Prisutviklingen av kraft- og elsertifikatmarkedet

Report
Prisutviklingen av kraft- og elsertifikatmarkedetPrisutviklingen av
kraft- og elsertifikatmarkedetPrisutviklingen av kraft- og
elsertifikatmarkedet
Prisutvikling i kraft og elsertifikatmarkedet
Jørgen Gunnestad
Adm.dir SKS Kraftsalg
Spotpriser fredag 7.novemer
26,5 øre
Hva bestemmer kraftprisen ?
Forbruk
 Temperatur
 Konjunktur
Produksjon
 Fylling i vannmagasinene
 Tilsig
 Tilgjengelig kjernekraft
 Driftskostnader på termisk kraft
Kraftforbruket i Norden i TWh/år
Kraftproduksjon i Norden 2013
NO 2
F
SE
NO 1
I de fleste av årets timer er det marginalkost kull
som setter prisen i Norden.
I de fleste av årets timer er det marginalkost kull
som setter prisen i Norden.
Marginalkost kullkraftverk

Kjøp frakt av kull

Virkningsgrad

CO2 kostnad

Driftskostnad
Elsertifikater gir økt kraftoverskudd
Støtteordning for å få inn ny fornybar kraftproduksjon
som ellers ikke ville vært lønnsomt å bygge
•
Loven vedtatt i Stortinget 9.juni 2011
•
Oppstart 01.01.2012
•
Målsetning er 26,4 TWh ny produksjon i Norge og Sverige innen 2020.
– Bio
– Vannkraft
– Vindkraft
Forventet ny kraftproduksjon
2015- 2020
Kjernekraft
Annet
7
7
3
6
13
-1
Sum
Vann
Vind
Norge
11 TWh
7
4
Sverige
18 TWh
1
Finland
19 TWh
1
Danmark
6 TWh
Totalt
54 TWh
9
9
26
-3
20
-1
Kraftbalanse i Norden 2002-20
I timer hvor vi ikke har behov for kullkraft kan
prisen falle dramatisk
Prisutvikling i Elsertifikatmarkedet
Totale
inntekter
Elsertifikat
Sertifikatmarked
Kr
MWh
Elektrisitet
Kraftmarked
Kr
Den fornybare kraftproduksjonen bør bygges ut ytterligere.
Målet skal væra minst 30 TWh ny strøm fra fornybare kilder i 2020, og et mål fram mot 2030 skal utarbeides.
Det teknologinøytrale sertifikatsystemet for fornybar kraftproduksjon skal brukes for å oppnå dette.
Kjernekraften skal erstattes med fornybar energi og energieffektivisering.
Sverige har spesielt bra forutsetninger for å bygge ut fornybar energi siden vi har god tilgang til vann, vind og skog.
Sverige skal være et foregangsland. Vi skal redusere utslippene våre i takt med det som er nødvendig for en global
bærekraftig utvikling.
Satser på vindkraft til havs
I løpet av 2013 ble det installert 258 nye vindkraftverk. Utviklingen innen vindkraft er en suksess. Bare siden 2008 har
vindkraftproduksjonen økt med 600 prosent. Vindkraften har gått fra å være en marginal energikilde til å bli like stor som
bioenergi. Sverige har særskilt gode forutsetninger for utvikling av offshore-vindkraft. Vi har mindre turbulens og
grunnere vann enn det er Nordsjøen. Regjeringen vil se på hvordan støtten til havbasert vindkraft skal styrkes.
Hva skjer etter 2020 ?
 Videre utbygging av ny fornybar kraftproduksjon ?
 Forlenget periode med elsertifikater i Sverige ?
 Nedbygging av Svensk Kjernekraft ?
 Flere nye kjernekraftverk i Finland ?
 Flere kabler mot utlandet
 Elektrifisering av installasjonene i Nordsjøen ?
 Storstilt overgang til elbiler ?
 Opprusting eller nedbygging av industrien ?
 Hva med skifergass i Europa ?
 Konjunkturer i Europa og resten av verden ?

similar documents