Základy ú*etnictví zm*ny rozvahových polo*ek

Report
Základy účetnictví
změny rozvahových položek
Evidence činnosti podniku
• Koloběh majetku – mění podobu,
spotřebovává se, opotřebovává se, nakupuje a
prodává se, …
• Změna položek aktiv a pasiv musí být
zaznačena na dokladech
• Hospodářská operace podložená dokladem =
účetní případ
Práce s učebnicí
• Příklad na rozvahové změny + úlohy 5.3. – 5.6.
• Úloha 5.7.
4 typy rozvahových změn
Po každém účetním případu musí trvat rozvahová rovnováha
Účet
• Tabulka zachycující změny položek Rozvahy a
Výkazu zisku a ztráty
• Nejčastěji ve tvaru „T“
MD
číslo + název účtu
• Schéma účtu:
• Název a číslo účtu
• Označení stran účtu
– MD (má dáti)
– D (dal)
D
Dělení účtů
• Z rozvahy
účty rozvahové
• Z aktiv = účty aktivní
• Z pasiv = účty pasivní
• Z výkazu zisku a ztráty
účty výsledkové
• Z nákladů = účty nákladové
• Z výnosů = účty výnosové
• Účty podrozvahové a závěrkové
Zápis do rozvahových účtů
ROZVAHA
Aktiva
Pasiva
Práce s učebnicí
•
•
•
•
Úloha 5.8.
Úloha 5.9.
Úloha 5.10.
Úloha 5.11
Zápis do výsledkových účtů
Výkaz zisku a ztráty
Náklady
Výnosy
HV
Nákladový účet
přírůstky
(úbytky)
Výnosový účet
(úbytky)
Konečný stav
Nákladové a výnosové účty nemají počáteční stav !!!
přírůstky
Konečný stav
Hospodářský výsledek
• Výsledek hospodaření podniku
– Zisk: výnosy > náklady
– Ztráta: výnosy < náklady
ROZVAHA
Aktiva
Pasiva
Výkaz zisku a ztráty
Náklady
HV
Výnosy
Práce s učebnicí
• Příklad na výsledkové účty
• Úloha 5.12.
Souvztažnost
• Souvztažnost je určení správných účtů pro
zachycení konkrétního účetního případu.
Podvojnost
• Každá účetní operace se zachycuje minimálně
na dva účty.
• Jednou na stranu MÁ DÁTI a podruhé na
straně DAL.
• Obě strany se musí rovnat.
Hodnoty účtů a stran účtů
• Počáteční stav = stav účtu na počátku
účetního období
• Obrat MD/ obrat D = součet přírůstků /
úbytků na dané straně účtu (bez počátečního
stavu)
• Stav MD/ stav D = součet počátečního stavu a
obratu dané strany účtu
• Konečný stav = zůstatek účtu na konci
účetního období (KS = PS + přírůstky – úbytky)
Práce s učebnicí
• Úloha 5.13.
Účty syntetické a analytické
• Syntetický účet = zobrazují souhrnné stavy a
pohyby majetku, zdrojů, nákladů a výnosů. V
české účetní praxi mají třímístný číselný kód.
• Analytický účet = slouží k zpodrobnění údajů
syntetického účtu. V české účetní praxi mají
většinou šestimístný číselný kód, přičemž první tři
číslice vypovídají o syntetickém účtu, ke kterému
se daný účet vztahuje.
• Platí: KS účtu syntetického se rovná součtu KS
účtů analytických
• Příklady použití analytických účtů
– Členění majetku dle druhu, odpovědných osob,
míst uložení
– Členění pohledávek a závazků dle jednotlivých
odběratelů a dodavatelů
– Členění peněz, pohledávek a závazků na českou a
jednotlivé cizí měny
– Členění pro daňové účely (např. DPH)
– Členění pro účtování s OSSZ a jednotlivými ZP
Práce s učebnicí
• Příklad na vedení analytické evidence
• Úloha 5.15.
Účtová osnova
• Seznam všech syntetických účtů, které může
daná účetní jednotka v rámci svého účetnictví
používat
• Vychází ze Směrné účtové osnovy
• Vydává ji a schvaluje Ministerstvo financí
Typy účtových osnov
•
•
•
•
•
•
Pro podnikatele
Pro banky
Pro pojišťovny
Pro rozpočtové a příspěvkové organizace
Pro nadace
Pro církve
Směrná účtová osnova
Seznam účtových tříd = základ účtové osnovy
• 0 = dlouhodobý majetek
• 1 = zásoby
• 2 = krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní
úvěry
• 3 = zúčtovací vztahy
• 4 = kapitálové účty a dlouhodobé závazky
• 5 = náklady
• 6 = výnosy
• 7 = závěrkové a podrozvahové účty
• 8,9 = vnitropodnikové účty
Skladba účtové osnovy
• Účet
– tabulka zachycující rozvahové nebo výsledkové změny
– je označen číselným kódem (3 místné číslo) a názvem účtu
– např. 211 - pokladna
• Účtová skupina
– shrnuje účty stejného typu
– je označena číselným kódem (2 místné číslo) a názvem
skupiny
– např. 21 – peníze
• Účtová třída
– shrnuje účetní skupiny stejného typu
– je označena číselným kódem (1 místné číslo) a názvem
třídy – odpovídá Směrné účtové osnově
– např. 2 – krátkodobý finanční majetek a krátkodobé
bankovní úvěry
Účtový rozvrh
• Seznam syntetických a analytických účtů, které
používá daná účetní jednotka
• Vydává a schvaluje ji daná účetní jednotka
• Je nedílnou součásti vnitropodnikových
směrnic
Práce s učebnicí
• Souhrnný příklad – kapitola 5.7.
• Úloha 5.16.

similar documents