Ny lov om folkehelsearbeid

Report
Ny lov om folkehelsearbeid
Prop. 90 L
Fylkesmannens helse- og sosialavdeling
Bakgrunn
•
Folkehelsemeldingen (2002 -2003)
•
St.mld 20 om sosial ulikhet (2006-2007)
•
Ny Plan- og bygningslov (01.07.09) med krav til helsehensyn
•
Samhandlingsreformen (2008-2009)
•
Innst. 212 S (2009-2010): Helse- og omsorgskomiteen ber om
tydeliggjøring av kommunenes helseansvar i nytt lovverk og fremheving
av folkehelseperspektivet
•
To nye lover; Folkehelseloven og helse- og omsorgsloven (01.01.2012)
Juridisk forankring i pbl.
Folkehelse som del av planarbeidet er hjemlet i Planog bygningsloven § 3 - 1:
Pkt. e: Legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode
bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet
Pkt. f: Fremme befolkningens helse og motvirke sosiale
helseforskjeller samt bidra til forebygge kriminalitet
Samhandlingsreformen og lovverket
B
E
F
O
L
K
N
I
N
G
S
A
N
D
E
L
Egenomsorg
Nettverk
Kommune
GRAD AV SPESIALISERING
Sykehus
Folkehelseloven
B
E
F
O
L
K
N
I
N
G
S
A
N
D
E
L
•Tverrfaglig, lagt til kommunen
•Retter seg mot
samfunnsstrukturer
•Skal holde oversikt og
identifisere helsetrusler
•Skal gi en friskere
befolkning
Egenomsorg
Nettverk
Kommune
GRAD AV SPESIALISERING
Sykehus
Litt om noen av bestemmelsene i
folkehelseloven
• § 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
…skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de
virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og
planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
… skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av
andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant
annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i
planlegging.
TVERRFAGLIGHET, - IKKE HELSETJENESTE
Utfordrer organisering
Litt om noen av bestemmelsene i
folkehelseloven, forts.
• § 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i
kommunen
Videreføring og videreutvikling av krav i någjeldende khtjlov.
- helsetilstand: sykdomsforekomst
- påvirkningsfaktorer: levekår som oppvekstforhold,
fattigdom/inntektsforhold, utdanning og miljøforhold i skole, arbeid og
arbeidsmiljø, boligforhold, levevaner, tilgang på sosiale møteplasser
eller gode nærområder, risikoområder for ulykker, støyforhold,
forurensningssituasjon osv.
OVERSIKTEN SKAL VÆRE SKRIFTLIG (Nytt krav)
Litt om noen av bestemmelsene i
folkehelseloven, forts.
• § 6 Mål og planlegging
– Oversikten etter § 5 skal brukes i planstrategiarbeidet med
referanse til pbl § 10-1
• Kapittel 3 Miljørettet helsevern
– Er flyttet ”på rot” fra khtjl
• § 28 Beredskap
– Inkluderer kjemikalieberedskap (Nytt krav)
Loven er forvaltningsovergripende
• Kap 2 Kommunene: Ansvar for lokalt folkehelsearbeid,
tverrfaglighet, politisk forankring og planforankring.
• Kap 4 Fylkeskommunen: Ansvar for regional utvikling og
planlegging, være pådriver og samordne, ha nødvendig oversikt
over helsetilstanden i fylket.
• Kap 5 Fylkesmannen: Ansvar for nasjonal politikk,
kunnskapsbasering, råd og veiledning samt tilsyn.
• Kap 5 Sentral stat (FHI og Hdir): Ansvar for overvåke, utvikle
nasjonale normer og standarder, forskning, samt bidra med
relevant statistikk.
Påvirkning i planleggingen
Momentliste utarbeidet, - sjekkpunkter til bruk i planlegging.
(Hdir. IS-0333)
De foreslåtte sjekkpunktene er:
• Arbeidsdeltakelse
• Utdanning
• Inntekt
• Boligforhold
• Sosial tilhørighet og tilgjengelighet
• Planlegging av lovpålagte tjenester
• Ytre miljøfaktorer
• Individuell helseadferd
Ny lov om folkehelse
- oppsummering
• Legger føringer for organisering, - tverrfaglighet
• Tilleggskrav på faginnhold: kjemikalieberedskap
• Legger føringer for arbeidsmetoder,
– Krav til skriftlig oversikt
– Krav til bruk av oversikten i planstrategiarbeidet

similar documents