Presentasjonen til BI-professor Kjell A. Eliassen om

Report
Lederne
Gardermoen,14 Oktober 2011
Omstilling og
effektivisering: Ledelse i
offentlig sektor
Professor Kjell A. Eliassen
Senter for europeiske og asiatiske studier
Handelshøyskolen BI
Hovedtema
 Internasjonale utfordringer for offentlig sektor:
 Globalisering og fri konkurranse
 Digitalisering og den nye økonomien
 EU og ”den norske metoden”
 Hvorfor er dette viktig for stat, kommuner og fylker?
 Konsekvenser for offentlig ledelse og lederroller
 Internasjonale ledelsestrender
KD Knowledge Development Ltd.
Lederskapsmatrise
Rammebetingelser:
Internasjonalt og nasjonalt
Brukere, kunder, interessenter
Ledere og ledelse
Oppgaveløsning
Fleksibilitet
og effektivitet
Organisasjonsutforming
Hierarki
Gruppe, team, prosjekt
Medarbeidere
Faglig, personlig
og sosial kompetanse
KD Knowledge Development Ltd.
Global frikonkurranse
 Hva skjer: Grenseløst, rask endring, mange ulike aktører og
økt kompleksitet og usikkerhet
 Årsakene: Poltikk, teknologi, økonomi
 Karakteristika: Deregulering, privatisering, globale selskaper
 Grenser for det globale markedet?
 Finansmarkedet – det mest liberaliserte eksempel
 Hva kan Norge gjøre og offentlig sektor?
KD Knowledge Development Ltd.
Informasjonssamfunnet
Den nye økonomien:
 Global
 Favoriserer immaterielle ting (ideer, informasjon, nettverk)
 Skaper en stadig mer interrelatert nettverksøkonomi
 Gjør størelsen på nettverket til en verdi- desto mer
omfattende ting blir desto mer verdifulle blir de
KD Knowledge Development Ltd.
Informasjonssamfunnet
- Karateristika  Mange nye jobber
 Nye og voksende markeder
 Nye strategier for bedrifter og offentlig sektor
(eCommerce, eBusiness, eGovernment)
 Økt livskvalitet (enklere for brukerne, bedre tjenester, lettere
tilgjengelighet)
 Økt jobbkvalitet (enklere, økt jobbfleksibilitet, mer fagorientert,
avansert teknologi i arbeidet)
 Bedre opplæringsmuligheter (eLearning)
 Problemer med “digital divide” (på tvers av land, innen land og på
tvers av skoler)
KD Knowledge Development Ltd.
Kundefokusert offentlig sektor
 Resultater av innføring av IKT:
 Konsentrerer
I et front kontor/portal – “one-stop-shopping”
 Integrerer tjenester
standardiserer informasjon - en blankett for mange offentlige
tjenester
 Redefinerer tjenster
tilpasser lovgivning og organisasjonsdesign, ny tildeling
ansvar og myndighet, etc.
av
KD Knowledge Development Ltd.
EUs konsekvenser:
EØS-avtalen - viktigst
 Ikke bare regler, men et nytt legalt regime og mer til
 Økt sikkerhet mot markedstilgang, større forutsigbarhet,
harmonisert lovgivning og felles standarder som leder til økt
investeringsbehov og som gjør det lettere å eksportere,
men:
 Økt konkurranse i Norges indre marked fordi reduserte
handelsbarrierer overfor utlandet fører til økt press mot økt
effektivitet, mer konkurranse og færre virkemidler
 Kommunene kan ikke på samme måte støtte lokalt
næringsliv
KD Knowledge Development Ltd.
Den europeiske utfordringen er ikke
bare det indre marked
 Schengen
 Omfattende EU-programmer for forskning og utvikling
 Omfattende samarbeidsprogrammer for utdanning
 Omfattende hjelpeprogrammer for næringslivet, regioner og
enkelttiltak
KD Knowledge Development Ltd.
Konsekvenser for kommunene
Kommunenes grenser ”sprenges”
 Begrenset handlefrihet
 Totalt ny rolle for kommunene i forhold til næringslivet
 Rettsliggjøring
 EØS-regler for kommunale innkjøp
 EØS-regler for arbeidsmiljø og ansettelsesforhold
 Tverrkulturelle arbeidstakere
 Kommuner i Gudbrandsdalen erklært for GATS-frie soner
 Globale service-leverandører - abonnementsstaten
 Konvergering mot en NPM modell?
