Ny anstalt i Nuuk

Report
Ny anstalt i Nuuk
Forhåndsdialogmøde den 20. august 2014
www.kriminalforsorgen.dk
Anlægsenheden
Forhåndsorientering/-dialog med
markedet
• Udbudsbekendtgørelse kommer snart
• Orientere om projektet
• Formål med dialog
– Afsøge mulighederne for evt. at tilpasse
udbudsprojektet bedst muligt til
markedsforholdene
– Evt. justere konkrete byggetekniske og logistiske
vilkår
– Afklare om planlagte entrepriseform er
hensigtsmæssig
2
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3
Velkomst og præsentation
Introduktion til projektet, herunder orientering om mål og mission
Orientering om den overordnede tidsplan
Overordnet funktionel og teknisk orientering om projektet – gerne
drøftelse undervejs
Kaffepause
Orientering om overordnede vilkår i relation til EU-direktiv og
grønlandsk næringsdrift
Oplæg til entrepriseform – gerne drøftelse undervejs
Spørgsmål
Afrunding og introduktion til evt. individuelle dialogmøder d. 21.
august.
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Introduktion til projektet
4
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Historik
Grønlands oprindelige retssystem
•
•
•
•
•
5
Unikt
Bygger på resocialisering, ikke straf
Kun åbne anstalter i Grønland
Beskæftigelse uden for anstalten
De farligste til ”psykiatrisk ledet anstalt i Danmark”
(Anstalten ved Herstedvester)
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Historik
Den grønlandske retsvæsenskommission
• Nedsat i 1994 af den danske regering og det grønlandske hjemmestyre
• Fælles projekt med grundlæggende nyvurdering af det grønlandske
retssystem
• Betænkning angiver de overordnede rammer for anstalten
Ny kriminallov og retsplejelov for Grønland
• Forudsætter etablering af lukkede pladser og halvlukket regi
• Forudsætter faciliteter til beskæftigelse, fritidsaktiviteter,
selvforplejning, besøg mv.
• Trådte i kraft den 1. januar 2010
6
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Fakta om projektet
• Der er afsat ca. 350 mio. kr. til byggeriet alt inkl.
på finansloven for 2010
• Budget til entrepriseudgifter er 255 mio. kr.
• Kapacitet på 76 pladser med tilhørende faciliteter
• Selve byggeriet vil omfatte ca. 9.000 m2
• Arealtildeling til et område nord for byen ved
lufthavnen
• Skal være klar til ibrugtagning ultimo 2017
7
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Organisering af projektet
Det Centrale
Samarbejdsudvalg
Direktoratet for
Kriminalforsorgen
Bygningsstyrelsen
Styregruppe
Bygherrerådgiver
Økonomistyregruppe
Projektledelse
Totalrådgiver
Anlægsenheden
Brugergrupper
8
Ny anstalt i Nuuk
Entreprenører
Anlægsenheden
Projektkonkurrence
• Ingen traditioner for et byggeri af denne
karakter i Grønland
• Erfaring med arktisk byggeri
• Projektkonkurrence udskrevet den 19.
december 2012 og deltagerne skulle aflevere
deres forslag den 25. marts 2013
• Bedømmelseskomité bestod af repræsentanter
fra både Danmark og Grønland
• Møder i bedømmelseskomité foregik i Nuuk
9
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Projektkonkurrence - vinder
• Offentliggørelse af vinderforslag den 17.
