proseso at yugto ng pagsulat

Report
PROSESO AT YUGTO
Kahulugan at Kalikasan
Pagsulat
Ito ay isang pisikal at mental na aktibiti na ginagawa
para sa iba’t ibang layunin.
Pisikal na aktibiti sapagkat ginagamit dito ang kamay
sa pagsulat sa papel, o sa pagpindot ng mga keys ng
tayprayter o ng keyboard ng kompyuter. Ginagamit din sa
pagsulat ang mata upang imonitor ang anyo ng writing
output kahit pa ito ay handwritten lamang o rehistro sa
monitor ng kompyuter o print -out na.
Kahulugan at Kalikasan
Mental na aktibiti sapagkat ito ay isang
ehersisyo ng pagsasatitik ng mga ideya ayon
sa isang tiyak na metodo ng debelopment at
pattern ng organisasyon at sa isang istilo ng
gramar na naayon sa mga tuntunin ng
wikang ginamit.
Kahulugan ng pagsulat ayon sa iba’t-ibang tao:
Ang pagsulat ang bumubuhay at
humuhubog sa kaganapan ng ating
pagiging tao. (William Strunk, E.B White)
Kahulugan ng pagsulat ayon sa iba’t-ibang tao:
Ang pag-iisip at pagsusulat ay
kakambal ng utak, gayundin
naman, ang kalidad ng pagsulat
ay hindi matatamo kung walang
kalidad ng pag-iisip. (Kellogg)
Kahulugan ng pagsulat ayon sa iba’t-ibang tao:
Ang
pagsulat ay kabuuan ng
pangangailangan at kaligayahan.
(Helen Keller)
Ito
ay isang komprehensibong
kakayahang naglalaman ng wastong
gamit ng talasalitaan, pagbuo ng
kaisipan, at retorika. (Xing Jin)
Proseso ng Pagsulat
Ang proseso ng pagsulat ay mahahati sa iba’tibang yugto. Ang mga yugtong ito ay ang mga
sumusunod:
 Prewriting
 Writing
 Revising
 Editing
Proseso ng Pagsulat
Ang mga yugtong ito ay sunod-sunod ayon
sa pagkakalahad, ngunit importanteng mabatid
na ang mga propesyunal na manunulat ay hindi
nagtratrabaho nang hakbang–bawat-hakbang.
Makabubuti, kung gayon , na ipalagay na
ang pagsulat ay isang prosesong rekarsib at
ispayraling, kayat ang mga manunulat ay
bumabalik-balik sa mga yugtong sa mga yugtong
ito ng paulit-ulit sa loob ng proseso ng pagsulat
ng isang teksto.
Proseso ng Pagsulat
Halimbawa, matapos ang ikalawang yugto o
paglikha ng burador, ang isang manunulat ay
maaaring bumalik sa unang yugto, ang prewriting at
magsagawa ng
karagdagang
pananaliksik.
Matapos ang editing, ang ikaapat na yugto, ang
manunulat ay maaring bumalik sa yugto ng
rebisyon at reorganays ang materyal.
Mga Yugto ng Proseso ng Pagsulat
Ang Pabalik-balik na Mubment ng Proseso ng Pagsulat
Prewriting
Drafting
Revising
Final
Document
Editing
Proseso ng Pagsulat
Prewriting
Lahat ng pagpaplanong aktibiti, pangangalap ng
impormasyon, pag iisip ng mga ideya, pagtukoy ng
istratehiya ng pagsulat at pag-ooraganisa ng mga
materyales bago sumulat ng burador ay nakapaloob sa
yugtong ito.
Proseso ng Pagsulat
Ang Unang Burador
Sa puntong ito, ang iyong mga ideya ay
kailangang maisalin sa bersyong preliminari ng iyong
dokumento na maaari mong irebays nang paulit-ulit
depende kung gaano mo kinakailangan.
Sa pagsulat ng burador, iminumungkahing sundin
mo ang iyong balangkas nang bawat seksyon.
Palawigin mo ang iyong mga parirala sa pangungusap.
Proseso ng Pagsulat
Sa pagsulat ng unang burador, importanteng
hindi mawala ang momentum sa pagsulat. Kung
gayon, mas mabilis mong maisasalin sa papel ang mga
salita ng mas mabuti. Dahil nais mong makasulat
nang mabilis sa yugtong ito, huwag mo muna
alalahanin ang pagpili ng mga salita, istraktura ng
pangungusap, ispeling at pagbabantas. Pagtuunan na
lamang ito ng pansin matapos maisulat ang buong
unang burador.
