Ny fælles naturfagsprøve

Report
Ny Fælles Naturfagsprøve
Nørbølling 29. januar 2015
Ny Fælles naturfagsprøve
- Fra skoleåret 2015/2016 indføres en bunden praktiskmundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i
9. klasse som erstatning for den nuværende bundne
praktisk-mundtlige prøve i fysik/kemi.
- Prøven tilrettelægges således, at eleverne udarbejder en
selvvalgt problemstilling inden for et lodtrukkent tema.
Forberedelsen til prøven finder sted i den sidste del af
undervisningstiden med lærervejledning.
Ny Fælles naturfagsprøve og
projektopgave
For at styrke den naturfaglige kultur på skolerne og elevernes interesse for
naturvidenskab gennemføres der i skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 forsøg
med en ekstra obligatorisk projektopgave i 9. klasse, der evalueres i efteråret
2017. Elever, der indgår i forsøget, har både en projektopgave inden for de
humanistiske fag/samfundsfag og en projektopgave i matematik/naturfag. I
relation til projektopgaven i matematik/naturfag udmøntes forsøget på to måder:
●Projektet skal inddrage elementer fra alle tre naturfag (fysik/kemi, biologi og
geografi) og danne grundlag for den fælles prøve i de tre naturfag.
●Projektet kan inddrage elementer fra to eller flere af fagene i den naturfaglige
blok (fysik/kemi, biologi, geografi, matematik og idræt).
Fra naturfagligt projektforløb
til naturfaglig projektopgave
Hvordan NTS har arbejdet med et naturfagligt projektforløb
Hvordan griber vi et naturfagligt projektforløb an?
Planlægning, gennemførelse og evaluering af et naturfagligt projektforløb foregår i fagteamet af naturfagslærere i
biologi, fysik/kemi og geografi omkring den eller de klasser/hold, projektforløbet omfatter.
Planlægning
Indkreds de målpar i Fælles Mål, der skal være omdrejningspunkt for dette naturfaglige projektforløb. Husk både de
naturfaglige mål (som er fælles for biologi, fysik/kemi og geografi) og de fagspecifikke. Tag stilling til hvilke(t)
kompetenceområde(r), der skal være hovedfokus på i det naturfaglige projektforløb: Er det undersøgelse, modellering,
perspektivering eller kommunikation?
Overemnet manifesterer sig nu, hvis ikke det allerede var fastsat, da I indkredsede de relevante målpar.
Opstil læringsmål for hele klassen/holdet på baggrund af de valgte målpar.
Opstil en lektionsplan for gennemførelsen af det naturfaglige projektforløb: Hvor mange lektioner og uger strækker
forløbet sig over? Hvordan ligger lektionerne - som de “plejer” efter klassens/holdets skema eller er der omlagt
skema? Se inspiration i de to eksempler på naturfaglige projektforløb her på siden.
Gennemførelsen af det naturfaglige projektforløb finder sted i samarbejde mellem naturfagslærerne.
Undervejs i gennemførelsen er det centralt, at både de fælles læringsmål for klassen eller holdet og de særlige for hver
gruppe holdes for øje.
Evalueringen finder både sted løbende (formativt) og ved afslutningen af det naturfaglige projektforløb (summativt).
Spørgsmål ang. prøven
2015/16
Mulighed 1
9. klasseprøve i fysik/kemi (som hidtil, dog mulighed for gruppeprøve)
Derudover udtræksprøve i enten biologi, geografi, mundtlig matematik eller idræt
Mulighed 2
Frivillig fælles naturfagsprøve (biologi+fysik/kemi+geografi), hvor eleverne på baggrund af et lodtrukket
naturfagligt emne formulerer en problemstilling og arbejder projektorienteret. Proces og resultater
fremlægges praktisk og mundtligt til afgangsprøven (vælges denne form næste år skal det sandsynligvis
omkring en dispensation i UVM)
Derudover udtræksprøve i enten biologi, geografi, fysik/kemi, mundtlig matematik eller idræt
2016/17
Fælles naturfagsprøve (biologi+fysik/kemi+geografi), hvor eleverne på baggrund af et lodtrukket
naturfagligt emne formulerer en problemstilling og arbejder projektorienteret. Proces og resultater
fremlægges praktisk og mundtligt til afgangsprøven.
Derudover udtræksprøve i enten biologi, geografi, fysik/kemi, mundtlig matematik eller idræt.
Fra 2015 igangsættes desuden et femårigt evaluerings- og følgeforskningsprogram (2015-2020) med fokus
på effekten af den fælles naturfagsprøve.
Følg med på NTSnet og i NTSnyhedsbrev

similar documents