Ny guide för inköp av elkrävande utrustning samt projektering

Report
Ny guide för inköp av elkrävande
utrustning samt projektering,
ändringar och renoveringar
Guide till PFE:s krav - inköp
10 § Utöver vad som följer av 6 § 5 a, skall företaget vid
inköp av en elkrävande utrustning välja den utrustning som
är mest energieffektiv utifrån energiklassificering eller
beräknad livscykelkostnad, om merkostnaden för en sådan
utrustning jämförd med en i andra avseenden likvärdig
utrustning beräknas vara återbetald inom tre år.
PFE:s krav på rutinen för inköp innehåller därmed två möjliga
alternativ:
1.
Företaget väljer att köpa utrustning av högsta
energieffektiva klass. För närvarande finns
energiklassificering endast för elmotorer. Om man väljer
detta alternativ behöver inga LCC-beräkningar göras.
2.
Företaget utför en livscykelkostnadsberäkning (LCC) för
minst två alternativa utrustningar, ett konventionellt och
minst ett energieffektivt alternativ.
Guide till PFE:s krav - inköp
Elkrävande utrustning:
All utrustning som använder > 30 MWh/år
(ex en elmotor på 3,4 kW som körs kontinuerligt)
Högsta energieffektiva klass för elmotorer: IE3
•
om sådan motor finns tillgänglig i önskad
effektklass
•
om merkostnaden är återbetald inom 3 år
•
om företaget inte istället låter en LCC-beräkning
styra valet av motor
Guide till PFE:s krav - projektering
9 § Utöver vad som följer av 6 § 5 a, skall företaget vid
projekteringar, ändringar och renoveringar av företagets
anläggningar ange olika lösningar och bedöma hur de i
energieffektiviserande syfte kan samverka med den befintliga
anläggningen samt bedöma vilka livscykelkostnader de har. En
lösnings livscykelkostnad skall beräknas som summan av den
investeringskostnad som lösningen medför och lösningens
energikostnad under dess förväntade brukstid.
Företaget ska utforma en rutin som säkerställer att
man alltid
•
anger olika lösningar;
•
bedömer om och hur respektive lösning kan
samverka med den befintliga anläggningen och
på så sätt effektivisera energianvändningen
(systemperspektiv);
•
bedöma livscykelkostnaden (LCC) för de olika
lösningarna.
Guide till PFE:s krav –
Kontinuerlig uppföljning och redovisning av rutinernas effekt
17 § En slutlig redovisning enligt 14 § lagen om program för
energieffektivisering ska innehålla följande....
Redovisning av resultat av tillämpade rutiner
4. Resultat av tillämpade rutiner som fastställts enligt 11 §
andra stycket 4 lagen om program för energieffektivisering
ska redovisas enligt följande.
a) Bedömning avseende den eleffektivisering som uppnåtts
genom tillämpning av rutiner för projekteringar, ändringar och
renoveringar av företagets anläggningar, angivet i
energienhet per år. Uppgifterna ska innefatta en redogörelse
över de skäl varpå bedömningen grundas.
b) Bedömning avseende den eleffektivisering som uppnåtts
genom tillämpning av rutiner för inköp av elkrävande
utrustning till företagets anläggningar, angivet i energienhet
per år. Uppgifterna ska innefatta en redogörelse över de skäl
varpå bedömningen grundas.
Guide till PFE:s krav –
Kontinuerlig uppföljning och redovisning av rutinernas effekt
Guide till PFE:s krav

similar documents