Udskolingen 7 - 9 klasse

Report
Ny udskoling
NY UDSKOLING
Forældremøde mandag d. 18. marts
2013
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Dagsorden
NY UDSKOLING
– Velkomst
– Baggrunden for og mål med en ny udskoling
– Orientering om processen i forbindelse med
udvikling af udskolingen.
– Præsentation af den ny model for udskoling
– Spørgsmål og kommentarer.
Hornbæk skole
Hellebækskolen
NY UDSKOLING
Den ny udskoling betyder en ændret hverdag og ny
organiseringen af undervisningen, som vil give god
mulighed for at arbejde med og udvikle mange af de
undervisningsformer vi bruger i dag, men også
mulighed for at arbejde på nye måder.
Alle detaljer er endnu ikke på plads, men bestyrelsen
og skolens ledelse vil gerne orientere om processen og
om hvor vi er nu i forhold til den nye udskolingsmodel.
I april / maj inviteres primært forældre til børn i
nuværende 6. og 7.klasse til informationsmøde om den
ny udskoling.
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Baggrunden for en ny udskoling
NY UDSKOLING
• Byrådsbeslutning om ny skolestruktur
• ”Forpligtende samarbejde” for HO & HE
• Fire samarbejdsområder
–
–
–
–
SFO
Inklusion
Videndeling
Udskoling
• Fælles udvikling af udskolingen mellem HE & HO
• Proces med inddragelse af elever, forældre og
medarbejdere
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Mål
NY UDSKOLING
Målet med udskolingen på Hellebækskolen og Hornbæk Skole er:
At skabe en attraktiv udskoling for alle børn
Det betyder et tilbud:
 med høj faglighed
 høj grad af undervisningsdifferentiering
 som prioriterer fællesskab, samarbejde, kreativitet og
innovation
 der motiverer, giver lyst til at lære
 der giver eleverne medbestemmelse
 der gør eleverne parat til videre uddannelse
 der gør eleverne parat til fremtidens arbejdsmarked
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Proces
NY UDSKOLING
Marts 2012:
Fælles møde for de to skolebestyrelser og ledelser
Forår 2012:
Ledelserne arbejder med rammerne for udvikling af ny
udskoling
August 2012 til januar 2013:
Projektgruppe nedsættes og arbejder med udvikling af en ny
udskoling
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Projektgruppen
NY UDSKOLING
Den fælles projektgruppe for de to skoler bestod af
2 elever, 2 lærere, 2 ledere og forældre fra hver
skole
Projektgruppen har arbejdet ud fra et
kommissorium
Beslutning om ny udskoling træffes af ledelse og
skolebestyrelse
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Projektgruppens arbejde
NY UDSKOLING
Projektgruppens proces har været opdelt i følgende
faser
 Relationsfase
 Inspirationsfase
 Idéfase
 Konkretiseringsfase I
 Beslutningsfase
 Konkretiseringsfase II
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Projektgruppens arbejde
NY UDSKOLING
Faser
Aktivitet
Relationsfase
Opstartsmøde
Inspirationsfase
Skolebesøg 1 heldagsekskursion til Silkeborg/Fredericia
Skolebesøg 2 – Humlebæk Skole
Snekkersten Skole
Samt inspiration fra hjemmesider, artikler mm.
Idefase
Projektgruppemøde – merværdier & idéudvikling
Fokusgruppemøder (lærere, elever, forældre)
Konkretiseringsfase I
Projektgruppemøde: opstilling af 2 – 3 scenarier for ny udskoling
Præsentation af scenarier
Beslutningsfase
Projektgruppemøde – debat / anbefaling af scenarie
Fælles ledelsesmøde – scenarie besluttes
Beslutning i skolebestyrelsen
Konkretiseringsfase II
Projektgruppemøde – input til konkretisering af udskolingsmodel
Videre arbejde med konkretisering
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Merværdier – hvad går vi efter
- for at gøre en god udskoling bedre
NY UDSKOLING
• Elevvalg / elevmedbestemmelse
• Passende udfordringer til alle
• Variation i hverdagen
• Inddragelse af det omgivende samfund
• Motiverede elever
• Større elevfællesskab
• Kompetencer (såvel arbejdsformer som indhold) der
retter sig mod fremtidens samfund
Hornbæk skole
Hellebækskolen
citater
NY UDSKOLING
”Erfaringer viser at en reorganisering af udskolingen, hvor
eleverne er med til at tilrettelægge en meningsfuld skoledag
ud fra egne mål og læringsstrategier, fører til høj motivation,
mere læring og bedre trivsel for både svage og stærke elever”
(Nysyn på folkeskolen, KL 2010).
