Møder om arbejdstid

Report
Områdemøder om arbejdstid
Nye arbejdstidsaftaler for kommunalt ansat
pædagogisk personale
Gældende fra 1. august 2014
For ledere og tillidsrepræsentanter
Med oplæg fra LFS og forvaltningen
1
Dagsorden
1. Baggrunden for og visionen med
aftalerne v/ Elin Hausle og Louise Juelskjær
2. Gennemgang af aftalerne v/Britt Petersen og
Elin Hausle
3. Den videre proces v/Elin Hausle og Britt Petersen
2
Skolereform samt
grundlagspapir
• Elevernes læring og læringsmål som
omdrejningspunktet i en ny skoledag
• Læringsreform, udvikling af læringsformer
• Den faglige ledelse hvor ledelsen kommer tættere
på den enkelte og teamenes arbejde
3
To (næsten ens) nye
arbejdstidsaftaler
a) En aftale for dem, der har primærbeskæftigelse
på det kommunale område
b) En aftale for dem, der har primærbeskæftigelse
i folkeskolen
4
Baggrund og vision
For begge aftaler gælder,
• at al arbejdstid er underlagt den lokale leders
ledelsesret (med respekt for MED/Trio)
• at al optjening på baggrund af ulemper kan med
leders accept ændres fra frihed til betaling
(fleksibilitet)
• at personale på fritidshjem/KKFO får reel mertid
til kerneopgaven pga. ændring i beregning af
nettoarbejdstid
5
Aftalen for pædagogisk personale
i daginstitutioner, KKFO’er og
klubber
6
Hvem er omfattet?
• Alt pædagogisk personale på daginstitutioner, fritidshjem,
KKFO, fritidstilbud i heldagsskoler, støttepædagoger samt
de ansatte på legepladsen Degnestavnen.
• Pædagogisk personale i kombinationsstillinger i folkeskolen
er fuldt omfattet af aftalen for hele ansættelsen, såfremt de
indtil 31.7.2014 er ansat på fritidshjem/KKFO/fritidstilbud i
heldagsskoler, også selvom de evt. har flest timer på
skolen.
• Ved ansættelse efter 1.8.2014 vil man være omfattet at de
arbejdstidsregler der gælder for den største del af ens
ansættelse.
7
Årsnorm
• Alle omfattet af disse arbejdstidsregler er på
årsnorm.
• Årsnormen løber fra 1.8 til 31.7 året efter. Dog
kan ledelsen efter behandling i MED beslutte at
normperioden i stedet løber fra 1.1 til 31.12 for
ansatte, der ikke har kombinationsbeskæftigelse i
folkeskolen.
8
Årsnorm, fortsat
• For en fuldtidsansat udgør arbejdstid for en
normperiode 1924 timer minus 5 ugers ferie og
helligdage, i alt 1680 timer.
• Afholdes der mindre end 5 ugers ferie så
tillægges årsnormen 7,4 timer for hver dag og
afholdes der mere end 5 ugers ferie, så
fratrækkes 7,4 time pr. dag
• Særlige fridage medregnes i årsnormen med 7,4
time pr. dag.
9
Årsnorm, fortsat
• For at få det fulde udbytte af årsnorm anbefales
det, at trioen på den enkelte arbejdsplads,
forinden lederen træffer endelig beslutning om
arbejdstidens placering for den enkelte, får et
overblik over behovet for bemanding i
normperioden. Eks. vis vil der være forskel på
behovet for bemanding på fritidsområdet
afhængig af om der er tale om skoleuger eller
skolefriuger, 1.maj børn osv. og hvornår afholdes
p-møder, forældremøder osv.
10
Årsnorm, fortsat
• Ved normperiodens start er det ikke krævet, at
der laves et skema for hver enkelt ansat med
fastlagt arbejdstid for hele normperioden, men de
ansatte skal kende deres arbejdstider i god tid,
og i det mindste skal de ansatte vide om det
forventes at der er perioder af året, hvor de
forventes at lægge flere arbejdstider end andre.
11
Plustid
• Alle med undtagelse af klubansatte og
gadeplansmedarbejdere er omfattet af plustid
• En ansat kan ønske at blive fritaget fra plustid.
Lederen har retten til at bestemme om det kan
lade sig gøre.
• Plustid forudsætter, at der for den enkelte
planlægges arbejdstimer ud over den fastlagte
norm. For fuldtidsansatte er det 24 timers
arbejde ud over normen, for øvrige reduceres
timetallet i forhold til beskæftigelsesgrad.
12
Plustid, fortsat
• Efter beskæftigelse i en hel årsnorm hvor plustiden
optjenes, har man ret til en uges samlet afspadsering efter
aktuel beskæftigelsesgrad i den efterfølgende
årsnormsperiode.
• Har man været været fuldtidsansatte i årsnormsperioden,
hvor man optjener plustid, men overgår til fx 30 timer
ansættelse i den årsnormsperiode hvor plustiden skal
afvikles, så er der optjent 7 timer mere end en
afspadseringsuge for en 30 timers ansat og der skal så
aftales hvordan disse timer afvikles eller udbetales såfremt
den ansatte og lederen bliver enige om det. Er det
omvendte tilfældet, afholdes en uges samlet afspadsering
med 30 timer og de 7 timer arbejdes så ind i den
resterende årsnormsperiode
13
Plustid, fortsat
• Lederen og den ansatte kan aftale at
afspadseringen afvikles som enkelt dage eller
timer i stedet for en samlet uge, ligesom lederen
og den ansatte kan aftale at den samlede uges
afspadsering i stedet for afspadsering kan
udbetales med den aktuelle timeløn for den
ansatte.