KD Knowledge Development Ltd.
Offentlig sektor idag
Informasjonssamfunnet:
 Kunnskaper fra en hel verden og til en hel verden
 Endrer læringsarenaene
 En viktigere rolle for lokalsamfunnet
 Skaper nye skillelinjer mellom de som er med i
informasjonssamfunnet og de som ikke er med
 Krever ny kompetanse hos lederene
KD Knowledge Development Ltd.
Påvirker lederrollen
 Nye kunnskapskrav
 Nye roller
 Mindre hierarki
 Veiledning som ledelsesstrategi
 Fleksible organisasjonsformer og relasjoner i
organisasjonen
 Flate strukturer
 Strategisk tenkning
KD Knowledge Development Ltd.
Globalisering og offentlige ledere
 Internasjonalt orientert?
 Resultater fra AFFs undersøkelsene av offentlige ledere:
 13 % behov for mer innsikt
 8 % behov for mer internasjonal erfaring
 Kan kompenseres av internasjonal utdanning eller
tidligere erfaring?
KD Knowledge Development Ltd.
Ny offentlig ledelse
 ”Hands-on” profesjonell ledelse
 Eksplisitte standarder og prestasjonsmåling
 Større vektlegging av produksjonskontroll
 Bevegelse mot klarere relasjoner mellom enheter i offentlig
sektor
 Vektlegging av privat sektor lederstil
 Vektlegging av større disiplin i ressursbruk
KD Knowledge Development Ltd.
Nye organisasjonsformer
 Sjelden har noen reorganisert så mye for så lite – mange
eksperimenter
 De gamle strukturene lever i beste velgående
 Stort behov, men lite sammenslåing og samordning –
mangel på mot??
 Behov for reelt sett flatere strukturer - team
KD Knowledge Development Ltd.
Vellykkede organisasjonsendringer
Krever:
 Lengre tid enn vi tror
 At ”trykket” holdes oppe på alle trinnene
 At organisasjonen må få ro til å utvikle seg
Gir:
 Økt kvalitet
 Økt effektivitet
 Økt motivasjon og trivsel
KD Knowledge Development Ltd.
Hvorfor team – og hva er det?
 Bedre prestasjoner og oppgaveløsing
 Økt fleksibilitet og effektivitet
 Gjensidig læring og utvikling
 Enklere koordinering
 Mobilisering av kompetanse
 Økt arbeidsglede
 Ansvarlighet og myndiggjøring
 Team er ikke gruppe og ikke prosjekt
KD Knowledge Development Ltd.
Nye organisasjonsformer
 Sjelden har noen reorganisert så mye for så lite – mange
eksperimenter
 De gamle strukturene lever i beste velgående
 Stort behov, men lite sammenslåing og samordning –
mangel på mot??
 Behov for reelt sett flatere strukturer - team
KD Knowledge Development Ltd.
Hva kreves?
Lederrollen
 Revurdere rammene for statlig og kommunal virksomhet
 Arbeide mer med strategi
 Skape mer fleksible organisasjoner og fleksible
arbeidsformer
 Etablere flate strukturer
 Innføre mer veiledningsorienterte ledelsesformer
 Dette kan kun toppleder initiere.
 Den ensomme toppleder?
 Kanskje ”coaching” er et svar på hvordan gjøre det lettere
og bedre for ham eller henne?
KD Knowledge Development Ltd.
Coaching er:
En type dialog og kontinuerlig kommunikasjonsprosess hvor
coachen skaper muligheter for den som blir coachet til å:
 Fokusere på mål og resultater
 Bruke hele sitt potensial
 Løse problemer
 Øke læring og utvikling
 Nå resultater
KD Knowledge Development Ltd.
Coachende ledere
 Setter mål
 Utvikler strategier
 Er fokusert
 Måler utvikling og fremskritt
 Sørger for at alle ser det store bildet
 Utvikler sterke sider og reduserer svakheter
 Gir ærlige tilbakemeldinger
KD Knowledge Development Ltd.
Fra målstyring til strategi
 Offentlig etater trenger strategisk styring
 Hva er strategi for en etat i staten eller i en kommune?
 Strategi og politikkens logikk
 Hvordan legge opp til en strategi-prosess?
KD Knowledge Development Ltd.

similar documents