maj 2013
10
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Kapacitet
24
åbne
pladser
40
lukkede
pladser
12
udslusningspladser
I alt 76
pladser
6 Specialceller
2 Venteceller
3 Besøgsrum/-lejligheder
11
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
14
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Projektet (fra konkurrencen)
15
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Projektet (fra konkurrencen)
16
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Projektet (fra konkurrencen)
17
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Projektet (fra konkurrencen)
18
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Overordnet tidsplan
NB: Foreløbig
19
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Foreløbig tidsplan for udbud, tilbud og udførelse
20
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Overordnet funktionel
og teknisk orientering
NB: Tegninger er foreløbige og kan blive ændret
21
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Situationsplan
(Ikke målfast)
22
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Oversigtsplan Niveau 1, bygn. A
(Ikke målfast)
23
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Oversigtsplan Niveau 2, bygn. A
(Ikke målfast)
24
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Oversigtsplan Niveau 3, bygn. A
(Ikke målfast)
25
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Oversigtsplan Niveau 4, bygn. A
(Ikke målfast)
26
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Tagplan, bygn. A
(Ikke målfast)
27
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Oversigtsplan Niveau 2, bygn. B
(Ikke målfast)
28
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Oversigtsplan Niveau 2, bygn. C
(Ikke målfast)
29
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Planudsnit Niveau 1, Boenhed, bygn. A
(Ikke målfast)
30
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Planudsnit Fundament, Boenhed bygn. A
(Ikke målfast)
31
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Planudsnit Niveau 3,
Beskæftigelsesafsnit bygn. A (Ikke målfast)
32
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Planudsnit Fundament,
Beskæftigelsesafsnit bygn. A (Ikke målfast)
33
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Hovedsnit, bygn. A
(Ikke målfast)
34
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Hovedopstalt, bygn. A
(Ikke målfast)
35
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Delsnit i facade bygning A
(Ikke målfast)
36
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Stålkonstruktion for facadebæring
(Ikke målfast)
37
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Detaljer i facade
(Ikke målfast)
38
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
VVS, rør i afretningslag
Principdiagram (Ikke målfast)
39
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Ventilation, føringer over loft
Principdiagram (Ikke målfast)
40
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Sikring
• 3 forskellige sikkerhedsniveauer
– Lukket
– Åbent (inkl. halvlukket regi)
– udslusning
• Ringmur omkring den lukkede del af anstalten
– Personfarlige forvaringsdømte
– Hindre undvigelse, indtrængen og indsmugling
– Suppleret af hegn, der også omfatter den åbne afdeling
• Sikkerhedszone uden for ringmuren
• Teknisk sikring og overvågning (detektering og TV-overvågning)
• Effektiv adgangskontrol (ADK, scannere), ABA og AIA
• Kommunikation (cellekommunikation, overfaldsalarm)
• Statisk sikkerhed skal understøtte dynamisk sikkerhed
41
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Orientering om overordnede vilkår
42
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Dansk Statsbyggesag – EU-udbud
43
•
Udbudsbekendtgørelse med kort orientering om opgaven – (evt. forhåndsmeddelelse forud)
•
To basale forudsætninger for at vinde den/de udbudte opgave(r):
Evne til at løse opgaven – udvælgelseskriterium, se nedenfor
Bedre (økonomisk mest fordelagtige bud) eller billigere (laveste pris) – tildelingskriterium, laveste pris
vurderes foreløbig mest sandsynlig
•
Offentligt udbud / Begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation – (Begrænset udbud er besluttet)
•
Dokumentation for udvælgelse ved prækvalifikation, foreløbigt oplæg til udvælgelseskriterier:
Erfaring med de udbudte områder
Forretningsmæssig soliditet, regnskabstal
Firmakapacitet, personale mm.
”Karakterbog” – nøgletal fra certificeret evalueringsbureau, (eller tilsvarende)
Tro og love erklæring om gæld til det offentlige
Erklæring om mulighed for opnåelse af Serviceattest (eller tilsvarende)
Dokumentationen skal omfatte de sidste 3 regnskabsår
•
Udbuds- og entrepriseform behandles efterfølgende, herunder spørgsmålet om sideordnet udbud i fag/storentrepriser og hovedentreprise
•
Principielle projektmæssige forudsætninger, fx digitale vilkår, mængdeopgørelser ….
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Vilkår for grønlandsk næringsdrift
• Betingelser for næring i Grønland er et lokalt
selskab (eller filial)
44
•
Selskabet skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen – SE nummer
•
Selskabet skal være registreret i Grønlands erhvervsregister – GER nummer
•
Selskabets daglige ledelse skal være hjemmehørende med folkeregisteradresse i GL (min. ophold i 183
dage/år)
•
Ledelse skal være myndig
•
Selskabet må ikke være under konkurs
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Oplæg til udbuds- og entrepriseform
45
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Entrepriseopdeling
Basis, fagentrepriser
46
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Basis, fagentrepriser
Model A
Model B
Model C
Model D
Model E
47
Ny anstalt i Nuuk
Anlægsenheden
Spørgsmål og afrunding
48
Ny anstalt i Nuuk

similar documents