”Hvis Danmark skal markerer sig i den globale konkurrence
om uddannelse, handler det om ikke at ligne de andre. Det
handler om at skabe udvikling. Udvikling for den enkelte elev
og på den enkelte skole. Vi skal væk fra ideen om, at alle
elever skal være på samme niveau på et bestemt alderstrin.
Alle elever er unikke individer med vidt forskellige
forudsætninger for at skabe faglige kvalifikationer” (Vera
Rosenbeck 2012, formand for danske skoleelever).
Hornbæk skole
Hellebækskolen
”En skole der løfter de svage - uden at trække de stærke ned ”
(elev fra 8.kl. , Hornbæk Skole)
Hvorfor den valgte model
NY UDSKOLING
• Kan opfylde målet om ”en attraktiv udskoling for alle”
• En model med mulighed for at opfylde ”merværdierne”
• En ambitiøs model
• God sammenhæng og struktur i modellen
• Kan rumme og udbygge ”det gode” og ”det der virker”
som vi allerede gør i dag
• Lignende modeller er afprøvet på andre skoler med
succes
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Den ny udskolingsmodel
NY UDSKOLING
PRIMÆRKLASSE
TEMADAGE
PROJEKTUGER
Elev
SPECIALER
Hornbæk skole
Hellebækskolen
BASISUGER
10-ugers periode
Uge 1
Uge 2
Uge 3
Uge 4
Uge 5
Uge 6
Uge 7
Uge 8
Uge 9
Uge 10
NY UDSKOLING
BASISUGER
Hornbæk skole
Hellebækskolen
P
R
I
M
Æ
R
PROJEKTUGER
(Klassisk
projektarbejde)
(2 gange)
VALG-PROJEKT /
SPECIALE
( 2 gange)
TEMA
DAGE
P
R
I
M
Æ
R
Basisugerne
NY UDSKOLING
Lektion
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
Morgenmøde
Dansk
Naturfag
Kulturfag
Morgenmøde
Dansk
Kulturfag
2
3
Matematik
Matematik
Primærklasse
Naturfag
Naturfag
Engelsk
”værksted”
Fx fremmedsprog
Tysk / fransk
Idræt
”Værksted”
Fx dansk
Lektiecafe ?
Supplerende uv.
Lektiecafé ?
Supplerende uv.
4
5
6
7
8
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Basisugerne
- fællesskab på årgangen
NY UDSKOLING
Fagene er i fokus
 Holddannelse – hold i hvert fag i de 7 basisuger
 Uanset holdvalg er det faglige indhold det samme
 Holddannelse efter varierede kriterier
• Arbejdsform
• Niveau
• Køn
• læringsstil
• Interesse
• Produktform
• Mm
 Lærersamarbejde fagteam - synergieffekt
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Primærklassen- det nære faste fællesskab
NY UDSKOLING
Primærklassen består af ca. 14 til 17 elever
På en årgang med 75 elever dannes der typisk 5 primærklasser
Hver primærklasse har en primærlærer
Primærlæreren
• Har klasselærerfunktionen
• Har fokus på elevens læringsmål og
progression
• Nøgleperson i forhold til elevens trivsel
• Er nøgleperson i skolehjemsamarbejdet
• Holder elevsamtaler
• Er vejleder i forhold til elevens holdvalg
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Primærklassen- det nære faste fællesskab
NY UDSKOLING
Primærtiden bruges til:
• ”klassens tid”
• Trivsel
• Arbejde med individuelle læringsmål
• Holdvalg
• Timeløse fag
• UU-aktiviteter
• mm
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Dannelse af primærklasser
Tidspkt
NY UDSKOLING
April 2013
Informationsmøde for 6. & 7. klasse forældre og elever
Uge
14 - 17
Elevsamtaler:
Med udgangspunkt i et spørgeskema som eleven har udfyldt
gennemfører klasselærerne elevsamtaler
Uge
16 og 17
Klasselærerne og skoleledelsen drøfter primærklassedannelse på
baggrund af hhv. elevsamtaler og lærernes kendskab til de enkelte
elever.
Elevernes faglige såvel som sociale kompetencer, samt elevernes
eget input vil være vigtige parametre i beslutningsprocessen.
