Powerpoint som visades på träffen

Report
Informationsmöte 2014
Välkomna!
Kvällens huvudpunkter
• Ny organisation under 2015
• Hemsidan - www.kungsbacka.se/godman
• Redovisning och redogörelse
• Ny lagstiftning 1 jan 2015
• Övrigt
• Frågor
KUNGSBACKA KOMMUN
Vi på överförmyndarenheten
Eva Sundqvist, enhetschef
Tina Christensen, överförmyndarsekreterare
Cajsa Löfmark, handläggare
Lena Knutsson, handläggare
Mattias Glind, administratör
Cecilia Hellman, granskare
[email protected]
KUNGSBACKA KOMMUN
Ny organisation 2015
• Samverkan av överförmyndarorganisationerna
• Beslut i kommunfullmäktige 2014-10-14 (ärende 12)
• Samverkansavtal mellan Kungsbacka, Mölndal, Härryda och
Partille
• Säte i Mölndal
• Syftet med en samverkan är att öka rättsäkerheten och
effektiviteten samt minska sårbarheten i verksamheten
• Baseras på utredning av Wallgren juridik AB
KUNGSBACKA KOMMUN
Ny organisation 2015
• Överförmyndarnämnden kvar
• Träder i kraft tidigast under sommaren 2015
• Rekrytering av chef sker nu med 1:a uppgift att förbereda
nya organisationen
• Anställda i nuvarande organisationer följer med till nya
• Beräknas bli 11 tjänster
• Fortlöpande information via hemsidan
KUNGSBACKA KOMMUN
www.kungsbacka.se/godman
• Information – innan du ringer oss
• Blanketter – för utskrift på egen skrivare
• Riktlinjer arvode
Huvudregel – Huvudmannen är betalningsansvarig.
Prisbasbelopp 2014 - 44 400 kr (2,65% 117 700 kr brutto, 2% 88 800 kr).
Arvodesbeslutet är även ett uttagsmedgivande!
• Bevaka rätt i dödsbo
Ärvdabalken – bouppteckning, dödsboförvaltning, arvskifteshandling
• Bankfrågor för ställföreträdare – Svenska Bankföreningen
www.swedishbankers.se
KUNGSBACKA KOMMUN
Redovisning och redogörelse
• Skyldighet att inkomma med årsräkning före 1 mars
• Eventuell begäran om anstånd före 1 mars
• Anmodan om årsräkning - blankett
• Skriftlig påminnelse
• Viteshantering
• Redogörelse – blankett bl.a för begäran om arvode
KUNGSBACKA KOMMUN
Årsräkningen
KUNGSBACKA KOMMUN
Kontostruktur
KUNGSBACKA KOMMUN
Fickpengar
• Avser kontanter som överlämnats direkt till huvudmannen
• Överlämnande av kontanter redovisas mot kvittens
• Vid överföring av medel till huvudmannens ”eget konto”
redovisas överföringen som utgift
Saldot på detta konto hålls utanför redovisningen!
• Det måste dock styrkas och noteras på årsräkningen till
vilket kontonummer pengar överförts samt kontohavare
• Varken överförmyndarnämnden eller god man har med att
göra vad huvudmannen spenderar sina pengar på!
KUNGSBACKA KOMMUN
Privata medel
•
•
Avser medel som överlämnats till boendet/anhörig/annan
Två alternativa sätt att redovisa:
1. Summa överlämnade kontanter redovisas som utgift, mot kvittenser. Vad
pengarna använts till beskrivs under ’Övriga upplysningar’!
2. De faktiska utgifterna, enligt boendets redovisning, summeras. Endast
boendets redovisningsblad, undertecknade av personalen, skickas in!
•
•
Överförmyndarnämnden ska vid granskning kunna bedöma
om huvudmannens medel ”i rimlig omfattning använts till
dennes nytta”
Kvitton på inköp gjorda av andra än ställföreträdaren ska
inte skickas med årsräkningen (men sparas hos
ställföreträdaren)
KUNGSBACKA KOMMUN
Ny lagstiftning från 1 jan 2015
• Proposition 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare
• Frånträda ett uppdrag utan att ersättare finns
• Lättnader i ställföreträdarens dödsbos skyldighet att redovisa
• Utbildning till ställföreträdare
KUNGSBACKA KOMMUN
Ny lagstiftning från 1 jan 2015
• Tingsrätten får ge uppdrag till ÖF att utföra utredning –
inhämta uppgifter , även läkarintyg och lämna förslag på
god man
• Den enskildes inflytande över vem som utses till god man
betonas tydligare
• ÖF ska lämna statistikuppgifter till Länsstyrelsen
KUNGSBACKA KOMMUN
Övrigt
• Handikappersättning – glöm inte söka
– och avsluta!
• Tack för att ni kom!
• Var rädda om er och ta er hem försiktigt!
KUNGSBACKA KOMMUN

similar documents