Slajdy z ćwiczeń 7 (ppt

Report
Makroekonomia I Ćwiczenia
Ćwiczenia 7 – Krzyż Keynesowski
Karol Strzeliński
1
Ekonomia klasyczna a Keynesiści
Klasycy
Keynesiści
•
Analiza długookresowa (LR),
•
Analiza krótkookresowa (SR)
(dlaczego w krótkim okresie
produkcja odbiega od
potencjalnej)
•
Elastyczne płace i ceny
(automatycznie przywracają
równowagę),
•
Sztywne płace i ceny (powolność
nominalnych dostosowań
powoduje znaczne wahania
produkcji),
•
Produkcja na poziomie
potencjalnym (wszystkie rynki w
równowadze długookresowej),
•
Niepełne wykorzystanie
czynników produkcji,
2
Ekonomia klasyczna a Keynesiści
Klasycy
Keynesiści
•
Niewidzialna ręka rynku,
•
Interwencjonizm państwowy,
•
Model podażowy,
•
Model popytowy (konsumpcja jest
pierwotna wobec produkcji –
wielkość produkcji zależy od
zagregowanych wydatków,
•
Adam Smith, Bogactwo Narodów,
1776,
•
John Maynard Keynes, The
General Theory of Employment,
Interest and Money, 1936,
3
Model dwusektorowy
Założenia modelu:
•
•
•
•
gospodarka zamknięta, brak państwa,
produkcja faktyczna może być niższa od potencjalnej,
sztywność płac i cen,
przy danym poziomie płac i cen istnieją niewykorzystane
moce wytwórcze (ograniczenia istnieją po stronie
popytu, nie możliwości produkcyjnych),
• Inwestycje (I) niezależne od dochodu.
4
Produkcja potencjalna a faktyczna
Y
Y
czas
Produkcja potencjalna –
równomiernie rośnie w miarę
wzrostu zasobu czynników
produkcji (np. liczby ludności,
postępu technicznego, itp.)
czas
Produkcja faktyczna – wynika z
bieżących potrzeb rynkowych, w
krótkim okresie może odbiegać
od produkcji potencjalnej.
5
Zagregowane wydatki
• AE – zagregowane wydatki (ang.
Aggregated Expenditures), AD –
zagregowany popyt (ang. Aggregated
Demand). AD = AE
AD,
AE
AE = C + I
C – popyt konsumpcyjny,
I – popyt inwestycyjny (inwestycje planowane)
AE>Y
• Wydatki (popyt) nie zależą od produkcji
(Y) (podaż), to produkcja zależy od
wydatków.
• AE < Y – przedsiębiorstwa gromadzą
zapasy, zmniejszają produkcję,
• AE = Y=Y* – stan równowagi,
• AE > Y – przedsiębiorstwa zwiększają
produkcję, konsumpcja zapasów.
AE<Y
45◦
Y*
Y
6
Funkcja konsumpcji
• obrazuje wielkość popytu konsumpcyjnego w zależności
od wielkości dochodu do dyspozycji (YD),
C = a + cYD,
• dodatnio skorelowana z dochodem,
• Gospodarstwa Domowe decydują o przeznaczeniu
dochodu,
YD = C + S
7
Funkcja konsumpcji
a - konsumpcja autonomiczna
(niezależna od dochodu)
c - krańcowa skłonność do
konsumpcji (MPC – marginal
propensity to consume)
C
C  f(Y)  a  cY D
β
a 0
a
0  c  1  0     45 
Y
c  MPC 
dC
 tg 
dY D
8
Funkcja oszczędności
• Gospodarstwa Domowe decydują o przeznaczeniu dochodu,
YD = C + S
s - krańcowa skłonność do oszczędzania
(MPS – Marginal Propensity to Saving)
S
Y D  C  S  S  -C  Y D , C  a  cY D
0
-a
Y
S  Y D - C  Y D - a - cY D  - a  (1 - c) Y D

s
S  – a  sY D
s
dS
 MPS , 0  s  1
dY D
c  s  1  MPC  MPS
MPS  1 – MPC
9
Przeciętna skłonność do
konsumpcji i oszczędności
• APC – Przeciętna skłonność do konsumpcji,
APC = C/YD = (a+cYD)/YD = a/YD + c
APC = a/YD + MPC  APC > MPC
• APS – Przeciętna skłonność do oszczędzania
APS = S/YD
10
Krzyż Keynesowski
AD,
AE
I
I
β
a
45◦
Y*
Y
11
Stan równowagi
• Przesunięcia krzywej AE – zmiany w wartościach
autonomicznych (a, I), A= a + I.
AD  Y  C  I
*
*
AD  Y  a  I  cY
*
Y 
*
Y 
*
1
1  c 
*
 Y (1  c )  a  I
*
1
a  I   a  I 
1
1  c 
s
1
A  A
s
12
Mnożnik wydatkowy
• Jak zmieni się produkcja w wyniku zmiany
wydatków autonomicznych (A) o 1 jednostkę
 
dY
dA

1
1 c

1
1  MPC

1
MPS

1
s
 1
13
Zmiana wydatków autonomicznych
AD,
AE
45◦
Y1*
Y0*
Y
14
Mnożnik - przykład
•
Przedsiębiorstwa przewidują spadek popytu na swoje produkty przez co
obniżają swój popyt inwestycyjny o 10 (spadek I),
I  10  AD  10  Y  10  C  c 10  AD  c 10 
 Y  c 10  C  c 10  itd.
2
 AD   I  c  I  c  I  ... 
2
 c I
i
i0
0  c 1
 AD 

i0
c I 
i
1
1 c
 I , w ogólnym
przypadku
 AD 
1
1 c
A
15
Stan równowagi
• Planowane inwestycje są równe planowanym oszczędnościom
Iplanowane = Splanowane
S, I
S
I
0
Y*
Y
-a
16
Stan nierównowagi
AD,
AE
AD > Y, AD -Y=
45◦
Y
Y*
Y
17
Makroekonomia I Ćwiczenia
Dziękuje za uwagę
18

similar documents