Mulighetsstudier fv33 og fv34

Report
Mulighetsstudier fv33 og fv34
Samferdselskomiteen i Oppland fylkeskommune
15.Mai 2012
Fv33 Minnesund-Bjørgo (E16)
Minnesund-Oppland grense
Sammenhengende gang-/sykkelveg fra Minnesund til Byrudberga (ca. 4 km). Noe av
dette ble bygget i forbindelse med omlegging av kryss med E6.
Tiltak 1 - Tunnel gjennom Byrudberga (hp02 1000-2000).
Breddeutvidelse (hp02 1000-2000).
Midlertidig tiltak: Oppgradere siderekkverk fra Byrudstua og 3,5 km nordover (hp02
– 0-3500).
Veglys på strekningen
Tiltak 2 - G/s-veg fra Villa Hasselbakken til Feiring skole.
Tiltak 4 - G/s-veg nordover fra Feiring skole (4 km) (hp02 9800-13800).
Tiltak 3 - Miljøskapende tiltak i Feiring sentrum (hp02 8400-9000).
Ny trasé for fv. 33 utenom Feiring sentrum
Tiltak 5 - Tunnel ved Skreifjella (hp02: 19000-22300)
Breddeutvidelse og rassikring ved Skreifjella (hp02: 19000-22300)
Skreia sør-Lillo og Oppsal-Bondelia
Parsell 4: Skreia sør-Lillo
Tiltak 6 –Ny trasé fra Skreia sør til Lillo.
Tiltak 7 - Miljøskapende tiltak i Skreia sentrum.
Tiltak 8 - Breddeutvidelse, kurvaturutbedring og forsterkningstiltak fra
Skreia Nord til Billit, samt avkjørselssanering.
Tiltak 9 - Breddeutvidelse, kurvaturutbedring og forsterkningstiltak fra
Skreia Nord til Lillo.
Parsell 6: Oppsal- Bondelia
Tiltak 10 - Ny trasé. Gjeldende kommunedelplan ligger til grunn.
Tiltak 11 - Moderate forsterkningstiltak på dagens trasé
Bondelia-Odnes
Parsell 7: Bondelia - Stangstua
Utbedring av krysset ved Kaspergården.
Omfattende forsterkningstiltak i sentrumsområdet.
Tiltak 12 - Omlegge trasé for fv. 33 sørfra via Allfarvegen.
Tiltak 13 - Utbedring av kryss fv. 110 x fv. 33 ved Hunndalen.
Utbedring av kryss inn til Skjerven skog industriområde (hp05 2219).
Parsell 8: Stangstua – Odnes
Tiltak 14 - Breddeutvidelse, kurvaturutbedring og forsterkningstiltak.
Tiltak 15 - Ved Brua (hp07 3453): ny trasé for å bedre kryssløsning med
fv.132.
Skardtjernet-Bjørgo(E16)
Tiltak 16 - Kurvaturutretting (ny trasé) ved kryss med fv. 219.
Tiltak 17 - Ny trasé fra 11500/13300 – 17400/17700.
Tiltak 18 - Breddeutvidelse og utretting av kurvatur i dagens trasé.
Tiltak 19 - De siste 900 m ned til kryss med E 16 må utbedres mht. bredde
og kurvatur.
Godt nok eller vedtatt utbygging
Oppland grense-Totenvika kirke
• Byggestart 2012
Lillo-Opsal
• Relativt ny veg
Odnes-Skardtjernet
• Høljerast-Bergli starter 2013
• Ingen øvrige tiltak foreslås
Fv33 Grov kostnadsvurdering
Akershus: 310 Mkr – Oppland: 1050 Mkr
Prosjekt
Grov
kostnadsvurdering
mill.kr.
1
Tunnel ved Byrudberga samt gang/sykkelveg
140
2
Tunnel ved Skreifjella samt
gang/sykkelveg
170
3
Ny veg Skreia – Lillo
430
4
Utbedring/ny veg Oppsal – Bondelia
165
5
Utbedring Mustad – Brua
310
6
Utbedring Skardtjernet – Tonsvatnet +
Bjørgo
145
Fv33 Minnesund-Bjørgo (E16)
Fv33 Skisse delvis
bompengefinansiering
Bomtakst lett bil
Prosjekt
1
2
30 % fylkeskommunal
50 % fylkeskommunal
andel
andel
Tunnel ved Byrudberga
samt gang-/sykkelveg
Tunnel ved Skreifjella
samt gang/sykkelveg
12 kr
17 kr
3
Ny veg Skreia – Lillo
30 kr
4
Utbedring/ny veg Oppsal
– Bondelia
7 kr
5 kr
5
Utbedring Mustad – Brua
7/13 kr
5/10 kr
6
Utbedring Skardtjernet –
Tonsvatnet + Bjørgo
16 kr
12 kr
Merknad
Bomtakst 20 kr med
kun én bomstasjon
ved Byrudberga.
Fare for betydelig
trafikkavvisning og
høyere bomtakst.
Takst i østre/vestre
bomstasjon.
Kan være aktuelt med
to bomstasjoner, men
det gir høyere samlet
bomtakst enn én med
bomstasjon.
Fv 34 Mulighetsstudie
Arbeidet er startet opp !

similar documents