Reform for folkeskolen 2014

Report
Folkeskolereform 2014
En gennemgang af hvor vi på TDS er nu i
forhold til forliget om ny folkeskolereform.
Proceslinje for folkeskolereform - 2014
Den ny folkeskolereform er gennemgribende. Den er omfattet lærernes arbejdstid, organiseringen af den daglige undervisning,
samarbejde med forældre og et stærkt samarbejde mellem faggrupper primært mellem lærere og pædagoger.
Målet er, at vi får et samlet ejerskab til den ny skolereform og tænker de muligheder der er i reformen ind i en ny organisering af vores
skole. Vi vil igennem året have løbende og forskellige fokus, på det første temadag har vi fokus på hensigten med reformen og på de
fysiske arbejdspladser.
Reform
forlig
Temadag: hvad
siger reformen
og
arbejdspladser
Reformen
”hvor er vi”
Forår 2013
8. oktober
2013
20. Januar
2014
Kontaktforældremøde
20. nov. 2014
PR – møde
Fokus på
samarbejde
faggrupper
imellem
Sådan ser
Reformen
ud på TDS
25. Marts
2014
26. Maj
2014
Temaaften: Værdier,
hensigt og mål
Orientering: Sådan
ser FSR ud på TDS pr.
1.8.2014
På Tove Ditlevsens Skole ønsker vi en faglighed der motiverer den enkelte elevs potentialer. Elevens forudsætninger er i fokus for
organiseringen og gennemførelsen af vores undervisning, og vi tror på, at alle børn lærer i fællesskab.
Aktiv deltagelse, oplevelser og nuancer er vigtige elementer når vi tænker undervisning og samarbejde mellem alle impliceret er
grundlaget.
Inklusion betragtes som et fællesskab, hvor alle børn trives fagligt og socialt og personligt.
Folkeskolereform
Reform for folkeskolen i Kbh. 2014
Trin 1 (fra skoleåret 2014/2015):
Lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne – frivillig deltagelse
Timetallet hæves til en skoleuge på 28 timer fra 0.-3. klasse, 30 timer i 4.6. klasse og 33 timer i 7.-9. klasse (hvis elever fravælger lektiehjælp)
Ny tid til understøttende undervisning og mere idræt, motion og
bevægelse (45 minutter i gns. om dagen)
Andre faggrupper og pædagoger ind på skolen
Trin 2 (forventeligt fra skoleåret 2016/2017):
Timetallet hæves (30 timer i 0.- 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35
timer i 7.-9. klasse)
Faglig fordybelse og lektiehjælp placeres inden for skoletiden og bliver
obligatorisk for eleverne at deltage i
Det betyder? Udsagn fra kommunen
• Reformen skal først og fremmest betyde, at eleverne
oplever en positiv forskel – nye måder at lære på med
bl.a. praktiske aktiviteter og bevægelse integreret i den
faglige læring
• Forældre og elever skal inddrages i udviklingen af den
nye skole – vi skal blive skarpere på hvordan
• Udnytte de unikke muligheder for autentiske
læringsmiljøer, vi har i København – kultur- og
naturinstitutioner
• Flere pædagoger på skolerne kan bidrage til et
helhedssyn på barnet og den unge
Hvad vil vi/vil vi ikke?
Principper ved implementeringen
Princip 1:
Reformen skal kunne fungere fra ”dag eet”. Det indebærer, at reformen skal
Princip
1:
implementeres
med udgangspunkt i de eksisterende strukturelle og fysiske rammer samt
medarbejdere,
herunder
tilgodese
politiske
ønske om
at bevareskal
de københavnske
Reformen
skal kunne
fungere
fra ”dagdet
eet”.
Det indebærer,
at reformen
implementeres med
fritidshjem. i de eksisterende strukturelle og fysiske rammer samt medarbejdere, herunder
udgangspunkt
tilgodese det politiske ønske om at bevare de københavnske fritidshjem.
Princip2:2:
Princip
Encentral
centralintention
intentioni reformen
i reformen
give
lokale
ledelser
et større
råderum
den lokale
En
er er
at at
give
de de
lokale
ledelser
et større
råderum
til dentillokale
udmøntning,såsåfolkeskolen
folkeskolen
i højere
grad
tilpasses
lokale
børn,
forældre
og udfordringer.
udmøntning,
i højere
grad
tilpasses
lokale
børn,
forældre
og udfordringer.
Realiseringen
i København
skalskal
understøtte
dette.
Realiseringenafafreformen
reformen
i København
understøtte
dette.
Princip 3:
En
afgørende
Princip
3: forudsætning for implementering af reformen er et velfungerende arbejdsmiljø
/rammer for skolens arbejde og hvordan pædagoger og lærere kan gives gode arbejdsbetingelser
En afgørende forudsætning for implementering af reformen er et velfungerende
på skolen fra dag eet.
arbejdsmiljø /rammer for skolens arbejde og hvordan pædagoger og lærere kan gives gode
arbejdsbetingelser på skolen fra dag eet.
En reform der skaber muligheder
Kan dagen tænkes anderledes?
Hvilke muligheder/hvilke
udfordringer?
Visioner og udfordringer

similar documents