155
384
539
Prognose 1 trinn de neste tre
årene:(ikke tatt hensyn til
til/fraflytting)
Skoleår
2015/16
2016/17
2017/18
Antall elever på trinnet
1. klasse
1. klasse
1. klasse
Dal
13
18
13
Heer
56
48
38
NB Avvik på inntil 10% mulig,
ref mail
NB Avvik på inntil 10% mulig,
ref mail
Sogsti
55
60
39
NB Avvik på inntil 10% mulig,
ref mail
Drøbak
36
44
44
NB Avvik på inntil 10% mulig,
ref mail
Montessori barneskole har 91 elever på barnetrinnet (maksgrense 99) og Montessori
ungdomsskole har 59 elever (maksgrense 60).
Elevtall pr. klasse pr. skole aug. 2014
•
•
•
•
Heer skole: 22,4 elever pr. klasse
Sogsti skole: 25,6 elever pr. klasse
Drøbak skole: 18, 8 elever pr. klasse
Dyrløkkeåsen skole
- Barnetrinnet: 21,9 elever pr. klasse
- Ungdomstrinnet: 26,2 elever pr. klasse
• Seiersten ungdomsskole: 29,5 elever pr. klasse
Alt 1
• 1 stor ungdomsskole på Dyrløkkeåsen (507 elever)
• 4 barneskoler (1.-7. trinn)
Dal, Heer, Drøbak og Sogsti
• Seiersten ungdomsskole legges ned
Alt 1 Nye kretsgrenser
Kartet viser eksempel på nye
barneskolekretser: Elever fra
Dyrløkkeåsen er fordelt til Sogsti,
Drøbak og Heer. Dal har uendrede
skolegrenser.
Sogsti skolekrets: (blå farge) 470
elever (i dag 355)
Drøbak skolekrets (rosa farge) 426
elever (i dag 265)
Heer skolekrets (gul farge) 399
elever (i dag 320)
Montessori barne- og ungdomsskole inngår
i totaltallene for kommunens elever. På de
to privatskolene går totalt 150 elever.
Alt 2
• Skolestrukturen endres til 1.-4. og 5.-10. skoler i kommunen
• 5.-10. skoler på Seiersten og Dyrløkkeåsen
• 1.-4. skoler på Heer, Sogsti og Dal (som blir småskole,
barnehage og grendehus samlokalisert)
• Drøbak inngår i 5.-10. alternativet på Seiersten
Om den nye lærerhøgskoleutdanningen:
Master i lærerutdanning 5.-10. trinn er en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert
lærerutdanning hvor man velger et masterfag der mastergradsoppgaven inngår.
Utdanningen gir undervisningskompetanse spesielt rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen.
At studiet er integrert, innebærer at fag, fagdidaktikk og praksis er koblet sammen gjennom
hele studieløpet både organisatorisk, strukturelt og innholdsmessig. Utdanningen gir
grundig faglig og didaktisk kompetanse innenfor de fagene som inngår i utdanningen, en
god og tydelig profesjonskompetanse, samt en solid praksiserfaring.
Alt 2: Nye kretsgrenser på barnetrinnet
1.- 4. skoler på Heer, Sogsti og Dal
Kartet viser eksempel på nye kretser:
Elever fra Drøbak og Dyrløkkeåsen er
fordelt til Sogsti og Heer. Dal har
uendrede skolegrenser, men redusert
elevtall som følge av 1.-4. trinn, men
får integrert funksjonene som
barnehage og grendehusfunksjon
Sogsti skolekrets: (blå farge) 435
elever (i dag 355)
Heer skolekrets (gul farge) 329 elever
(i dag 320)
Alt 2: Nye kretsgrenser på Utrinnet
5.-10. skoler på Dyrløkkeåsen
og Seiersten
Kartet viser eksempel på nye
kretser:
Seiersten skolekrets: (rød
farge) 608 elever (i dag 380)
Dyrløkkeåsen skolekrets
(grønn farge) 585 elever
(i dag 470 elever 1.-10.)
Alt 3, 4 og 5 er varianter av Alt 2 der 5.-10. skolealternativet er slått
sammen til en skole lokalisert til enten Seiersten (Alt 4) eller
Dyrløkkeåsen (Alt 5)
En 5.-10. skole i kommunen vil ha over 1100 elever uansett
lokalisering.
Dal skole var foreslått midlertidig sammenslått med Heer/Drøbak i
første dialogmøte. En representant syntes at dette skulle vurderes.
En alternativ har vært en 8.-13. skole tilknyttet Frogn vgs.
Et annet alternativ har vært å utbygge Heer til en ungdomsskole.
Begge disse alternativene har ingen bedt om dypdykking i.
Alternativet bygge helt ny skole(r) (alt. 8 og 9) vil ev. bli utredet i
det langsiktige perspektiver (20 år).
Ungdomsskole på Seiersten
• I prosessen har det innkommet forslag om
utbygging av Seiersten til å omfatte en
ungdomsskole.
