Organisatorisk brugerinddragelse

Report
Line Hjøllund Pedersen
Projektleder
VIBIS

Videnscenter for
brugerinddragelse i
sundhedsvæsenet

Etableret i 2011 støtte
af Trygfonden

Indsamle, bearbejde og
formidle viden om
brugerinddragelse i
sundhedsvæsenet
INDHOLD
•
Hvorfor brugerinddragelse?
•
Hvordan kan brugerperspektivet inddrages i kvalitetsudvikling?
•
Hvad kræver det af organisationen?
•
Hvilke udfordringer og løsninger?
•
Hvordan kan patienternes input konkret anvendes?
Hvorfor brugerinddragelse?
NIVEAUER AF BRUGERINDDRAGELSE?
• Hvem er brugerne?
• Hvad er brugerinddragelse?
• Patienten i eget forløb – individuel
• Pårørende – individuel
• Patient- og pårørende i kvalitetsudvikling – organisatorisk
• Brugerinddragelse i forskning
PATIENTERS VIDEN NØDVENDIG
• Komplekse forløb
• Opbygger erfaringer og viden
• Patientens viden og ressourcer
har betydning for behandling
• Kræver nye samarbejdsformer
HVORFOR BRUGERINDDRAGELSE
Professionelles viden
Patienters viden
Diagnose
Erfaringer med sygdom
Sygdoms årsag
Sociale omstændigheder
Prognose
Holdning til risici
Behandlingsmuligheder
Værdier
Mulige outcomes
Præferencer
Angela Coulter et al, 2011: Making shared decision-making a reality. Kings Fund
EFFEKTER AF INDDRAGELSE
• Bedre fagligt outcome
• Bedre livskvalitet
• Følger behandlingsplaner bedre
• Oplever færre fejl
• Bruger sundhedsvæsenet mindre
• Mere patientcentrede rammer
Coulter, 2012
Sundhedsstyrelsen, 2007
MTV, hjerneskaderehabilitering, 2012
MÅLET AFGØRENDE FOR INDSATS
Fælles beslutningstagen
Behandling på patientens
præmisser
Brugerstyret behandling
Øget egenomsorg
Patientuddannelse
Læring i afdelingen
Dialogmøder og
fokusgruppeinterview
Bedre organisering i
sundhedsvæsenet
Anvendelse af rapportering UTH,
LUP m.v.
Bedre lovgivning
Patientrepræsentation
Støtte til den pårørende
Systematiske samtaler mhp at
afdække pårørendes situation og
behov
Pårørende som støtte for patient
Information, uddannelse
Pårørende
Bedre beslutninger om behandling
Organisatorisk
Eksempler på metoder
Individuel
Mål med indsats
Hvordan kan brugerperspektivet
inddrages i kvalitetsudvikling?
HVAD ER ORGANISATORISK INDDRAGELSE?
Inddragelse af brugere og repræsentativ viden om
brugerperspektivet i beslutningsprocesser af betydning for
organisering, udvikling og evaluering af sundhedsvæsenet
Danske Patienter (2010). Model for brugerinddragelse. Danske Patienter
FORSKELLIGE PERSPEKTIVER
Effekt
Prognose
Medicin
…….
Løsninger
Faglig
Økonomi
Arbejdsplads
Samarbejde
……..
Organisatorisk
Patient
Erfaringer
Livssituation
Præferencer
…….
ORGANISATORISK BRUGERINDDRAGELSE
ViBIS, 2013
EKSEMPEL – KRÆFTREHABILITERINGSCENTER
Viden anvendes til udvikling af et
kræftrehabiliteringscenter
Repræsentation:
Brugerråd påpeger
problematikker og
kommer med
anbefalinger
Afdækning af
brugerperspektiver:
Interview afholdes
løbende for at sikre,
at centeret matcher
brugernes ønsker og
behov
Procesevaluering:
Interview og observationer
af, hvordan
patientperspektivet afspejles
i de beslutninger, der er
truffet
ORGANISATORISK BRUGERINDDRAGELSE
•
Informanter
