Rettslære

Report
Valgfag i juridiske emner,
orientering 3. november 2014
Tormod Torvanger, IRRR
Juridiske fag ved NHH
• På bachelornivå
• På masternivå
• Jus og økonomi – overordnet om sammenhengen
2
Valgfag i juridiske emner på bachelornivå
• Rettslære – to kurs. Fokus på håndtering av
rettskilder, hvordan finne frem til hva som er
gjeldende rett
• Bedrifts- og personalrett
• Skatterett
3
Hvorfor bør økonomer interessere seg for
jus?
• Henger nært sammen med andre økonomiske fag, f.eks.
med regnskaps- og revisjonsfagene. Det er rettsregler
som regulerer hvordan det skal rapporteres
• Nær sagt alle spørsmål som man står overfor i det
økonomiske liv har en eller flere rettslig sider
o Rettsreglene setter rammer for hva man kan foreta seg i økonomiske
sammenhenger
o Rettsregler er ofte styrende for konsekvensene av de valg som man foretar seg i
slike sammenhenger
4
Hvorfor bør økonomer interessere seg for
jus?
• Det er avgjørende å forstå når man står overfor et
spørsmål som har viktige rettslige sider
- Som controller, konsulent, CFO, CEO eller som revisor
• Man må danne seg en formening om hvilke rettslige spørsmål man
skal håndtere på egenhånd og når bør man søke assistanse
• Er det et realistisk alternativ for siviløkonomer å
bygge på med juridisk kompetanse og gjøre jussen
til en levevei?
5
Rettslære I (RET010)
• Innføring i jus – høst og vår
- Grunnleggende juridisk metode
• Kurset gir en innføring i hvordan man går frem for å ta
stilling til rettslige spørsmål
• Kurset gir trening i å identifisere rettslige problemstillinger
og rettslige grunnlag, og i teknikken for å ta stilling til
problemstillinger
• Grunnleggende avtalerett
• Grunnleggende kjøpsrett
6
Rettslære I (RET010)
- Forelesninger, oppgaveseminarer og
innleveringsoppgaver
- Tre timers eksamen
- 7,5 studiepoeng
7
Rettslære II (RET011)
• En grundigere innføring i utvalgte juridiske fag – høst
og vår
• Juridisk metode
• Arve- og skifterett
• Familierett
• Erstatningsrett
• Gjeldsforfølgningsrett
• Markedsrett
• Konkurranserett
• EU-/ EØS-rett
8
Rettslære II (RET011)
• Forelesninger, oppgaveseminarer og
innleveringsoppgaver
• Tre timers eksamen
• 7,5 studiepoeng
9
Bedrifts- og personalrett (RET013)
• Et mer fagspesifikt kurs - høst
• Arbeidsrett
- Vilkår og virkning av ansettelser
- Oppsigelser
- Avskjed
- Styringsrett
- Organisering
- Tariffavtaler
- Konflikt
10
Bedrifts- og personalrett (RET013)
• Selskapsrett
- Selskapsformer
- Stiftelse av selskaper
- Selskapsorganene
- Utdelinger
- Kapitalnedsettelser og –forhøyelser
11
Bedrifts- og personalrett (RET013)
• Forvaltningsrett
• Ulike typer vedtak
• Habilitet
• Klagerett
• Partsforhold
• Omgjøring
• Domstolskontroll
12
Bedrifts- og personalrett (RET013)
• Forelesninger, oppgaveseminarer og innleveringsoppgaver
• Tre timers eksamen
• 7,5 studiepoeng
13
Skatterett (RET014)
• Et bredt og praktisk vinklet skattekurs - vår
• Skal gi oversikt over norsk skatterett
• Personbeskatning
• Bedriftsbeskatning
• Internasjonal skatterett
• Skal særlig gi innsikt i de materielle regler om skatteplikt,
fradragsrett, tidfesting og formuesfastsettelse, med hovedvekt på
næringsområdet
14
Skatterett (RET014)
• Forelesninger og innleveringsoppgaver
• Tre timers eksamen
• 7,5 studiepoeng
****
Spørsmål eller kommentarer?
[email protected]
15

similar documents