Proseso ng Pagsulat
Maaaring akalain na matapos maisulat ang unang
burador ay tapos na ang proseso ng pagsulat. Ngunit
maging mga batikang manunulat ay nangagkakaisa sa
pagsasabing maging sila’y nagkakamali rin sa pagpili
ng mga salita, pag-oorganisa ng pangungusap,
pagbabaybay o pagbabantas kahit paminsan minsan.
Paulit-ulit pa rin nilang binabasa ang kanilang unang
burador, ineebalweyt ang kanilang akda at hinahamon
ang kanilang sarili na mapabuti pa ang presentasyon
ng kanilang mga ideya. Dito pumapasok ang yugtong
rebisyon at editing.
Proseso ng Pagsulat
Revising
Ito ay proseso ng pagbabasang muli sa burador
nang makailang ulit para sa layuning pagpapabuti at
paghuhubog ng dokumento. Maaaring sinusuri ng
isang manunulat dito ang istraktura ng mga
pangungusap at lohika ng presentasyon. Maaaring ang
isang manunulat ay nagbabawas o nagdaragdag dito
ng ideya. Maaari ring may pinapalitan siyang pahayag
na sa palagay niya’ y kailangan para sa pagpapabuti ng
dokumento.
Proseso ng Pagsulat
Editing
Ito ang pagwawasto ng mga posibleng
pagkakamali sa pagpili ng mga salita, ispeling,
gramar, gamit at pagbabantas. Ang editing ang
pinakahuling yugto sa proseso ng pagsulat bago
maiprodyus ang pinal na dokumento.
Bakit Tayo Sumusulat?
Ang kakayahan sa pagsulat ay isa sa mga makrong
kasanayan na dapat malinang sa isang indibidwal. Sa
pagsulat, hindi tayo makapagpapanggap. Hindi katulad sa
pakikinig, tumangi lamang sa nagsasalita o tumangu-tango
ay masasabing nakikinig na kahit iba ang iniisip at hindi
nahahalata; sa pagbabasa, makisabay lang sa pagbabasa ng
iba o tingnan ang libro, iisiping nagbabasa na rin; sa
pagsasalita, malimit ang mga katagang “ah…eh… ma’am/sir
nasa dulo na po ng dila ko, hindi ko lang po masabi eh!”, at
mangingiti lang ang guro…lusot na. Sa pagsulat, malalaman
ng iyong isip kung ano ang nararamdaman mo…ito ang
mababasa. Wala kang maililihim…walang maitatago.
Bakit Tayo Sumusulat?
Sa isang mag-aaral,ginagawa niya ang pagsulat
sapagkat ito ay bahagi ng kanyang pangangailangan
sa paaralan upang siya ay makapasa.
Gayundin naman, ang isang manunulat ay
nagsusulat dahil ito ang pinagmulan ng kanyang
ikabubuhay. Kung walang tulad nila, walang
pahayagan na magtatala ng mga nagaganap sa lahat ng
sulok ng daigdig. Wala ring libro na magpapalawak ng
ating kaalaman at magbibigay paliwanag sa tama at
mali na gagabay sa atin tulad ng mga batas. Wala ring
magasin na madalas nating piliing paglibangan.
Bakit Tayo Sumusulat?
Sa pang-araw-araw nating pagharap sa buhay,
hindi maitatanggi na may ilang ginagawa tayo na mas
mabisang maipapahayag ang sa paraang pagsulat ang
higit sa pagsasalita. Katulad sa mga gawaing
pagpapautang, pakikipag ugnayan sa mga taong nasa
malayong lugar, pagpapatibay sa mga kasunduan, at
pagtatapat ng pag-ibig sa taong minamahal na hindi
magawang sabihin ay madaling naisasagawa bilang
patunay sa pamamagitan ng pagsulat.
Bakit Tayo Sumusulat?
Mula sa ating pagsulat… mula sa sinusulat ng iba,
tayo’y natututo. Nagagawa nating sumabay sa takbo ng
mundong ito. Nabibigyan tayo ng pagkakataong
mapunan ang puwang sa ating pagkatao upang
makadama ng kaligayahan.
Layunin ng Gawaing Pagsulat
Pansariling Pagpapahayag
Pagsulat o pagtatala ng mga bagay na nakita,
narinig, nabasa o naranasan. Sa layuning ito, ginagawa
ang pagsulat bunga ng paniniwalang ito’y
mapapakinabangan. Ilan pa sa mga halimbawa nito
ang pagsulat ng dyornal, plano ng bahay, mapa at iba
pa.
Layunin ng Gawaing Pagsulat
Impormasyonal na Pagsulat
Kung sa unang layunin ang makikinabang ang
nagsusulat, dito ang makikinabang ay ang tao.
