klik

Report
Anne K. Lützhøft
Projektkoordinator i Thisted Kommune
Fysioterapeut på Trænings- og Rehabiliteringsafdelingen
Det Nordjyske Uddannelsesprogram
Mål
At styrke fagligheden i den kommunale opgaveløsning på
senhjerneskadeområdet og dermed forbedre rehabiliteringsindsatsen overfor
børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade.
Det Nordjyske Uddannelsesprogram
Formål
• At styrke nøglemedarbejdernes neurofaglige viden og kompetencer.
• At styrke nøglemedarbejdere i koordinerede funktioner, herunder
hjerneskadekoordinatorer, i at håndtere komplekse sagsforløb med mange
aktører.
• At sikre en viden ud over basis ved alle nøglemedarbejdere, der er i kontakt
med borgere med erhvervet hjerneskade.
Niveau 1
Formål:
• At opnå høj teoretisk neurofaglig viden og kompetence.
Målgruppe:
• Nøglemedarbejdere med et højt niveau af basisviden fra eksempelvis en
sundhedsfaglig grunduddannelse og erfaring fra deres daglige praksis.
Eksempelvis: medarbejdere på optræningscentre, botilbud, specialskoler, bostøtte i
eget hjem, konsulenter, sundhedsfagligt personale, medarbejdere i kommunale
forvaltninger f.eks. hjerneskadekoordinatorer, visitatorer, sagsbehandlere m.fl..
Omfang:
• Diplommodul på 10 ECTS point. Ét modul er på 5 ECTS point.
• 10 ECS point, 6 ½ ugers fuldtidsstudie eller ca. 14 ugers deltidsstudie
• Bygger ovenpå professionsbachelorniveau.
Modul A
SD Modul A: Sundhedsfaglig diplomuddannelsesmodul – RS 17 Den
hjerneskaderamte borger – basismodul
• Hjernens opbygning og funktion.
• Primære og sekundære følger ved erhvervet hjerneskade.
• Hjerneskade og personlighed.
• Pårørendes reaktioner.
Omfang: 10 ECS point
Modul A eller tilsvarende er en forudsætning for modul B og D.
Modul B
SD Modul B: Sundhedsfaglig diplomuddannelsesmodul –
rehabiliteringsforløb med fokus på kognitive, emotionelle og
personlighedsmæssige følger efter erhvervet hjerneskade.
• Teorier og principper bag neuropsykologisk baseret rehabilitering.
• Evidensbaseret rehabilitering – træning og kompensation.
• Videreførelse og implementering af træning og strategier i dagligdagen og
arbejdslivet.
• Faglighed i et tværfagligt perspektiv
• Pårørendesamarbejde.
Omfang: 10 ECS point
Modul C
PD Modul C: Specialpædagogik – børn og unge med erhvervet hjerneskade.
Børn og unge med erhvervet hjerneskade – med særlig fokus på
tilbagevenden til hverdagen og støtte til den fortsatte udvikling.
• Hjernens opbygning, funktion og udvikling.
• Kognitive forstyrrelser i relation til barnets muligheder for indlæring og
udvikling.
• Fysiske, kognitive, personlighedsmæssige og sociale følger efter
hjerneskade
• Samarbejde med familien, skole og daginstitution samt tværfagligt
samarbejde.
Omfang: 10 ECS point.
Modul D
SD Modul D: Sundhedsfaglig diplomuddannelsesmodul – rehabilitering med
fokus på fysiske og sensomotoriske følger efter erhvervet hjerneskade.
• Tilrettelæggelse og varetagelse af rehabiliteringsforløb ud fra et
neuropsykologisk perspektiv med fokus på fysiske og sensomotoriske følger.
• Hjernens plasticitet.
• Motoriske følger - når handling bryder sammen.
• Når adfærden bliver påfaldende.
• At arbejde helhedsorienteret og tværfagligt.
Omfang: 10 ECS point.
Modul E
SD Modul E: Sammenhæng i komplekse sagsforløb i det primære
sundhedsvæsen på området for erhvervet hjerneskade.
• At udvikle og styrke kontinuitet og sammenhæng i patient/brugerforløb i
sundhedsvæsenet.
• Fokus på borgerinddragelse og koordinerede funktioner på tværs af faglige
og organisatoriske grænser.
Omfang: 5 ECTS point.
Niveau 2
Formål:
• At blive i stand til at genkende problematikker der er kendetegnet for
borgere med erhvervet hjerneskade og på baggrund heraf sikre at den rette
foranstaltning iværksættes.
• På et grundlæggende niveau at opnå kendskab til og forståelse for
neurofaglig viden, som middelbart kan anvendes i praksis i tilgangen til
borgere med erhvervet hjerneskade.
Målgruppe:
• Nøglemedarbejdere der ikke har borgere med erhvervet hjerneskade som
primær målgruppe i deres daglige arbejde, men som har brug for en viden,
der ligger over deres basisviden i uddannelse og erfaringsgrundlag.
Omfang: 12 timers kursus
Pakke A, emne 1
Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau målrettet
medarbejdere på plejecentre og hjemmeplejen.
•
•
•
•
•
Hjernens opbygning og funktion.
Fysiske og kognitive vanskeligheder.
Håndtering af de fysiske følger.
Neuropædagogiske strategier.
Sekundære følger som krise, sorg, angst og depression.
Pakke A, emne 2
Den fysiske håndtering af den hjerneskadede borger, målrettet
medarbejdere på plejecentre og hjemmeplejen.
• At opnå forståelse af adfærdsmæssige og fysiske problematikker i
forbindelse med en hjerneskade.
• Opnå kendskab til metoder til at håndtere disse problematikker samt
afprøvning i praksis.
Pakke B
Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau, målrettet socialfaglige
medarbejdere på beskæftigelsesområdet.
•
•
•
•
•
•
Følgevirkninger og hvordan de kommer til udtryk.
Sekundære følger.
Manglende sygdomserkendelse.
Hjerneskade og personlighed.
Pårørendes situation og reaktion.
Målgruppen i forhold til beskæftigelse, tilrettelæggelse af arbejdsafklaring
og arbejdssituation.
• Kommunikation.
• Udredning af følgerne samt rehabiliteringsmuligheder.
Pakke C
Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau, målrettet fagpersoner
der arbejder med børn og unge med erhvervet hjerneskade.
• Forskellige årsagssammenhænge og skadestyper.
• Fysiske, kognitive, sociale og personlighedsmæssige følger.
• Eksempler på hvordan neurofaglig viden kan medtænkes i den
pædagogiske praksis.

similar documents