processkarta löner 2014-04

Report
Processkarta över en övergripande
löneöversynsprocess
2014-03-27
Nordanstig Naturligtvis
Här förverkligar du dina livsdrömmar
Övergripande processmodell för löneöversyn.
Arbetsgivarens
lönepolitik
Förhandlings
start
Resultat och
utvecklingssamtal
Överläggning
Förhandlingsavsl
ut
Avstämning
Traditionell
förhandlings
modell
Dialog
modellen
Meddela ny lön
Ny lön
Ny lön
Återkoppling
Återkoppling
Analys
Upptakt
Förhandling
Upptakt
Lönesättande
samtal
Analys
Löneöversyn
Arbetsgivaren har enligt de centrala löneavtalen
ett stort ansvar för den lokala lönebildningen.
Löneöversyn måste kopplas till verksamhetsmål
och budgetprocessen för att få en långsiktig
politisk strategi för lönebildning.
Löneöversynsprocessen
För att lönebildning och löneöversynsprocessen i kommunen ska
fungera på ett bra sätt är det viktigt att alla inblandade på olika nivåer i
organisationen förstår processen och är delaktiga. Löneöversyn är ingen
engångshändelse, det är ett pågående arbete hela året.
Förhandlingsmodell
Kommunerna genomför idag löneöversyn med antingen:
• Traditionell förhandlingsmodell, facklig organisation och
arbetsgivare förhandlar om lönen
• Dialog modellen, chefen sätter lönen
• Lokal överenskommelse om förhandlingsordning
Löneöversynsprocessen – genomförande Traditionell Förhandling
Arbetsgivarens
lönepolitik
Förhandlingsavslut
Resultat och
utvecklingssamtal
Meddela ny lön
Förhandlings start
Ny lön
Upptakt
Återkoppling
Förhandling
Analys
Arbetsgivaren
analyserar och
bedömer
konsekvenser
Arbetsgivaren tar årligen
fram kommunens
lönepolitiska dokument
som kan Innehålla:
- Lönekartläggning och
analys av löneläget och
handlingsplan utifrån
diskrimineringslagens krav
på könsneutrala löner.
- Omvärldsanalys utifrån
konkurrenskraftiga löner
med andra kommuner.
- Kommunens
personalförsörjnings och
kompetensbehov som bör
ha tagits upp i
budgetarbetet.
- Identifierade
yrkesgrupper för ev.
prioriteringar.
Information och beslut i
personalorganet
Arbetsgivarens
lönepolitik
Resultat och
utvecklingssamtal
Arbetsgivarens
lönepolitik och motiven
för planerade åtgärder
presenteras för
ledningsgrupp/er.
Gemensam presentation
för alla arbetstagarorganisationer, kan även
genomföras per at-org.
Arbetsgivaren kan föreslå
lägstalöner för vissa
yrkesgrupper.
Medarbetarsamtalet mellan chef och
medarbetare syftar till att skapa en
process där det positiva sambandet
mellan mål och resultat uppnås.
Målen för verksamheten måste vara
väl kända likväl som lönekriterierna.
(framåtsyftande)
Arbetsgivaren utgår från
HÖK – Samtal chefmedarbetare.
Förhandlingsmodellen
kan fastställs vid detta
tillfälle, eller vid de
inledande
överläggningarna per atorg.
Samtalen är en viktig del i
verksamhetsplaneringen för att varje
enskild medarbetare ska känna
engagemang och förståelse för sitt
uppdrag och sin utveckling.
Lönesamtalet är ett samtal om mål
och resultat med tydlig koppling till
lön och ska referera till kriterierna i
lönesättningen. (inga krontal)
Samtalen kan hållas separat eller i
anslutning till varandra, som ett
samtal. Tydliggör vilket samtal som
genomförs. Samtalen ska hållas
årligen och genomföras enligt
årsplanen oavsett om centrala
löneavtal är klara eller inte.
Förhandlings
start
Med förhandling avses
att
arbetstagarorganisation
en företräder samtliga
sina medlemmar i
förhandlingen med
arbetsgivaren om
löneöversyn.
Arbetsgivaren
presenterar tidplan och
underlag.
Arbetstagarorganisationens eventuella
yrkanden
kommuniceras.
Dokumenteras i form av
protokoll.
Upptakt
Tidplan och
förutsättningar för
verksamheterna
kommuniceras med
verksamhetsansvariga
chefer.
Förhandling
Här samtalar
arbetsgivarens
företrädare med
arbetstagarorganisation
en om bud för ny lön på
individnivå .
Förhandlingsavslut
Arbetsgivaren
redovisar till
arbetstagarorganisatio
nen, kommunens
samlade bud till ny
lön.
