Ny sygedagpengereform

Report
Ny sygedagpengereform:
Hvad betyder den for mig og min virksomhed?
Camilla Høholt Smith
Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent
Det kan du få – helt gratis!
Ring 86 12 88 55 eller se mere på www.cabiweb.dk
2
Side 2
• Seniorkonsulent og Netværks- og
Virksomhedsansvarlig
• Socialrådgiver
• Diplom i projektledelse
• Ekspert i sygefravær
• Ledelse og organisationsudvikling
• Virksomhedskultur
Camilla Høholt Smith
Seniorkonsulent
Netværks- og Virksomhedsansvarlig
Mail: [email protected]
Mobil: 20657855
Side 3
• Lederuddannelse i håndtering af sygefravær
og forebyggelse og den svære samtale
• Samspil virksomheder – jobcenter
Den politiske headline
Sygemeldte får økonomisk tryghed
under hele deres sygdomsforløb.
Indsatsen skal fremrykkes, forbedres
og målrettes de syge med størst
behov
Kilde: dr.dk
Side 4
Øget samarbejdet mellem
virksomheder og jobcenter.
Kilder: politiken.dk, information.dk og dr.dk
Formål
Ca. 400.000 personer modtager årligt
sygedagpenge.
Heraf mister flere tusinde retten til
sygedagpenge som følge af
varighedsbegrænsning. Nogle ender helt
uden lønindkomst eller anden offentlig
forsørgelse.
Det er en udfordring, at afklaring af den
sygemeldtes muligheder for at arbejde og
en beskæftigelsesrettet indsats kommer
for sent i gang og ikke er tilpas målrettet
den enkeltes situation.
Side 6
De væsentligste ændringer
Side 7
•
Ny forlængelsesregel ved livstruende sygdom.
•
Jobafklaringsforløb for dem, der ikke kan få forlænget deres
sygedagpenge efter 5 mdr.
•
”Fast-track-løsning”, en ny opfølgningsmodel.
•
Ny visitationsmodel med større differentiering i indsatsen.
•
Afslag på behandlingsform uden økonomiske konsekvenser for borger.
•
Digitalisering skal automatisere udbetalingen af sygedagpenge.
•
Pension og A-kasse: huskefunktioner til virksomheder og borger om at
tjekke, om sygdomsforløb kan være dækket via forsikring. Samt fortsat
udbetaling fra A-kassen ved kortvarige sygdomsforløb (op til 2 uger).
Ikrafttrædelse
1. juli 2014 træder reglerne omkring ”ingen mister forsørgelse” i
kraft for personer, der fra den dato er berettiget til sygedagpenge.
• For personer, der en dato har modtaget sygedagpenge i 22 uger eller mindre i de 9
forudgående kalendermåneder, indgår de i den nye revurdering.
• For personer med mere end 22 ugers sygedagpengeforløb tælles der 22 uger frem,
såfremt det er indenfor 52 ugers-grænsen inden revurdering.
1. juli 2014 - den nye sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb
og den nye forlængelsesmulighed ved livstruende alvorlig sygdom.
1. juli 2014 – ret til nej til behandling forsøgsperioden starter
Side 8
Ikrafttrædelse
5. januar 2015 – ny visitations og opfølgningsmodel træder i kraft
5. januar 2015 – regel om at arbejdsløse der sygemeldes bevarer
deres A-dagpenge i de første 14 dage
5. januar 2015 – anmodning om fast-track indføres
5. januar 2015 – nye digitale løsninger
Side 9
NY SYGEDAGPENGEMODEL
10
Her er Bent…
Her er Bent
FØR REFORMEN
EFTER REFORMEN
• Kunne stå uden forsørgelse
• Vil altid have forsørgelse
• Kunne miste sygedagpenge
efter 52 uger
• Skal have sygedagpenge
vurderet efter 22 uger
• Jobcentret skulle først tage
fat i Bent efter 8 uger
• Kan få jobafklaringsforløb
Side 11
• Fast-track så I hurtigt kan
komme i samarbejde
Ny tekst med stor betydning?
- Forlængelse uden tidsbegrænsning
•
Medarbejderen skal ikke længere
være døende.
•
Sygedagpenge kan forlænges uden
tidsbegrænsning, hvis det er
livstruende, alvorlig sygdom.