14
Overgang mellem
vinterafspadsering og plustid
• For allerede ansatte, der er på årsnorm afvikles
den samlede uges afspadsering som planlagt i
den efterfølgende årsnorm.
• For ansatte der overgår til årsnorm 1.1.2015
afvikles afspadseringen i årsnormsperioden 2015.
• For ansatte der i dag er omfattet af
vinterafspadsering og ikke i dag er på årsnorm og
som går på årsnorm pr.1.8.2014, afvikles 3,5
dages optjent vinterafspadsering i
årsnormsperioden 1.8.2014 til 31.7.2015
15
37/3 afspadsering
• For hver 37 timers arbejde mellem kl 17 og 06
optjenes 3 timers afspadsering
• For klubansatte og gadeplansarbejdere er arbejde
mellem 14 og 17 med i optællingen på de 37
timer for så vidt at mindst halvdelen af den
samlede tjeneste ligger efter 17.
• Opgørelse af afspadsering opgøres ved
normperiodens afslutning og afspadseringen
afvikles i den følgende årsnormsperiode
16
37/3 fortsat
• Lederen og den ansatte kan aftale at
afspadsering afvikles løbende i den årsnorm hvor
det optjenes, ligesom lederen og den ansatte kan
aftale at den optjente afspadsering kan udbetales
med aktuel timeløn enten ved normperiodens
udløb eller løbende.
17
Tillæg § 16
• For alle andre end klubansatte og
gadeplansmedarbejdere udbetales et fast årligt
tillæg på 1.600 kr. ( niveau 2000) i stedet for eks.
vis forskudttidstillæg, delt tjeneste og omlagt
tjeneste ( §16)
• Klubansattes og gadeplansmedarbejderes
forskudttidstillæg og weekendtillæg stiger fra
1.8.2014. Weekendtillægget stiger med 2,25 kr.
pr. time og forskudt tidstillægget stiger med 1,17
kr. pr. time
18
Lejrskole
• For pædagogisk personale, der deltager i
lejrskoler, hytteture, studieture o.lign i skoleregi
ydes et tillæg på 127,33 kr. ( niveau 2000) på
hverdage og 289,62 kr. på lørdage/søndage og
helligdage.
• Derudover medregnes den faktisk arbejdstid incl.
transport – dog max. 14 timer pr døgn.
• Deltagelse i lejrskole er pligtig.
19
Aftalen for pædagogisk personale
i folkeskolen mv.
20
Hvem er omfattet?
• Pædagogisk personale, som har den primære
ansættelse( dvs. mere end 50%) i folkeskolen,
ungdomsskolen og i Center for
specialundervisning for Voksne.
• Pædagogisk personale i KKFO´er samt
pædagogisk personale på heldagsskoler, der har
mere end 50% af deres arbejdstids i fritidsdelen
er omfattet af ”Arbejdstidsregler for pædagogisk
personale i daginstitutioner, KKFO, klubber m.fl”
21
Hvem er omfattet?
• Pædagogisk personale, der er ansat pr.31.7.2014
og som overgår i kombinationsstilling mellem
skole og fritid pr.1.8.2014 og hvor mere end 50%
af ansættelsen er i skolen, er som personlig
ordning fortsat omfattet af arbejdstidsregler for
daginstitutioner.
22
Årsnorm
Samme regler i begge aftaler:
DOG:
• kan normperioden ikke afviges
• Ingen plustid
• ansatte følger skolens almindelige
ferieplanlægning, således at der bruges 3 uger
hovedferie i skolens sommerferie, 1 uge i
efterårsferien og 1 uge i vinterferien
• 6. ferieuge er ikke på forhånd planlagt og kan
placeres i hele årsnormsperioden
23
37/3 afspadsering
Lejrskole
Eneansvar for undervisning
Samme regler i begge aftaler
24
Eneansvar for undervisning
• Der udbetales et tillæg på 42 kr.pr time for eneansvar
i 1.,2., og 3. klasse og et tillæg på 21 kr. pr. time i
børnehaveklasser/0-klasser.
• Tillægget udbetales til ansatte der indgår som
nummer 2 underviser eller ansatte der i lærers fravær
”overtager” undervisningen.
• Ved behov for eneansvar i 4.-10. klasse kontaktes
BUF.
• Inklusionspædagoger kan qua deres politisk
besluttede opgavesæt ikke bruges til
eneansvarsundervisning.
25
SPØRGSMÅL
?
26
Dialog i MED
Afklare rammer for arbejdet og den overordnede
planlægning inden for eksempelvis:
• Ledelse og samarbejde
• Hvordan vil vi arbejde med årsnorm (1680)
• Planlægning af året
27
Ledelse og samarbejde
Ledelsesrum skal forvaltes gennem:
• Tæt kommunikation og solid forventningsafstemning
• Stærkt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse
hvor MED er omdrejningspunktet
• Tydelig retning og klare ledelsesprioriteringer
Drøftelser i MED kan for eksempel være:
• Planlægning af året
• God funktionalitet og arbejdsmiljøforhold
28
Vagtplan – til orientering
• Der er kurser i ny vagtplan i august måned for
KL, PL og adm.medarbejdere
• Efterfølgende kan ny vagtplan anvendes til
styring af årsnorm
• August-oktober: indberette tillæg som i dag
• Fra oktober: automatisk integration mellem
vagtplan og lønsystem
29
Det videre arbejde
- Fælles administrationsgrundlag
- Videndeling i områderne
- Hjælp fra koncernservice, også til
vagtplan
30

similar documents