Nya patientlagen 1 jan 2015

Report
Ny patientlag 1 januari 2015
Beskrivning och
kommentarer
Anders Ahlgren
Vårdvalsenheten
1
Patientlagen i ett sammanhang
Proposition
2013/14:106
HSL
Patientlagen
LOV
- Primärvård
- Specialistvård
Riksavtal
utomlänsvård
Anders Ahlgren
LTV remissregler
Material att användas på arbetsplatsträffar
2
Ny patientlag 2015. Sammanfattning:
•
Inledande bestämmelser (1 kap.)
•
Tillgänglighet (2 kap.)
•
Information (3 kap.)
•
Samtycke (4 kap.)
•
Delaktighet (5 kap.)
•
Fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.)
•
Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.)
•
Ny medicinsk bedömning (8 kap.)
•
Val av utförare (9 kap.)
•
Personuppgifter och intyg (10 kap.)
•
Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.)
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
3
Kap 2. Tillgänglighet
Bestämmelserna om tillgänglighet i kapitel 2 motsvaras i sak av
bestämmelser i HSL<.
1 §: reglerar att hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig.
2 §: framgår att patienten ska, om det inte är uppenbart obehövligt,
snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.
3 - 4 §: finns bestämmelser om Vårdgarantin
Regeringen beslutar om tidsgränserna för vårdgaranti
(nu gällande förordning 2010:349)
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
4
Kap 3. Information
1 § Patienten ska få information om:
1. sitt hälsotillstånd
2. de metoder som finns för undersökning,
vård och behandling
3. de hjälpmedel som finns för personer med
funktionsnedsättning
4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan
förvänta sig att få vård
5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet
6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
7. eftervård
8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
5
Förtydligade krav i Kap 3. Information
2 § Patienten ska även få information om:
1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt
vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och
sjukvård
2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast
vårdkontakt
3. vårdgarantin
4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om
vård i ett annat EES-land eller i Schweiz
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
6
… forts. Kap 3. Information
Vem har ansvar för information till patienten?
” Informationen åligger i först hand således den som har det
direkta ansvaret för den vårdsituation som informationen
avser “
…och …
” Vårdgivaren ska organisera verksamheten så att personalen kan
uppfylla sin informationsskyldighet”
SoS har en handbok gällande Informationsskyldigheten som kommer att
uppdateras
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
7
Kap 4. Samtycke
4 kap. Samtycke (1 - 4 §§)
1 § Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras.
2 § hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens skriftliga eller
muntliga samtycke.
• Innan samtycke inhämtas ska patienten få information enligt 3 kap.
• Patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke.
• Om patienten avstår från vård/ behandling ska information ges om
vad detta kan medföra.
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
8
Kap 5. Delaktighet
Av 1 § framgår att hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt
utformas och genomföras i samråd med patienten (Överfört från HSL)
I 2 § regleras att en patients medverkan i hälso- och sjukvården -genom att han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder
-- ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar.
Av 3 § framgår att patientens närstående ska få möjlighet att medverka
vid utformningen och genomförandet av vården ……….
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
9
Stärkt barnperspektiv
Kap 3 Information:
Barn har samma rätt till info som vuxna. Men anpassning ska ske till
mognad och ålder. Vårdnadshavares rätt till info är kopplad till barnets
ålder och mognad = är inte självklar upp till 18 år
Kap 4 Samtycke:
Barnets inställning ska mätas betydelse i förhållande
till mognad och ålder
Kap 5 Delaktighet (för ”underåriga”) :
Som huvudregel ska samverkan med vårdnadshavare ske och är ofta nödvändig för att nå resultat…
men i ”vissa situationer” är
samverkan inte lämplig ”för barnets bästa”
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
10
Dokumentation i patientjournal
Om uppgifterna finns tillgängliga ska en patientjournal alltid innehålla”…
(patientens identitet, bakgrunden till vården, diagnos, åtgärder etc = som
idag)
…men även:
“ … uppgift om den information som lämnats till patienten och om de
ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ
och om möjligheten till en
förnyad medicinsk bedömning”
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
11
Kap 6. Fast vårdkontakt och individuell
planering
1 § Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. Olika
insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.
(idag i HSL)
2 § En fast vårdkontakt ska utses för patienten:
1) om han eller hon begär det,
2) eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans
eller hennes behov av trygghet, kontinuitet,
samordning och säkerhet. (idag i HSL. )
Viktigt för äldre!
3 § Patienten ska få möjlighet att välja en
fast läkarkontakt inom primärvården.
(Idag i 5 § HSL.)
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
12
..forts Kap 6
• I HSL och Socialtjänstlagen anges förutsättningar för när Samordnad
Individuell Plan (SIP) ska upprättas:
• Planen ska upprättas när:
1) landsting/kommun anser att det behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälsooch sjukvård och socialtjänst tillgodosedda
2) om den enskilde samtycker till detta
• Viktigt: SIP är inte detsamma som Samordnad vårdplanering.