Arbejdsgrupper
UTH
•
Sparringspartnere
•
Passiv/aktiv inddragelse
•
Forudsætning for individuel inddragelse
Dialogmøder
Brugerråd
LUP
Hvad kræver det af organisationen?
ORGANISATORISK INDDRAGELSE
• Identificer indsatsområder (LUP, Patientrapporterede UTH)
• Indsats - politikudvikling, kvalitets- og organisationsudvikling,
forskning
• Rekrutter - afhængig af indsats
• Træning af patienter og sundhedsprofessionelle
• Træning i ledelse af og forberedelse af inddragelsesprocesser
• Evaluering (Proces, resultat, impact)
HVEM KAN REPRÆSENTERE PATIENTERNE
Afhænger af den konkrete situation
• Erfaringer fra et specifikt sygdomsforløb
• Erfaringer fra hverdagen med syg pårørende
• Generelt kendskab til patientforhold og interessevaretagelse
PATIENTREPRÆSENTANTER HVOR?
En fast del af alle initiativer og beslutningsprocesser i
sundhedsvæsenet
 Nationalt, regionalt og lokalt
Repræsenterer
andre
 Råd, udvalg, projektgrupper (styregrupper, arbejdsgrupper m.v.)
Andre måder at fremkomme med meninger
 Brugerundersøgelser
 Brugerpaneler
Repræsenterer
sig selv
FORBEREDELSE I ORGANISATIONEN
• Hvorfor skal brugere inddrages?
• Er niveauet for inddragelse tilstrækkeligt?
• Uddannelse af både patienter og personale?
• Hvordan sikres, evalueres og synliggøres merværdien af
inddragelse?
Danske Patienter & Danske Regioner. Håndbog for patientrepræsentanter, 2011
Danske Patienter. Model for patientrepræsentation, 2009
Nationalt samarbejdsforum for sundhedsforskning. Sundhedsforskning – et samarbejde mellem forskere og brugere, 2012
Udfordringer og løsninger?
LOVGIVNING
§ 4 ”Regioner og kommuner skal i et samspil med de
statslige myndigheder og i dialog med brugerne sikre
en stadig udvikling af kvaliteten og en effektiv
ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet gennem
uddannelse, forskning, planlægning og samarbejde
mv.”
UDFORDRINGER OG LØSNINGER
•
Fælles vidensudvikling og formidling
•
Metodeudvikling
•
Systematisk implementering
•
Uddannelse
•
Ledelsesmæssig opbakning
•
Politisk prioritering
•
Forpligtigelse
•
Kultur
Hvordan kan patienternes input
konkret anvendes?
NATIONAL KORTLÆGNING
KORTLÆGNING
7%
Organisatorisk
patienter/pårørende
Brugerråd
17%
Dialogmøder
51%
25%
Tilfredshedsundersøgelser
Strategi/Politik
ViBIS 2012
EKSEMPLER FRA KORTLÆGNINGEN
• Brugerdeltagelse i Klinisk Etisk Komité og Komité om tvang
• Brugerinddragelse i indretning af akut modtagerafsnit
• Patientråd som afholder kontinuerlige møder og giver forslag og sparring til
personalet
• Fokusgruppeinterview. Afdelingen benytter resultaterne til at afdække, hvilke
tiltag der skal iværksættes med henblik på kvalitetsudvikling på specifikke
områder
ViBIS 2012
EKSEMPLER FRA KORTLÆGNINGEN
• Fokusgruppeinterviews i medicinsk afdeling til at afdække, hvad
brugeren vil involveres i
• Brugerinddragelse i udarbejdelse af strategi for brugerinvolvering i
afdeling
• Brugerdeltagelse i recovery arbejdsgruppe, som har til formål at udvikle
og implementere en recovery-tilgang i centret
ViBIS 2012
GOD ARBEJDSLYST!
VIBIS.DK
Kontakt: [email protected]

similar documents