“elev og forældre intro” til optagelse.dk

Report
Optagelse.dk for forældre og elever i
grundskolen
Uddannelsesplanen for elever
Klik på den grønne knap
Søg ungdomsuddannelse på forsiden af optagelse.dk
Så kommer du frem til siden, hvor du skal indtaste Brugernavn og Adgangskode. Når du
har gjort dette, skal du klikke på Log ind.
Bemærk
Det er skolen, der styrer dit
UNI•login.
Det vil sige at, hvis du har
problemer med at logge på,
skal du kontakte din lærer.
Nu er du logget på, og siden ser sådan ud:
Her kan du se dine karakterer. Du kan ikke redigere eller skrive karakterer selv.
Det er en god ide at tjekke, om dine karakterer svarer til det, du har fået oplyst. Det er
også en god ide at tjekke, om der er anført det rigtige antal år, hvor du har fået
undervisning i tysk eller fransk.
Er der fejl i dine karakterer, skal du kontakte din lærer.
Bemærk
Hvis du går i 9. klasse, skal du have standpunktskarakterer for 9. klasse.
Hvis du går i 10. klasse, skal du have 9.klasses prøvekarakter og 10. klasses
standpunktskarakterer.
Grundlag
Under grundlaget skal der stå oplysninger omkring dig
selv. Det er oplysninger om, hvem du er, hvad du vil
med din ungdomsuddannelse, dine
brobygningsaktiviteter i det skoleår, du er på nu og
praktikophold.
Måske har du allerede, sammen med din vejleder, skrevet disse informationer ind i et
program beregnet til at lave uddannelsesplan i. Hvis du har det, kan det være, at
informationerne er overført til Optagelse.dk. Hvis det er tilfældet, er alle felter grå
– og du kan gå videre til næste afsnit.
Præsenter dig selv
Her skal du i tekst fortælle om, hvem du er. Hvad er dine stærke og svage sider, hvilke
interesser du har, og andet som betyder noget for dig.
Bemærk
Hvis du skriver dine oplysninger direkte på Optagelse.dk, så husk at gemme cirka hvert 5.
minut, så du ikke mister det, du skriver.
Alternativt kan det være en god ide at skrive teksten i et tekstbehandlingsprogram, og
kopiere den ind på Optagelse.dk.
Du kan finde en skabelon til dette på Optagelse.dk. Enten på siden for 9.klasse eller 10.klasse.
Hvad vil du bruge uddannelsen til?
Her skal du skrive, hvad du vil bruge uddannelsen til.
Uddannelsesønsker
10.klasse
Uddannelsesområde
Første skal du vælge uddannelsesområde. I dette tilfælde er det 10. klasse.
Postnummer eller region
Optagelse.dk har som udgangspunkt valgt det postnummerområde, du bor i. Så søger du
en 10. klasse i samme område, som du bor i, behøver du ikke ændre det. Kun hvis du
ønsker at søge i et andet postnummer, skal du ændre det ved at udpege det ønskede
postnummer
Alternativt til at søge på postnummeret kan du søge på region. Her vælger du
den region, du ønsker at søge uddannelser i:
Vælg skole
Du får nu en liste af skoler. Vælg den, du ønsker at gå på. Tryk på pilen eller
skolenavnet.
Bemærk Du kan søge i listen af skoler på både institutionsnavn (det
er skolens navn), by og adresse. Det gør du ved at skrive navnet på
skolen, byen eller adressen, eller dele af den, så vil du kun se de
skoler, der passer til det, du skriver.
Vælg tilbudsfag
Det første, du skal angive er, om du ønsker ekstra timer i fagene Dansk, Engelsk, Fransk,
Fysik/Kemi, Matematik eller Tysk.
Det er ikke, om du vil have timer i fagene, men om du ønsker ekstra timer i fagene.
Bemærk
Hvis du søger ind på en privatskole, friskole eller
efterskole, er det ikke sikkert, at den valgte skole tilbyder
tilbudsfagene.
Bemærk
Nogle 10. klasser har et begrænset antal pladser, og her skal du have en aftale med
skolen for at kunne optages.
Hvis det er tilfældet, får du spørgsmålet om, du er tilmeldt skolen.
Når du er færdig med at foretage dine valg, skal du trykke på Tilføj uddannelse.
Så kommer ønsket på din liste over uddannelsesønsker. Du kan ikke længere redigere dine
valg. Hvis du skal redigere noget, skal du slette uddannelsesønsket, finde det på ny og tilføje
det igen
Erhvervsuddannelse
Uddannelsesområde
Først skal du vælge uddannelsesområde. I det her tilfælde er det Erhvervsuddannelser:
Når du har valgt Erhvervsuddannelser, får du flere søgemuligheder.
Vælg skole
Du får nu en liste af skoler. Vælg den, du ønsker at gå på. Tryk på pilen eller skolenavnet.
