Ny statusklassning nästa år

Report
Statusklassning,
åtgärder och
miljökvalitetsnormer
Med fokus på fiskars
möjlighet till en fri
vandring
Anders Larsson
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ekologisk status
Biologi
Fysikaliskkemisk
Hydromorfologi
Ekologisk status
Biologi
Fysikaliskkemisk
Hydromorfologi
• Sämst styr
• Bara biologisk parametrar sänker lägre
än till Måttlig
• Hydromorfologin sänker under God
bara om den visar på
Otillfredsställande eller Dålig
(generellt)
Hög
God
Måttlig
Otillfredsställande
Dålig
Ekologisk status
Stor
förändring
Biologi
Kiselalger
Växtplankton
FysikaliskBottenfauna
Makrofyter
kemisk
Fisk
Näringsämnen
Allm. förhållanden
syre, siktdjup,
Sämst styr,
försurning,
sämst måttlig
SFÄ
Hydromorfologi
Konnektivitet
Hydrologisk regim
Morfologi
• Sämst styr
• Bara biologisk parametrar sänker lägre
än till Måttlig
• Hydromorfologin sänker under God
bara om den visar på otillfredsställande
eller Dålig (generellt)
Hög
God
Måttlig
Otillfredsställande
Dålig
Hydromorfologi
Konnektivitet
Möjligheten för vattenlevande organismer att röra sig i
vattensystemet
• Längsgående (ned- och uppströmsvandring)
• Sidledes (möjligheten för organismer att nå
vattendraget/sjöns närområde)
• Sammanvägning enligt sämst styr
Hydromorfologi
Konnektivitet - Längsgående
Principer:
• Inget lapptäcke
• Fokus har legat på uppströmsvandringen (harmonisering av
bedömningen med grannlänen)
• Sammanvägning vid flera olika hinder.
• Mört och öring
• Påverkad sträcka och passerbarhet är avgörande.
• Endast hinder som människan har byggt
Flödesriktning
Dålig status
Damm
Måttlig status
Damm
Hydromorfologi
Konnektivitet - Längsgående
Principer:
Sjö
Sjö
Dålig status
• Inget lapptäcke
Dålig
Dålig
Sjö
Sjö
Dålig
Måttlig
Hur allt hänger ihop
Status
Miljöproblem
Påverkanskällor
Förbättringsbehov
Övervakning
Åtgärder
genomförs
Potentiella åtgärder
Generellt förslag till åtgärd
för vattenkraftsdammar
Hur allt hänger ihop
Status
Miljöproblem
Påverkanskällor
Förbättringsbehov
Övervakning
Åtgärder
genomförs
Potentiella åtgärder
Ekologisk status
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
Samråd
• 1 nov 2014 – 30 april 2015.
oFörvaltningsplan
oMiljökvalitetsnormer
oÅtgärdsprogram
Hydromorfologi
Hjälp gärna till med inventering av vandringshinder nära dig.
Hydromorfologi
Konnektivitet - Längsgående
• Endast solklara fall – annars måttlig status.
• Utifrån rådande kunskap – Vi kan ha fel
• Hjälp gärna till med inventering av vandringshinder nära dig.

similar documents