Erfarenhet av
processen
kommuniceras.
Förhandlingsprotokoll
skrivs.
Meddela ny lön
Medarbetaren får besked
om sin nya lön.
Ny lön
Ny lön utbetalas med
eventuell retroaktivitet.
Återkoppling
Förvaltning och
nämnder inför
årsbokslut
Återkoppling till
verksamheterna om
resultatet av
löneöversyn och
genomförda
prioriteringar inför
årsbokslut.
Redovisning till
kommunens
personalorgan
Löneöversynsprocessen – genomförande
Samtal chef-medarbetare
Arbetsgivarens
lönepolitik
Resultat och
utvecklingssamtal
Avstämning
Upptakt
Överläggning
Ny lön
Återkoppling
Lönesättande
samtal
Arbetsgivaren
Analyserar och
bedömer
konsekvenser
Arbetsgivaren
analyserar och
bedömer
konsekvenser
Arbetsgivaren tar årligen
fram kommunens
lönepolitiska dokument Det
lönepolitiska dokumentet
kan innehålla:
- Lönekartläggning och
analys av löneläget.
-Handlingsplan utifrån
Diskrimineringslagens krav
på könsneutrala löner.
-Omvärldsanalys utifrån
konkurrenskraftiga löner
med andra kommuner.
-kommunens
personalförsörjnings och
kompetensbehov som kan
ha tagits upp i
budgetarbetet.
-Identifierade yrkesgrupper
för ev. prioriteringar.
Information och beslut i
personalorganet
Arbetsgivarens
lönepolitik
Arbetsgivarens lönepolitik
och motiven för planerade
åtgärder presenteras för
ledningsgrupp/er.
Gemensam presentation
för alla
Arbetstagarorganisationer, kan även
genomföras per at-org.
Arbetsgivaren kan föreslå
lägstalöner för vissa
yrkesgrupper.
Arbetsgivaren utgår från
HÖK – Samtal chefmedarbetare.
Förhandlingsmodellen kan
fastställs vid detta tillfälle,
eller vid de inledande
överläggningarna per atorg.
Resultat och
utvecklingssamtal
Medarbetarsamtalet mellan chef
och medarbetare syftar till att
skapa en process där det positiva
sambandet mellan mål och
resultat uppnås. Målen för
verksamheten måste vara väl
kända likväl som lönekriterierna.
(framåtsyftande)
Lönesamtalet är ett samtal om
mål och resultat med tydlig
koppling till lön och ska referera
till kriterierna i lönesättningen.
(inga krontal)
Samtalen är en viktig del i
verksamhetsplaneringen för att
varje enskild medarbetare ska
känna engagemang och förståelse
för sitt uppdrag och sin utveckling.
Samtalen kan hållas separat eller i
anslutning till varandra, som ett
samtal. Tydliggör vilket samtal
som genomförs. Samtalen ska
hållas årligen och genomföras
enligt årsplanen oavsett om
centrala löneavtal är klara eller
inte.
Överläggning
Överläggning med
respektive
arbetstagarorganisation.
Arbetsgivaren
presenterar tidplan och
underlag.
I överläggningen
bestäms i dialog mellan
parterna hur
löneöversynsprocessen
ska genomföras, följas
upp och kvalitetssäkras
enligt med modellen
samtal chefmedarbetare.
Dokumenteras i form av
minnesanteckningar/över
läggningsprotokoll
Upptakt
Tidplan och
förutsättningar för
verksamheterna
kommuniceras med
verksamhetsansvariga
chefer.
Lönesättande
samtal
Arbetsgivaren lämnar
förslag i dialog om ny
lön till medarbetaren =
lönesättande samtal
Chefen anger förslag till
ny lön i kronor.
Samtalet måste ha en
form som ger utrymme
för ett resonemang om
lönesättningen mellan
chef och medarbetare
samtidigt som samtalet
inte är en förhandling.
Det samlade förslaget
per individnivå lämnas
till respektive
arbetstagarorganisation
Avstämning
Avstämning genomförs
med respektive
arbetstagarorganisation.
Förslaget avstäms mellan
arbetsgivare och
arbetstagarorganisation.
Stämmer av utfallet
utifrån HÖK samt
återkopplar till
överläggningen.
Erfarenheter av
löneöversynsprocessen
kommuniceras.
Ny lön
Arbetsgivarens förslag till ny
lön är fastställt och kan
meddelas till medarbetaren.
Ny lön utbetalas med
eventuell retroaktivitet.
Återkoppling
Förvaltning och
nämnder inför
årsbokslut
Återkoppling till
verksamheterna om
resultatet av
löneöversyn och
genomförda
prioriteringar inför
årsbokslut.
Redovisning till
kommunens
personalorgan

similar documents