Difi-strategien 2012-2015, Erfaringer og resultater av

Report
Difi-strategien 2012-2015
Erfaringer og resultater av
strategiprosessen
Ass.dir. Vivi Lassen
Nettverk virksomhetsstyring 05.02.14
Difi:
Etablert 1. januar 2008
Skal bidra til å utvikle og fornye
offentlig sektor
Ca. 240 ansatte i Oslo og Leikanger
Oslo 11/12/08
Direktoratet for forvaltning og IKT
Utgangspunkt for strategiarbeidet
Difi eksistert i fire år – behov for en mer
gjennomgripende strategi
Difis risikovurdering
Direktørens notat av 02.07.11
Klarere og mer avgrenset profil
Bredere kompetanseområder og bedre kvalitetssikring
Færre oppgaver skikkelig
Difi-strategien 2012 - 2015
Ny visjon: Vi utvikler offentlig sektor
Verdiene beholdt: Nyttig, faglig sterk,
nyskapende og lyttende
Tre innsatsområder: Kunnskapsbasert
forvaltningsutvikling, Digitale tjenester og Gode
innkjøp
Statsforvaltningen er vår primærmålgruppe
Utvikling gjennom samarbeid viktig arbeidsform
Difi som endringsagent
Videreutvikling av Difis organisasjon
Nye hovedmål i tråd med
strategien (2014-målene)
Forvaltningen skal være godt organisert, ledet og
ha riktig kompetanse
Offentlig sektor skal utnytte digitalisering til å tilby
bedre tjenester og understøtte
oppgaveløsningen
Offentlig sektor skal gjennomføre
samfunnsnyttige, kostnadseffektive og
kvalitetsrettede anskaffelser
Ny organisering
Avd. lokalisert i Leikanger og Oslo
IT drift og utvikling
Jostein Fondenes
Digital forvaltning
Tone Bringedal
Administrasjonsavdelingen
Jørgen B. Smit
Avd. lokalisert i Oslo
Offentlige anskaffelser
Dag Strømsnes
Ledelse og organisering
Eivor Bremer Nebben
Stab
Ass.dir., Kommunikasjonsenheten, Kursog konferanseenheten, fagdirektør
informasjonssikkerhet
Ny organisering
Færre avdelinger
Mer ledelseskapasitet
Nye stabsfunksjoner
Tydeliggjøring
Satsingsområder
Målgrupper
Mer helhetlig Difi – samarbeid på tvers
Tiltak:
Virksomhetsstyring
Ledelse
Difi-skolen
Opp med kunnskapen
Innovasjon
Erfaringer
Vi hadde en god prosess
Strategien er blitt et levende dokument
God oppfølging av departementet
Strategien følger de rammebetingelser/
virkemidler vi har – ikke de vi har behov for
Samarbeid på tvers i organisasjonen er fortsatt
en utfordring
Lokasjon to steder
Det vanskelige er hva vi skal slutte med
Hva nå?
Ønske om sterkere virkemidler?
Se stat og kommune i sammenheng
Styrke gjennomføringskraften
Effektiv utnytting av samfunnets ressurser
Gjennomgang av Difi
Ekstern evaluering
Intern prosess
Ny strategiprosess!

similar documents