Skoleledelsen beslutter den endelige primærklassedannelse, som
meddeles eleverne og forældrene via forældreintra
Uge 19
Uge 20
Primærlærerbesætningen i kommende primærklasser på 7 og 8.
årgang meddeles forældrene via forældreintra.
Uge
24 - 25
Overleveringsmøder for afgivende og modtagende lærere.
Uge
24 – 25??
Teambuilding for de nye primærklasser
Evt. forældremøde for nye primærklasser
Uge 33
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Forældre/lærere/ledelse
GOD SOMMERFERIE
Første skoledag i de nye primærklasser
Primærdage med fokus på teambuilding
Uge 36
Der afholdes forældremøder i samtlige primærklasser på samme dag
og tidspunkt, for den enkelte årgang. Forældregruppen er i fokus.
Uge
43 & 44
4 lejrskoler for 8. klasserne – sammensætning: nuværende 7. klasser
Uge 4447
Første skole-hjem samtaler med nye primærlærere
Dit navn: _____________________________________ Klasse: _________
I forbindelse med dannelse af primærklasser, vil vi gerne have nogle input fra dig.
Det er dine nuværende lærere, der i samarbejde med de kommende lærere, der skal danne klasserne.
Skriv mindst 3 navne på klassekammerater der er vigtigt for dig - og gerne mange flere.
1. Hvem fra din egen klasse kunne du tænke dig at komme i primærklasse med? (skriv mindst 5
navne – både drenge og piger)
NY UDSKOLING
2. Hvem fra din klasse/årgang kunne du tænke dig at lære bedre at kende? (skriv mindst navne
og klasser)
3. Hvem snakker du mest med i frikvartererne?
4. Hvem snakker du med fra de andre klasser? (skriv navne og klasser)
5. Hvilke fritidsinteresser har du / går du til?
6. Evt. særlige forhold, som du / dine forældre synes er vigtige for os at kende til.
Forældre kan efter behov aftale møde med lærerne og ledelsen
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Årgangen
- - fællesskab såvel fagligt som socialt
NY UDSKOLING
• Varieret holdsammensætninger
• Sociale arrangementer
• Lejrskoler
• Større netværk
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Morgenmøde
NY UDSKOLING
• Morgensamling på årgangen
• Kan periodevis konverteres til
primærtid
• ”morgenstart for enkelt-elever”
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Elevens læringsmål - progression –
holdvalg
NY UDSKOLING
• Elevsamtaler med primærlærer
• Portfolio – på Intra
• Elevplan
• ”Log” på Intra – lærer til lærer
kommunikation
Hornbæk skole
Hellebækskolen
10-ugers periode
Uge 1
Uge 2
Uge 3
Uge 4
Uge 5
Uge 6
Uge 7
Uge 8
Uge 9
Uge 10
NY UDSKOLING
BASISUGER
Hornbæk skole
Hellebækskolen
P
R
I
M
Æ
R
PROJEKTUGER
(Klassisk
projektarbejde)
(2 gange)
VALG-PROJEKT /
SPECIALE
( 2 gange)
TEMA
DAGE
P
R
I
M
Æ
R
Projektugerne
NY UDSKOLING
2 gange årligt
”Klassisk” projektarbejdsform
Problemstilling, analyse, perspektivering, produkt,
fremlæggelse
Med afsæt i et
• Naturfagligt tema
• Humanistisk tema
• Frit tema
Projektgrupperne
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Speciale/valgprojekt
2 gange årligt – på tværs af de to skoler
NY UDSKOLING
Fordybelse i et tværfagligt tema eller en praktisk / reel
problemstilling
Valg ud fra et ”katalog”
Foregår på HO, HE eller i lokalområdet
Eksempler
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Innovationscamp
Turismen tilbage til nordkysten
Forfatter-værksted
Din fremtid – uddannelsesmesse
Robotter – LEGO Mindstorms
Pilotprojekt – sund kantine
IT-agenterne
Hvad med…
NY UDSKOLING
• Skolehjem-samarbejdet
• Inklusion
• Skolereformen
• ??
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Den videre proces
NY UDSKOLING
Det indholdsmæssige og pædagogiske (lærerne)
Struktur og planlægning (ledelsen)
April / maj ++(primært forældre i nuværende 6. og
7. kl.)
”Hotline” til Ulla Wiese Christensen onsdag 15-16
2531 1863
Hornbæk skole
Hellebækskolen
NY UDSKOLING
Hornbæk skole
Hellebækskolen
Spørgsmål &
kommentarer

similar documents