SIP har ett längre perspektiv.
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
13
Kap 7. Val av behandlingsalternativ…
Av 1 § framgår att när det finns flera behandlingsalternativ ……ska
patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar
Patienten ska få den valda behandlingen,
om det framstår som befogat med hänsyn
till den aktuella sjukdomen, skadan och
till kostnaderna för behandlingen.
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
14
Kap 8 Ny medicinsk bedömning
§ 1 En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller
skada ska få möjlighet att inom eller utom eget landsting få en ny
medicinsk bedömning.
(”Second opinion” är borttaget som begrepp” )
Behandling, efter ny bedömning, ska erbjudas om den:
1) står i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet
2 ) kostnaderna för behandlingen av den aktuella
sjukdomen eller skadan framstår som befogad.
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
15
• Valfrihet
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
16
Kapitel 9. Val av utförare
Endast EN portalparagraf
1 § En patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och
sjukvård ska inom eller utom detta landsting få möjlighet att välja
utförare av offentligt finansierad öppen vård.
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
17
Kap 9 Val av utförare
1) Välja öppen vård (enl def 5 § första stycket HSL), i andra landsting
inkl högspecialiserad öppen vård (enligt def 9 § HSL).
2) Man får ta del av det öppenvårdsutbud som ingår också i ett annat
landstings vårderbjudande även om utbudet är ett annat det som finns
i patientens hemlandsting. (Nytt i 4 § HSL)
3) Omfattas inte av vårdlandstingets vårdgaranti (nytt § 4 HSL)
4)
Kostnaderna för t.ex. resa och uppehälle får patienten själv betala.
5) I övrigt samma villkor som vårdlandstingets egna
invånare = man kan inte kan prioritera sina egna invånare framför
patienter från andra landsting utan enbart ska ta hänsyn till de
medicinska behov som patienterna har. (nytt 4 § HSL )
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
18
... Forts. Val av utförare
Valmöjligheten omfattar:
1) offentligt finansierad öppen
vård som bedrivs i landstingets
egen regi
2) privata vårdgivare med
avtal med landstinget
3) privata utförare som är
verksamma enligt lagen
(1993:1651) om läkarvårdsersättning eller lagen (1993:1652) om
ersättning för fysioterapi.
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
19
… forts. Val av utförare
Rätt att lista sig i andra landsting/regioner.
En ”listad” patient ska emellertid inte ges företräde till att få
primärvård utan hänsyn ska enbart tas till de medicinska
behov som patienten har.
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
20
… forts. Val av utförare
Remisser
 Om hemlandstinget ställer krav på remiss för den aktuella vården
gäller dock som förutsättning - för att detta landsting ska behöva
bekosta vården - att de egna remissreglerna följs.
 Om patienten ges vård i strid med hemlandstingets remissregler får
det vårdgivande landstinget stå för kostnaderna.
Finns remisskrav.. 
1) …kan patienten söka primärvårdsläkare, i hemlandstinget eller i
vårdlandstinget, som sedan har möjlighet att remittera patienten vidare.
2) ….så behöver den inte skickas via vårdlandstinget utan den kan skickas
direkt till en vårdgivare (privat med avtal eller egen regi)
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
21
Övergångsbestämmelser
Bestämmelsen om landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård till
patienter som kommer från andra landsting gäller inte vård som ges
enligt avtal om hälso- och sjukvårdstjänster som ingåtts före
ikraftträdandet - så länge avtalet gäller.
Efter ikraftträdandet får avtalet inte förlängas utan att bestämmelsen
beaktas.
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
22
Att observera i det reviderade Riksavtalet för
utomlänsvård, 1 jan 2015
-
Sluten vård, inkl akutvård, i stort som tidigare
-
NYHET! ”Patientens begäran att få medicinsk service tillgodosedd i
andra landsting ska tillgodoses”
-
NYHET! Reseersättning  valfrihetsvård som övergår i akutare
tillstånd, som kräver annat färdsätt för hemresan, ersätts som
akutvård
-
Hjälpmedel i stort som tidigare. Hjälpmedel som ”fordrar avancerad
underhåll och service” ska förskrivas av hemlandstinget = valfrihet
gäller inte
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
23
• Sammanfattning
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
24
Huvudsyftet med ny patientlag
Stärka och tydliggöra patientens ställning
Främja patientens
integritet, självbestämmande och
delaktighet.
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
25
Lagen- del av ett paradigmskifte
FRÅN
TILL
Vårdgivarfokus
Kallelser
Upptagningsområde
Patient/invånarfokus
Inbjudan/Dialog
Valfrihet
Ställer krav på information och nytt
förhållningssätt!
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
26
Patientlagen innebär en förändrad roll för
landstinget som huvudman
Anders Ahlgren
Material att användas på arbetsplatsträffar
27

similar documents