Bemærk
Du kan søge i listen af skoler på både institutionsnavn (det er skolens navn), by
og adresse. Det gør du ved at skrive navnet på skolen, byen eller adressen, eller
dele af den, så vil du kun se de skoler, der passer til det, du skriver.
Vælg uddannelse
Nu skal du vælge, hvilken uddannelse du ønsker af dem, som skolen udbyder. Skolen kan have
flere indgange/grundforløb, uddannelser og specialer, der starter på forskellige tidspunkter. Du
skal som minimum vælge en indgang/grundforløb, men du kan også vælge en uddannelse og et
speciale.
Bemærk
Hvis der er flere startdatoer på en indgang, skal du vælge mellem startdatoerne, når du har
valgt indgangen.
Hvis der er flere startdatoer på uddannelsen, vil den ligge der flere gange. Uddannelserne vil
ligge i rækkefølge efter startdato.
EUX
Hvis skolen på den pågældende uddannelse tilbyder EUX, kan du angive, at du er interesseret i
EUX. Det betyder ikke, at du skal følge fag på EUX-niveau, og det bety-der heller ikke, at du er
sikker på, at du kan komme til at følge fag på EUX-niveau.
Uddannelsesaftale
Her skal du angive, om du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.
Bemærk
Nogle erhvervsuddannelser optager ingen eller kun få elever uden uddannelsesaftaler. Dette
vil stå under uddannelsen. Det kan både være indgangen og selve uddannelsen der er
begrænset.
Støtteforanstaltninger
Her kan du angive eventuelle ønsker og behov for støtte for at gennemføre uddannelsen. Du bør
kun skrive noget i dette felt, hvis din vejleder angiver du har behov for støtte.
Bemærk
Teksten øverst styres af din vejleder. Hvis din vejleder mener du har behov for støtte, vil
vejlederen markere dette, så vil det se ud som nedenunder.
Du kan til hver en tid gå ind og kommentere på dit uddannelsesønske, efter at du har tilføjet
det.
Det kan være specielle oplysninger, som du mener, er vigtige i forbindelse med dit
uddannelsesønske.
• Husk at trykke på Tilføj kommentar, når
du har skrevet en kommentar. Du skal
være opmærksom på, at du ikke kan
redigere og slette i en kommentar.
Gymnasialuddannelser
Uddannelsesområde
Først skal du vælge uddannelsesområde. I det her tilfælde er det Gymnasiale uddannelser:
Hovedområde
Du skal nu vælge det hovedområde, som du ønsker. Det vil sige, at du skal vælge, hvilken type
gymnasial uddannelse du vil søge. I dette tilfælde er det en STX.
Bemærk
Du skal være opmærksom på, at Pre-IB er under hovedområdet STX eller HTX og
ikke internationale uddannelser.
Vælg skole
Du får nu en liste af skoler. Vælg den, du ønsker at gå på. Tryk på pilen eller skolenavnet.
Bemærk
Du kan søge i listen af skoler på både institutionsnavn (det er skolens navn),
by og adresse. Det gør du ved at skrive navnet på skolen, byen eller adressen,
eller dele af den, så vil du kun se de skoler, der passer til det, du skriver.
Vælg studieretning
Nu skal du vælge, hvilken studieretning du ønsker af dem, som skolen udbyder.
I dette tilfælde vælges Naturvidenskabelig studieretning: Bioteknologi A - Matematik A
Andre aktiviteter
Uddannelsesområde
Først skal du vælge uddannelsesområde. Der er tre muligheder for andre aktiviteter.
Nemlig: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Erhvervsgrunduddannelse
(egu) og Meddelelse om andre aktiviteter.
Her gennemgår vi kun meddelelse om andre aktiviteter.
Meddelelse om andre aktiviteter
Tryk på Tilføj ny aktivitet.
Så kommer der et nyt vindue op.
Her vælges Arbejde. Det er for eksempel at være flaskedreng.
Så skal datoen for aktiviteten gives. Enten ved at indtaste datoen på den form,
der står i forvejen, eller ved at udvælge den i kalenderen
Du kan give kommentarer på alle dine aktiviteter i feltet Elevens bemærkninger.
Digitale bilag
Skift til fanebladet Underskrifter og bilag.
Her trykker du på Tilføj bilag.
Du kan se filen i boksen bagved.
Bemærk Der kan kun vedlægges bilag i PDF-format
Uddannelsesplanen er færdig
Når du har udført de relevante ovenstående ting, er din uddannelsesplan færdig.
Det vil sige, at det, du som elev skal udfylde, er færdigt. Nu skal din vejleder
vurdere din uddannelsesparathed, og dine forældre underskrive din
uddannelsesplan. Underskriften af uddannelsesplanen skal du dog gøre sammen
med dine forældre, da du skal logge på med UNI•login, for at de kan underskrive
din uddannelsesplan.
Elevens godkendelse
Som elev kan du godkende din uddannelsesplan, når vejlederen har
foretaget din parathedsvurdering og låst ansøgningen.
