Förslag ny logotype

Report
Fyrisån som recipient för
dagvatten
Innehåll
Fyrisån
Staden växer
Hur tänker vi och vad gör vi?
Flera angripssätt
2
Uppsala och Fyrisån
ARO: ca 2000 km2
Medelvattenföring: 10 m3/s
normalt högsta: 45 m3/s
3
Avrinningen genom staden
Recipient för större
delen av Uppsala stad
60-tal dagvattenutlopp
4
Ekologisk och kemisk status
5
Fyrisån – del av Uppsalas identitet
6
Kulturmiljö och historia
7
Forsränningen – valborg
8
Fiskvägar
9
Natur
10
Uppsala växer
År 2050:
75 000-135 000 fler
invånare jämfört idag
43 000-72 000 fler bostäder
30 000-65 000 fler arb.
tillfällen
Hårdgörande av grönytor 
ökad belastning på Fyrisån
11
Hur tänker vi och vad gör vi?
Nya områden
Befintliga områden
Närmaste tiden
12
Ny planläggning
MKN och dagvatten i
planhandlingen
Dagvattenutredning
Flöden och föroreningar
Identifiera ytor
Allmän platsmark och
kvartersmark
13
Planerar för flera
anläggningar för rening
och fördröjning
Östra Fyrislund
100 ha stort område
Planens syfte
Skapa en stadsdel där
företag med koppling till
transport och logistik kan
utvecklas
14
Krav: Halten och årsmängden (P) får
inte öka jämfört med nuläget
Maxflöden får inte öka jämfört med
nuläget
Årsflödet får öka med max 13 %
Fastigheter: Andel hårdgjord yta får
inte överstiga 75 %.
Fördröjningsvolym på 60 m3/ha ska
säkerställas.
Ytor för fördröjning och rening i
dammar och stråk avsätts på
kommunal mark
15
Dagvatten som en del i utformningen
16
Befintliga områden
Föroreningsberäkningar
för staden klart dec
2014
Kungsängsdammen
damm för rening
Utvärderat
17
Kungsängsdammen
18
Kungsängsdammen
Avrinningsområdet:
19
Vattenfalls
fjärrvärmeanläggning
Kungsängsdammen
- resultat
SS:
93%
P-tot:
77%
N-tot:
52%
Metaller: 60-90%
Oljeindex: 80%
Tribetyltenn: 50%
PAH:er: sällan
förekommande
20
Vad är på gång nu?
Dagvatten i gatumiljö: avledning
via träd/växtbäddar, seminarium
och studiebesök
Föroreningsberäkningar
Dagvattenhandbok
(Dagvattenprogram och
exempelsamling är klara)
21

similar documents