tunti 4-5 - NY

Report
Liikeidea
Henkilöstö
Neuvonantaja
Työelämävalmiuksia | Yrittäjyyskasvatusta | Oman talouden hallintaa
www.nuoriyrittajyys.fi
Liikeidean valinta
• Yrityksen liikeidea ja NY-yrittäjät valitaan
yhdessä.
• Kaikkien yrityksen jäsenten tulee olla yhtä
mieltä valittavasta liikeideasta.
• Aivoriihen perusteella ideoiden pitäisi olla jo
hieman mietittyjä.
2
Toiminta
Valitkaa jokin seuraavista tavoista
1.Äänestys NY-tiimeistä
2.Jokainen valitsee itse yrityksensä idean
perusteella
3.Opettaja jakaa ryhmät.
(paras toimintatapa riippuu ideoista)
3
Yrityksen henkilöstö
• Jokaisella yrityksellä tulee olla vähintään toimitusjohtaja ja
talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.
• NY-yrityksissä eri tehtävien rajat eivät ole tarkkoja, vaan
yleeensä jokainen tekee useita eri asioita.
• Seuraavassa on esitelty tehtäviä, joita oikeissa yrityksissä
on.
4
Toimitusjohtaja
• Johtaa toimintaa (toimitusjohtajalla tulee siis olla
kokonaiskäsitys siitä, missä mennään).
• Laatii liiketoimintasuunnitelman yhdessä muun johdon kanssa.
• Asettaa toimintatavoitteet ja laatii toimintasuunnitelmat.
• Luo hyvän me-hengen yrityksen sisällä.
• Huolehtii siitä, että lopettaminen (likvidaatioprosessi) viedään
asianmukaisesti läpi ja että vuosikertomus lähetetään Nuori
yrittäjyys ry:lle.
• Tuntee NY-yritystä koskevat säännöt
5
Toimitusjohtaja (jatkuu)
• Tiedottaa osakkaita yrityksen kehityksestä.
• Pitää yhteyttä mm. neuvonantajiin ja tavittaessa NYtoimistoon.
• Johtajan jokapäiväisiin tehtäviin kuuluu päätösten tekeminen
ja konfliktien ratkaiseminen. Käy läpi kaikki ideat ja
ratkaisumallit.
6
Sihteeri
• Pitää yrityksen tärkeät paperit ja kirjeenvaihdon järjestyksessä
(oma mappi, jossa paperit säilyvät).
• Lähettää kokouskutsut ja esityslistat ennen jokaista hallituksen
kokousta.
• Pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa.
• Vastaa osuusluettelosta.
• Pitää osaltaan huolen siitä, että NY-yritys noudattaa lakeja ja
määräyksiä.
• Tuntee yhtiöjärjestyksen sisällön.
• Hoitaa yrityksen tiedonvälityksen (puhelin, kirjeenvaihto).
7
Talousvastaava
pitää huolta taloudesta ja hoitaa mm. seuraavat asiat:
1. ILMOITUKSET JA RAPORTIT
• perustamisilmoitus
• lopettamisilmoitus
2. LASKELMIEN TEKEMINEN
• Budjetti
• hinta-/tuotelaskelmat
• osavuosiraportin tuloslaskelma ja tase
• toimintakertomuksen tuloslaskelma ja tase ym.
8
Talousvastaava
3. VAROJEN HOITO
• hoitaa yrityksen rahoja
• vastaa kassasta ja pankkitilistä
• kerää mahdolliset rekisteröintimaksut ja tilittää ne opettajalle
4. KIRJANPITO
• kuitit ostosta ja myynneistä (tositteet)
• kirjaukset
• tilinpäätös
9
Tuotanto/palveluvastaava
• Vastaa tuotannosta.
• Asettaa tuotantotavoitteet.
• Tutkii, mistä yritys voi ostaa materiaaleja tai palveluja
tuotteisiin. Pyytää tarvittaessa tarjouksia yrityksistä (esim.
materiaalit ja painotyöt)
• Vastaa, että toimitettuja tuotteita on oikea määrä ja että
tuotteet ovat vahingoittumattomia.
• Pitää varastokirjaa.
10
Markkinointivastaava
• Kantaa päävastuun markkinoinnista.
• Laatii analyyseja: asiakkaiden toiveet (kysyntä), kohderyhmä,
kilpailija-analyysi, markkinatutkimus.
• Ehdottaa markkinointiin liittyviä toimenpiteitä.
11
Myyntipäällikkö
•
•
•
•
•
Kantaa päävastuun myynnistä.
Laatii myyntitavoitteet.
Pitää myyntikirjaa ja varastokirjaa.
Organisoi, kouluttaa ja motivoi myyjiä.
Laatii ja esittää myyntitilastoja.
12
Henkilöstöpäällikkö
•
•
•
•
•
Ehdottaa työnjaon.
Pitää kirjaa työtunneista.
Pitää huolta henkilöstöstä.
Järjestää henkilöstön koulutusta.
Virkistystoiminta henkilöstölle.
13
Minun NY-yritykseni
1. Pohtikaa mitkä tehtävät ovat teille tärkeitä ja
mihin asioihin haluatte nimittää omat
vastuuhenkilöt.
2. Yrityksellä tulee olla toimitusjohtaja sekä
talousvastaava.
14
Neuvonantaja
• Neuvonantajat hankitaan työelämän piiristä.
• Eivät ole NY-yrityksen jäseniä, eikä heillä niin ollen ole
päätösvaltaa.
• Auttavat NY-yrittäjiä tiedoillaan ja kokemuksellaan.
• Hyvä neuvonantaja on NY-yritykselle ratkaisevan tärkeä, jotta
yritys saisi todellisen kuvan yritystoiminnasta.
• Pohtikaa kuka voisi toimia neuvonantajananne ja olkaa
häneen yhteydessä!
15
Opettajat
• Opettajien rooli yrityksen tukihenkilöinä on tärkeä.
• Opettajat eivät ole NY-yrityksen jäseniä, joten heillä ei ole
muodollista päätösvaltaa.
• Opettajat ja koulu voi kuitenkin asettaa sääntöjä ja rajoituksia, joita
yritysten on noudatettava kyseisessä koulussa.
• Säännöt voivat esimerkiksi koskea rajoituksia, jotka liittyvät eri
toimintoihin osallistumiseen, koulun tilojen käyttöön tai
toteutettaviin ideoihin.
16

similar documents