Side 12
De syv ”nye” forlængelsesregler
1)
Revalidering/virksomhedspraktik, der kan føre til beskæftigelse
2)
Virksomhedspraktik el.lign. for at klarlægge arbejdsevne
3)
Afventer lægebehandling og bør kunne vende tilbage til arbejde
4)
Kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet
med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om
ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension
5)
En læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom,
(sygedagpenge uden tidsbegrænsning)
6)
Rejst sag om ret til erstatning ved arbejdsskade
7)
Modtaget en ansøgning om førtidspension
Side 13
Side 14
Betydning for din refusion
Bent går nu fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb.
Hans arbejdsgiver udbetaler løn og søger refusion – og den nye
refusion er nu en ny ydelse, der svarer til kontanthjælpen:
Sygedagpengerefusion
(max)
Side 15
Jobafklaringsforløb med
ressourceforløbsydelse
Ikke-forsørger
kr. 17.658
kr. 10.689
Forsørger
kr. 17.658
kr. 14.203
Nej til behandling!
Forsøgsperiode fra 1. juli 2014 og 2 år frem
• Ingen borger skal tvinges til at deltage i en uønsket behandling!
• Hvis den sygemeldte ikke ønsker behandling skal kommunen
indhente en vurdering fra klinisk funktion. Ønsker borger ikke at
medvirke til at indhente vurdering = stop af sygedagpenge.
• Der skal gøres en indsats for at finde andre behandlingsmuligheder.
• Borgeren har ret til at få forelagt sagen for den kliniske funktion, når
jobcentret overvejer stop af sygedagpenge eller afslag på FØP/Fleks.
– Den kliniske funktion skal så vidt muligt foreslå alternativer
– Borgeren har stadig ret til at afslå
Side 16
NY OPFØLGNINGSMODEL
OG FAST-TRACK-LØSNING
17
”Kommunen skal ved første
opfølgning indgå en aftale
med den sygemeldte om
beskæftigelsesmål og
beskæftigelsesindsats.
Aftalen justeres løbende.”
Side 18
Din medarbejder bliver langtidssyg…
Arbejdsgiver anmelder
som hidtil fraværet senest
efter 5 uger.
I forbindelse med anmeldelsen kan virksomhederne
besvare tre spørgsmål om,
hvordan sygdommen
påvirker arbejdet:
• Hvilke arbejdsfunktioner er
påvirket af sygdommen?
• Hvor længe har sygdommen
påvirket arbejdet?
• Har I forsøgt at tilpasse arbejdet
til den sygemeldtes tilstand?
Side 19
Din medarbejder bliver langtidssyg…
Umiddelbart efter, at
kommunen har modtaget
arbejdsgiverens
anmeldelse af fraværet,
skal den
sygemeldte gå til læge
inden den første
opfølgningssamtale
Side 20
Hvis arbejdsgiveren ikke
har besvaret de tre
spørgsmål om, hvordan
arbejdet er påvirket af
sygdommen, anmodes den
sygemeldte om at besvare
spørgsmålene.
Når medarbejderen kommer til
samtale hos kommunen, har
kommunen både vurderinger fra
Arbejdsgiver
Side 21
Sygemeldte
Lægen
Opfølgning
Arbejdsgiver anmelder som
hidtil fraværet senest efter 5
uger.
I forbindelse med anmeldelsen kan virksomhederne
besvare tre spørgsmål om,
hvordan sygdommen
påvirker arbejdet
- Hvilke arbejdsfunktioner er
påvirket af sygdommen?
- Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
Umiddelbart efter, at
kommunen har modtaget
arbejdsgiverens anmeldelse
af fraværet, skal den
sygemeldte gå til læge
inden den første
opfølgningssamtale
- Har I forsøgt at tilpasse
arbejdet til den sygemeldtes
tilstand?
Når den sygemeldte
kommer til samtale hos
kommunen, har kommunen
både arbejdsgiverens, den
sygemeldtes samt lægens
vurdering.
Side 22
Svarene på de tre spørgsmål
tilgår den sygemeldtes
praktiserende læge med
henblik på at få lægens
vurdering af den
sygemeldtes mulighed for at
vende tilbage til arbejdet.
Hvis arbejdsgiveren ikke har
besvaret de tre spørgsmål
om, hvordan arbejdet er
påvirket af sygdommen,
anmodes den sygemeldte
om at besvare
spørgsmålene.
Fast-track
- for virksomheder der ønsker en ekstraordinær hurtig indsats
→ kommunen skal påbegynde
opfølgningen tidligere i forløbet, hvis
virksomheden anmoder om det inden
for de første fem uger af fraværet.
→ ”Fast-track”-ordningen gælder, hvor det
forventes, at sygemeldingen vil vare i
mere end 8 uger.
→ Anmodning skal ske indenfor de første 5
uger af fraværet
Side 23
OBS:
Den sygemeldte kan også
selv anmode om et fast-track
– også hvis personen er ledig
eller selvstændig erhvervsdrivende.