Ginagawa ang pagsulat upang mapaabot ng mensahe
sa mga kaparaanang nangangatwiran, nagpapayo,
nagpapaliwanag at iba pa. Ilan sa mga halimbawa nito
ay memorandum, rebyu at riserts.
Layunin ng Gawaing Pagsulat
Malikhaing Pagsulat
Ang makikinabang dito ay ang sarili at ibang tao.
Sa tulong ng imahinasyon at kapangyarihan ng
rehistradong wika, nagagawa ng manunulat na
ilarawan ang uri ng lipunan na kanyang ginagalawan.
May kakaibang lakas ang mga salitang ginagamit dito
upang ipadama sa mambabasa ang panoramikong
larawan ng buhay.Ilan sa halimbawa nito ang alamat,
dula, at iba pa. (ESG)
Pagtatalata
Ang talata ay isang pangungusap o grupo ng
mga
pangungusap
na
inorganisa
upang
makadebelop ng isang ideya hinggil sa isang paksa
bilang bahagi ng komposisyon o upang magsilbing
pinakakomposisyon mismo. Ang talatang binubuo
ng isang pangungusap ay maaring kahit na anong
uri ng pangungusap.
Pagtatalata
Pansinin ang halimbawa:
Ano ang synaesthesia?
Ang pag-aaral ng synaesthesia ay isang intriging at
kompleks na larangan ng neuroscience o pag-aaral ng utak.
Intriging at kompleks ang anumang pag-aaral ng utak ng
tao sapagkat sa utak nagpupunta ang lahat ng ating sensori, doon
iniinterpret, iniimbak, at tinutugunan, at kung saan sa ilalim ng
mga kondisyong iyon, ang mga signal ay nagkokominggel.
Pagtatalata
Samantala, ang talatang binubuo ng mga pangungusap
ay isang komposisiyon ng mga pangungusap na pinagsamasama upang magkaroon ng simula, katawan at wakas.
Basahin ang halimbawa
Ang kahalagahan ng phenomenon ng synaesthesia ay higit pa sa
medesina. Ang mga pinakahuling pag-aaral ay nagpapatunay na mayroon
iyong koneksiyong genetic dahil wari bang ito ay nasa dugo ng mga
pamilya. Para tuloy nakahinga nang maluwag ang mga synaesthetes
nang matuklasan ng mga dalubhasa na hindi sila ang delusyonal o mga
sugapa sa gamot na nagkakaroon na ng halusinasyon. Ipinapalagay nang
sila’ y mga aberasyon lamang ng kalikasan na mistulang tinurukan ng
mga almbre sa kanilang utak.
Pagtatalata
Upang maging epetibo ang isang talataan,
kailangang taglayin nito ang mga sumusunod na
katangian:
 Kaisahan
 Kohirens
 Empasis
Pagtatalata
Kaisahan
Nangangahulugang pagkakaroon ng isang ideya
sa loob ng talata. Upang makamit ito:
a) Tukuyin ang ideyang nais mong idebelop;
b) Ipahayag ang ideyang ito sa isang pamaksang
pangungusap na maaari pang idebelop ayon sa iyong
layunin; at
c) Suportahan ang pamaksang pangungusap ng mga
pangungusap na makadebelop sa ideya.
Pagtatalata
Kohirens
Ito ay tumutukoy sa pagkakauganay-ugnay ng
mga bahagi sa loob ng isang talataan. Sa lebel ng
pangungusap, tumutukoy ito sa pagkakasundo ng
paksa at panaguri; sa lebel ng talata, tumutukoy ito sa
kohisebnes ng daloy ng mga pangungusap sa talataan.
Pagtatalata
Kohirens
Upang magamit ang kohirens, kailangang :
a) Gumamit ng epektibong metodo ng debelopment o
paraan ng pagpapahayag ;
b) Organisahin ang mga pangungusap mula simula
hanggang sa wakas sa tulong ng epektibong pattern
ng organisasyon; at
c) Gumamit ng mga epektibo na salitang transisyunal.
Pagtatalata
Empasis
Ito naman ay tumutukoy sa pagbibigay ng angkop
at sapat na diin sa bahagi ng komposisyong
nangangailangan
niyon.
Makakamit
ito
sa
pamamagitan ng:
a) pagtukoy ng mga ideya o bahagi ng talataang dapat
bigyan ng diin
b) epektibong pagpili ng metodo ng pagbibigay-diin (sa
pamamagitan ng posisyon o proporsyon); at
c) Epektibong paggamit sa napiling metodo ng
pagbibigay-diin.

similar documents