Fra udkast til ny folkeskolelov * 7. juni 2013

Report
Velkommen til
valgmøde
Gladsaxe Kommune
Vadgård Skole
1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan.
2) Folkeskolen skal mindske betydningen af
social baggrund i forhold til faglige resultater.
3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal
styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis.
Det faglige niveau i dansk og
matematik skal hæves
80 % af eleverne skal være gode
til at læse og regne i de
nationale test - dvs. befinde sig
i gruppe 3, 4 eller 5
Andelen af de allerdygtigste
elever i dansk og matematik
skal stige år for år.
Allerdygtigst er defineret som
den del af eleverne, der
befinder sig i gruppe 5 i de
nationale test i læsning i 8.
klasse og matematik i 6.
klasse.
Folkeskolen skal mindske
betydningen af social
baggrund i forhold til
faglige resultater
Andelen af elever med
dårlige resultater i de
nationale test for læsning og
matematik uanset social
baggrund skal reduceres år
for år.
Tilliden og trivslen i
folkeskolen skal styrkes
blandt andet gennem
respekt for professional
viden og praksis
*Elevernes trivsel skal øges
*Termometerundersøgelse fra
DCUM
*Efteruddannelse af lærere
og pædagoger
* Løfte alle elever fagligt, personligt og socialt
* Differentiere og skabe rammer for at
understøtte elevernes mulighed for at følge
deres interesser i deres læring
* Systematisk dialog om læring – med eleven og
forældrene
* Løbende dialog
* Bevægelse i undervisningen (45 min. om
dagen)
*I loven er der lagt op til en væsentlig
forøgelse af timetallet svarende til
næsten et års undervisning mere i
løbet af skoletiden.
* 1 time mere i da i 4.-9. kl.
* 1 time mere i mat i 4. – 9. kl.
* 1 time eng. i 1. og 2. kl.
* 1 time mere i idræt i 1. kl.
* 1 time mere musik i 1. og 5. kl.
* 1 time mere håndværk og design i 4. kl. (faget håndværk og design
erstatter håndarbejde og sløjd)
* 2. fremmedsprog (ty/fransk) 1 time i 5. og 2 i 6.kl
* 1 time mere i N/T i 2. og 4. kl.
* 2 timer obligatorisk valgfag 7. – 9. kl.
* Geografi – en time flyttes fra 8. til 7. kl.
* 5 – 7 ugentlige understøttende timer
* Gennemsnitlig 45 min. motion/dag
* Faget hjemkundskab ændrer navn til ”Madkundskab”
En skoledag på Vadgård Skole
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling
8.00-11.00
Fagdelt/
Understøttende
uv.
8.00-11.30
Fagdelt/
understøttende
uv.
8.00-12.00
Fagdelt/
Understøttende
Uv.
11.00-12.00
Pause/aktiviteter
11.30-12.30
Pause/aktiviteter
12.00-13.00
Pause/aktiviteter
12.00-14.00
Fagdelt/
Understøttende
uv.
12.30-14.30
Fagdelt/
Understøttende
Uv.
13.00-15/16.00
Fagdelt/
understøttende
Uv.
14.00-17.00
SFO
14.30-18.00
Skoleklub
15.00-22.00
Ungdomsklub
7.00-8.00
Morgenåben
* Fagdelt undervisning
* Understøttende undervisning
* Samarbejde med lærere og
pædagoger
* Pædagoger på alle årgange
* Skole, SFO og skoleklub er ét
* Skoleklub i nuværende Club 222
*Læreren har ansvaret for målfastsættelse
og gennemførelse af undervisningen
*Understøttende aktiviteter (5 – 7
timer/uge)
*Kan varetages af andre faggrupper
*Fysisk aktivitet, faglig fordybelse og
lektiehjælp vil være obligatoriske elementer
i den understøttende undervisning
* Særlig støtteundervisning, træning, mål
og feedback
*50%- reglen på 6.- 10. klasse
udgår
*Dog må der ikke være
permanent niveaudeling
* Holddannelse skal ske ved
skoleårets start og evalueres
hver 2.-3. måned
* Valgfag obligatorisk fra 7. kl.
* Udskolingslinjer, profillinjer, toninger
* Idræt udtræksfag
* Mere holddeling (også på tværs af klasser)
* Folkeskolens afgangsprøve (FSA) omdøbes til
”9.klasseprøven”
*”Det er en grundværdi for
folkeskolen at den skal være
indrettet med plads til alle
børn”
* PALS
* Klasseledelse
* Fokus på læringsmiljøet
*Skolebestyrelsen skal udarbejde principper
for hvilke forventninger skolen har til
forældrene i samarbejdet
* Holddeling
* understøttende undervisning
*Samarbejde med lokalsamfundet
*Adgang til at deltage i ex. Musikskole,
eliteidræt
* Skolen skal være mere åben i forhold til det
omgivende samfund
* Musik- og Billedskolen
* AB
* Foreninger
* Det private erhvervsliv
* Samarbejdet mellem lærere og pædagoger
* Nationale tests og elevernes læring
* Synlig læring
* Bevægelse i undervisningen
* PALS
* Samarbejde med AB
* Digitalisering (infrastruktur, IT-tekniker)

similar documents