Når vejlederen har godkendt din uddannelsesplan, logger du på med dit UNI•login.
Skift til fanebladet Underskrifter og bilag
Nu er du på underskriftsfanebladet. Her trykker du på Godkend uddannelsesplan
Når du har trykket på knappen, kommer dit navn og tidspunkt for godkendelse til at stå der.
Bemærk
Hvis din uddannelsesplan er låst, men knappen til elevgodkendelse er grå, skyldes det, at
dine forældre skal angive, om de ønsker uddannelsesparathedsvurderingen vurderet af
Ungdommens Uddannelsesvejledning, fordi de ikke er enige i vejlederens vurdering.
Uddannelsesplanen for forældre
• Du skal som forælder eller værge
kontrollere dine personlige
oplysninger, kontrollere og eventuelt
tage stilling til dit barns
parathedsvurdering samt underskrive
uddannelses-planen
• Du kan se dit barns karakterer,
beskrivelse af sig selv og
uddannelsesønsker. Hovedvægten i
denne vejledning er de ting, du som
forælder eller værge skal gøre på
Optagelse.dk.
Parathedsvurdering
• Hvis dit barn har en erhvervsuddannelse
eller gymnasial uddannelse som
uddannelsesønske, skal barnet vurderes på
sin uddannelsesparathed.
• Har dit barn alene søgt 10. klasse eller andre
aktiviteter, skal der ikke foretages en
parathedsvurdering, og du kan springe dette
afsnit over.
Når dit barn er logget på med UNI•login, skal du ind på fanebladet Parathedsvurdering.
Nu er du inde på parathedsvurderingsfanebladet.
Vær opmærksom på, at der ikke altid er noget i begge sider af dette skærmbillede. Hvis dit
barn ikke har et erhvervsuddannelsesønske, er højre side tom. Hvis dit barn ikke har noget
gymnasialt uddannelsesønske, vil venstre side være tom.
Der er nu to muligheder for parathedsvurderingen. Dit barn kan være vurderet
uddannelsesparat til sine uddannelsesønsker. I det her tilfælde er eleven vurderet
uddannelsesparat til erhvervsuddannelserne
Den anden mulighed er, at barnet er vurderet ikke uddannelsesparat. Hvis eleven er
vurderet ikke uddannelsesparat, vil der være en kommentar om hvorfor nederst på
siden. I det her tilfælde er eleven vurderet ikke uddannelsesparat til de gymnasiale
uddannelser:
Bemærk
Hvis der er en gul markering ud for en erhvervsuddannelse skyldes det, at
uddannelsen er pladsbegrænset og eleven er vurderet parat til uddannelsen.
Her er det Teaterteknikker uddannelsen.
Hvis dit barn er vurderet ikke uddannelsesparat af sin vejleder, skal du vurdere, om du ønsker
vejledervurdering prøvet. Du skal markere, om du ønsker vurderingen prøvet eller ej.
Hvis du ønsker vejledervurderingen afprøvet, skal du skrive en kommentar om hvorfor.
Når du har skrevet din kommentar, trykker du på OK. Vær opmærksom på, at du ikke kan
redigere eller slette din kommentar, når den først er tilføjet.
Hvis du ikke ønsker vejledervurderingen prøvet, behøver du ikke skrive en kommentar.
Når dit barn er logget på med UNI•login, skal du hen på fanebladet Underskrifter og bilag.
Nu er du på underskriftsfanebladet:
Bemærk
Der er plads til, at begge
forældre kan underskrive
elevens uddannelsesplan. Det
er ikke nødvendigt, at begge
forældre skriver under, men
mindst én forælder eller
værge skal skrive under.
Her trykker du på Signér.
Når du har trykket Signér, gives der mulighed for at underskrive med enten Digital Signatur eller
NemID.
Så skal du indtaste den pinkode, som du bliver bedt om.
Når du har underskrevet, kommer dit navn og tidspunkt for underskrift til at stå i feltet.
Nu er du færdig. Det er dit barn også. En eventuel videre behandling foretages af vejleder og
Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det er dem, der afsender Uddannelsesplanen. Hvis der er
behov for, at I foretager jer yderligere, vil I blive kontaktet
Vigtige datoer i 2015
•
•
•
•
•
Optagelse.dk skal være udfyldt den 26. Januar (elever)
Parathedsvurdering skal være foretaget inden 1. februar
( Vejleder)
For uddannelsesparate elever :
skal forældrene være færdige med at underskrive og afsendt
inden 1. marts (forældre og elever)
• For ikke uddannelsesparate elever:
• Forældre vurdering til afprøvning . Her skal forældre skrive en
bemærkning og hvorfor der skal ske en vurdering og planen skal
være underskreven
• Inden den 13. februar (forældre)
• VEJLEDER AFSENDER TIL 10. KLASSE
• VEJLEDER AFSENDER FOR IKKE UDDANNELSESPARATE

similar documents