Fast-track
- for virksomheder der ønsker en ekstraordinær hurtig indsats
Den sygemeldte
skal spørges om,
hvorvidt den sygemeldte
er enig i arbejdsgiverens
oplysninger ved
besvarelsen af de tre
spørgsmål.
Side 24
Kommunen
indkalder til første
opfølgningssamtale,
der som
udgangspunkt skal
afholdes senest to
uger efter, at
virksomheden har
anmodet om ”Fasttrack”.
På baggrund
af opfølgningssamtalen
planlægger kommunen
den tidlige indsats
sammen med
virksomheden og den
sygemeldte.
Ansættelsesretsligt hvis borgeren siger
nej tak til fast-track løsningen?
Side 25
NY VISATIONSMODEL
26
Indsats målrettets behov
Kategori 1 sager
Sager, hvor der er en klar forventet fuld
raskmeldingsdato inden for 8 uger fra første
fraværsdato = minimal indsats
Side 27
Indsats målrettets behov
Kategori 2 sager
Sager, hvor raskmeldingen forventes at ske
senere end 8 uger, men hvor der er et klart og
forudsigeligt behandlingsforløb = en
arbejdspladsbaseret indsats => hurtigst muligt
helt eller gradvist tilbage i arbejde.
Side 28
Indsats målrettets behov
Kategori 3 sager
Sager, hvor der ikke er en klar forventet
raskmeldingsdato, og hvor der er tale om
diffus, uafklaret sygdom, der udgør en betydelig
barriere for arbejdsevnen og/eller borgeren har
udfordringer ud over sygdommen, der skygger
for tilbagevenden = en tværfaglig og
helhedsorienteret indsats = rehabiliteringsteam
Side 29
Side 30
TTA trappemodel
For medarbejdere med job:
Trin 1:
Aftale om gradvis
tilbagevenden
Side 31
Trin 2:
Aftale om Jobstartindsats – hvor en
tilbagevenden proces
startes med en
virksomhedspraktik på
egen arbejdsplads
Trin 3:
Aftale om
virksomhedspraktik på
egen arbejdsplads
Trin 4:
Aftale om at et af de
øvrige trin
iværksættes med
mentorstøtte,
hjælpemidler eller
anden for støtte.
TTA trappemodel, også for ledige
For medarbejdere uden job:
Trin 1:
Aftale om Jobstartindsats – hvor en
tilbagevenden proces
startes med en
virksomhedspraktik
Side 32
Trin 2:
Aftale om
virksomhedspraktik
på en arbejdsplads
Trin 3:
Aftale om at et af de
øvrige trin
iværksættes med
mentorstøtte,
hjælpemidler eller
anden for støtte.
Den praktiserende læge
»§ 11 a. Kommunen anmoder til brug for den første opfølgning, jf. § 13 c, om
en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, hvis den sygemeldte
ikke forventer at blive fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger regnet fra første
fraværsdag. Lægeattesten skal indeholde lægens vurdering af den sygemeldtes
muligheder for at arbejde samt eventuelle behov for skånehensyn.
Stk. 2. Til brug for vurderingen efter stk. 1 skal lægen have den sygemeldtes
oplysninger om sygdommens betydning for den sygemeldtes muligheder for at
arbejde. Hvis den sygemeldte er i arbejde, skal lægen også have
arbejdsgiverens eventuelle oplysninger om sygdommens betydning for den
sygemeldtes muligheder for at arbejde, jf. § 7 d, stk. 2, og § 40, stk. 4.
Stk. 3. Den praktiserendes læges vurdering afgives på en attest godkendt af
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Lægeattesten betales af
kommunen.
Side 33
Pension eller forsikring
– en hjælp for både Bent og dig
Side 34
”Huskeknap” på
Nemrefusion
Indskrives i det brev
medarbejderen får fra
kommunen
Virksomheden eller
medarbejderen selv kan
være forsikret i forhold
til løn eller refusionstab
ved sygefravær.
Vi glemmer det
VirksomhedsnetværkCabi
- fordi socialt ansvar betaler sig
• Med knap 4.300 medlemmer er VirksomhedsnetværkCabi landets
allerstørste netværk med fokus på socialt ansvar.
• Medlemmerne udveksler erfaringer, får tips og tricks, bliver holdt
ajour med seneste lovgivning - og meget andet.
• Medlemsskab og netværksaktiviteter er gratis.
Se mere på cabiweb.dk/virksomhedsnetvaerkcabi
Side 35
Side 37

similar documents