Vybrané zm*ny DPH

Report
Změny v režimu přenesení daňové povinnosti u
DPH od 1.1. 2015
(Reverse charge)
Ing. Radek Hála
Výchozí předpoklady navrhovaných
změn
• Změna EU legislativy – novelizace směrnice Rady č.
2006/112/ES, o společném systému daně z přidané
hodnoty
- Směrnicí Rady č. 42/2013/EU z 22.7.2013 – volitelné a
dočasné používání RCH ve vztahu k dodání některého
zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem
podvodů v oblasti DPH
- Směrnicí Rady č. 43/2013/EU z 22.7.2013 – mechanismus
rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH
Transpozice EU legislativy do českého
zákona o DPH –
 Novela zákona o DPH - PS - sněmovní tisk 291, nyní v
Senátu ČR – senátní tisk 380 – účinnost k 1.1.2015

- Komplexní přestrukturování režimu RCH z hlediska
časového
- Zavedení nových komodit, které podléhají RCH

- § 92a – obecná ustanovení vymezující základní pravidla
režimu RCH – nový odst. 7
- §§ 92b až 92g, příloha č. 6 – komodity
- Nařízení vlády
Transpozice EU legislativy do českého
zákona o DPH – trvalé výjimky čl. 199
Již zavedené trvalé výjimky:
- § 92b – Dodání zlata
- § 92c – Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5
- § 92e – Poskytnutí stavebních nebo montážních
prací
Nově zaváděné trvalé výjimky:
- § 92d – Dodání nemovité věci (souvislost s § 56/5)
Transpozice EU legislativy do českého
zákona o DPH – dočasné výjimky čl.
199a, 199b, 395
Nová koncepce – použití podzákonné normy –
Nařízení vlády ve vazbě na nový § 92f, přílohu č. 6 a
nový § 92g zákona o DPH.

- § 92f – zboží v příloze č. 6 zákona pokud vláda
stanovila konkrétní položky nařízením
- § 92g – Mechanismus rychlé reakce – zboží nebo
služby u nichž proběhla kladně notifikace EK a
vláda tak stanovila nařízením
Transpozice EU legislativy do českého
zákona o DPH – dočasné výjimky čl.
199a, 199b, 395
Dočasnost výjimek:
 Výjimky dle čl. 199a (bod 1 až 9 přílohy č. 6) – do
31.12.2018, na dobu alespoň 2 let.
 Výjimky dle čl. 199b (bod 10 přílohy č. 6) – po
dobu max. 9 měsíců
 Výjimky dle čl. 395 (bod 10 přílohy č. 6) – po dobu
2 let
Transpozice EU legislativy do českého
zákona o DPH – příloha č. 6
Převod povolenek na emise skleníkových plynů
Dodání mobilních telefonů
Dodání zařízení s integrovanými obvody
Dodání plynu elektřiny obchodníkovi dle §7a/2
Dodání certifikátů plynu a elektřiny
Poskytnutí telekomunikačních služeb
Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů
Dodání obilovin a technických plodin včetně olejnatých
semen a cukrové řepy
9. Dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně
drahých kovů
10. Dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo ČR
prováděcím rozhodnutím Rady povolena výjimka od čl.
193 Směrnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Transpozice EU legislativy do českého
zákona o DPH – Nařízení vlády
I.
Převod povolenek na emise skleníkových plynů
(dnešní výjimka zavedená v § 92d)
II. Při dodání vybraného zboží pokud celková částka
základu daně za zdanitelné plnění je vyšší než 100 000 Kč
1. Dodání mobilních telefonů
2. Dodání zařízení s integrovanými obvody
3. Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů
4. Dodání obilovin a technických plodin včetně
olejnatých semen
5. Dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně
drahých kovů
Transpozice EU legislativy do českého
zákona o DPH – Nařízení vlády
 mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy
nomenklatury celního sazebníku 8517 12 00 nebo 8517
18 00,
 integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální
procesorové jednotky, uvedené pod kódem nomenklatury
celního sazebníku 8542 31 a desky plošných spojů
osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu
před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,
 přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat,
která jsou uvedena pod kódy nomenklatury celního
sazebníku 84713000,
Transpozice EU legislativy do českého
zákona o DPH – Nařízení vlády
 videoherní konzole, které jsou uvedeny pod kódy
nomenklatury celního sazebníku 9504.
 obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a
cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury
celního sazebníku 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1207 50,
1207 91, 1209 10 00 nebo 1212 91,
Transpozice EU legislativy do českého
zákona o DPH – Nařízení vlády
 kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy
nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s
výjimkou zboží,
 které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku 7101 až 7105,




7108 20 00, 7113 až 7118, 7302, 7309 00 až 7312 00 00, 7315 až 7326, 7415
až 7419, 7507, 7508, 7611 až 7616, 7806 00, 7907 00 00, 8007 00 80, 8101
99 90, 8102 99 00, 8103 90 90, 8104 90 00, 8105 90 00, 8106 00 90, 8107 90
00, 8108 90 60, 8108 90 90, 8109 90 00, 8110 90 00, 8111 00 90, 8112 19 00,
8112 29 00, 8112 59 00, , 8112 99, 8113 00 90,
odpad a šrot z hafnia (celtia), které je uvedeno pod kódy nomenklatury
celního sazebníku 8112 92 10,
které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 82 a
83,
na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 zákona o dani z přidané
hodnoty,
na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o
dani z přidané hodnoty,
Režim přenesení daňové povinnosti právní jistota
Není třeba zoufat, stále existují určité pojistky v
případě nejistoty!
 Právní fikce - § 92e odst. 2, § 92f odst. 2
 Závazné posouzení pro použití režimu přenesení
daňové povinnosti.
Děkuji za pozornost

???

similar documents