• Alternativt en 1.-10. skole på Drøbak/Seiersten
• Dette alternativet vil bli utredet i den nye
prosessen 2014/18
Denne matrisen visualiserer de ulike alternativene og hvilke fordeler/ulemper og besparelser som er
foreløpig beregnet. Summen av besparelser vil kunne bli noe lavere hvis det må endres noe på bygninger,
innkjøpe av felles læremidler i noen av alternativene og ev. økte ressurser til skolene.
Arealeffektivitet
•
Beregning av antall m² per elev for de ulike skolebyggene i Frogn for å si noe om
arealeffektiviteten
•
Som man ser varierer arealeffektiviteten betydelig skolene i mellom. For å kunne si noe
om hvordan Frogn kommune ligger an med tanke på arealeffektivitet, har vi hentet inn
statistikk fra sammenlignbare kommuner. Her har vi ikke sammenholdt skole for skole,
men hentet statistikk fra KOSTRA. Gitt unøyaktigheter i rapportering kan det være noe
avvik fra faktisk resultat. (Som eksempel kan vi trekke frem at Frogn kommune har
oppgitt et gjennomsnittlig areal per innbygger i grunnskolepliktig alder til å være 16,1
m2, mens den er beregnet til 19,0 i tabellen over.)
En besparelse på 10000 m² betyr inntil 8 mill. i driftsinnsparinger
•
Rådmannens innspill til 2.dialogmøte
•
•
•
•
Etter 1. dialogmøte har Rådmannen gått sett dypere inn i de alternativene som syntes å
være interessante:
5.-10. alternativene
En ungdomsskole lokalisert på Dyrløkkeåsen
En nedleggelse av Dal skole er for tidlig å vurdere og skal sees i sammenheng med
utviklingen av Nordre Frogn
Rådmannen er av den oppfatning to løp må vurderes:
• Ett kortsiktig som tilfredsstiller HP-vedtaket ( 4 år)
• Ett langsiktig hvor eventuell nybygg vurderes i et 20-årsperspektiv
• Rådmannen legger fram nye beregninger og momenter på de kortsiktige alternativene
• Rådmannen vil ev. vurdere det langsiktige løpet på oppdrag fra politisk hold.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alt 1:
Fordeler:
Små endringer
Minst konfliktfylte alternativ
En samlet ungdomsskole gir likeverdig tilbud til elever
Bedre elevgrunnlag på skolene Heer, Drøbak og Sogsti
Samlet kompetansemiljø for ungdomstrinnet
4 barneskoler gir kortere avstand til skole for flere elever
Ulemper:
Utfordringer med økt trafikk inn i bo-områder
Behov for økt busstrafikk/skoleskyss.
Lite kapasitet på disse veien i dag
Kompetansemiljø for barnetrinn som i dag (ingen forandring på dette)
Lengre skolevei for dagens elever (1.-7.) ved Dyrløkkeåsen
Få utvidelsesmuligheter
Mindre driftsmessige fordeler enn øvrige alternativer
Alt 2:
Fordeler:
Inndeling i tråd med den nye lærerskoleutdanningen
Bedre elevgrunnlag på skolene Heer og Sogsti
Utnytter dagens skolebygg
Gode utvidelsesmuligheter på alle skoler
Ulemper:
Større strukturelle endringer
Utfordringer med økt trafikk til Sogsti og Heer barneskoler og lengre skolevei for mange av de yngste elevene
Middels driftsmessige fordeler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alt 3:
Fordeler:
Inndeling i tråd med den nye lærerskoleutdanningenSamlet kompetansemiljø for elever fra 5.-10.
Likeverdige språk- og valgfagsmuligheter
Bedre elevgrunnlag på skolene Heer og Sogsti
Gode utvidelsesmuligheter
Store driftsmessige fordeler
Ulemper:
Større strukturelle endringer
Betydelige investeringer
Utfordringer med økt trafikk til Sogsti og Heer barneskoler og lengre skolevei for mange av de yngste elevene
Alt 4:
Fordeler:
Inndeling i tråd med den nye lærerskoleutdanningen
Samlet kompetansemiljø for elever fra 5.-10.
Likeverdige språk- og valgfagsmuligheter
God beliggenhet: Nærhet til sentrum, idrettsanlegg og friområder
Sentralt plassert og god tilgjengelighet med buss
Forbedret elevgrunnlag på skolene Heer og Sogsti
Gode utvidelsesmuligheter
Ulemper:
Større strukturelle endringer
Store driftsmessige fordeler
Utfordringer med økt trafikk til Sogsti og Heer barneskoler og lengre skolevei for mange av de yngste elevene
Alt 5:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fordeler:
Inndeling i tråd med den nye lærerskoleutdanningen
Samlet kompetansemiljø for elever fra 5.-10.
Likeverdige språk- og valgfagsmuligheter
Bedre elevgrunnlag på skolene Heer og Sogsti
Store driftsmessige fordeler
Ulemper:
Større strukturelle endringer
Utfordrende beliggenhet og en ikke sentralt plassert storskole
Utfordringer med økt trafikk til Sogsti og Heer barneskoler og lengre skolevei for mange av de yngste
elevene
Ingen utvidelsesmuligheter på Dyrløkkeåsen

similar documents