SUFIKSALNA TVORBA PRIDJEVA U MEDICINSKOJ TERMINOLOGIJI

Report
SUFIKSALNA TVORBA PRIDJEVA U
MEDICINSKOJ TERMINOLOGIJI
• U medicinskoj terminologiji se koriste pridjevi
kao posebna vrsta riječi
• Medicinsko stručno nazivlje obiluje
pojmovima koji su nastali stapanjem imenice i
određenih sufiksa (dometaka), koji se dodaju
korijenu ili osnovi imenice i time postaju
pridjevi.
• Svaki sufiks ima posebno značenje,
određenost ili pripadnost, a dodatkom imenici
označava još određenije terminološko
obilježje.
Pregled tvorbe pridjeva 1.i2.deklinacije
•
•
•
•
Sufiks -ATUS
Označava: -biti u obliku, biti poput
Dodaje se korijenu ili osnovi
Primjer: Caput,-itis,n. glava
capit-atus = capitatus,3 u obliku glave
glavat
Folium,-ii,n.list
foli-atus = foliatus,3 u obliku lista,lisnat
• Sufiks –ARIUS
• Označava: - obličnu sličnost
- temeljno značenje pripadnosti
-Dodaje se korijenu
-Primjer: Urina,-ae,f. mokraća
Urin-arius = urinarius,3 mokraćni
Corona,-ae,f. kruna
Coron-arius = coronarius,3 krunast
• Sufiks – EUS
• Označava: -materijal od kojeg se nešto sastoji
-u anatomiji označava pripadnost
-sličnost u boji i materijalnom svojstvu
-Dodaje se korijenu ili osnovi
-Primjer: Fel, fellis,n. žuč
fell-eus = felleus,3 žučni
Lac, lactis, n. mlijeko
lact-eus = lacteus,3 mliječi
• Sufiks –ICUS
• Označava – pripadnost
• Dodaje se korijenu ili osnovi imenice iz grčkog
jezika
• Primjer: Pharynx,-yngis, f. ždrijelo
pharyng-icus = pharyngicus,3 ždrijelni
koji pripada ždrijelu
Zygoma,-atis,m. jagodični kost,zigoma
zygomat-icus = zygomaticus,3 koji
pripada jagodičnoj kosti
• Sufiks –IDEUS
• Označava: sličnost, u obliku, poput
• Dodaje se na osnovu + o + imenicu iz grčkog
jezika
• Primjer: Corona,-ae,f. kruna, vijenac
coron-o-ideus = coronoideus, 3
krunast, vjenčast
• Sufiks –INUS
• Označava: -pripadnost, sličnost po obliku,
načinu, svojstvu
• Dodaje se na osnovu ili korijen
• Primjer: Palatum,-i,n. nepce
palat-inus = palatinus,3 nepčan
Mons, montis, m. brežuljak
Mont-inus = montinus,3 brežuljkast
•
•
•
•
Sufiks –FER
Označava: noseći, donoseći
Dodaje se na korijen + -iPrimjer: Somnus,-i,m. san
somn-i-fer (-era,-erum) uspavljujući,
“donoseći san”
Mors, mortis, f. smrt
mort-i-fer (-era,-erum) smrtonosan
•
•
•
•
Sufiks –OSUS
Označava: svojstvenu pripadnost
Dodaje se korijenu riječi
Primjer: Mucosa,-ae,f. sluznica
muc –osus = mucosus,3 sluzav
Arteria,-ae,f. arterija
arteri-osus = arteriosus,3 arterijski
Tvorba pridjeva 3.deklinacije
•
•
•
•
Sufiks –ALIS
Označava: pripadnost, kakvoću
Dodaje se na korijen ili osnovu
Primjer: Pulmo,-onis,m. pluće
pulmon-alis =pulmonalis,-e plućni
Abdomen,-minis m. trbuh
abdomin-alis =abdominalis,-e trbušni
• Sufiks –ARIS
• Označava: pripadnost ili kakvoću
• Dodaje se na korijen ili osnovu imenice koja
završava na –la
• Primjer: Clavicula,-ae, f. ključna kost
clavicul-aris = clavicularis,-e koji
pripada ključnoj kosti, ključokosni
Mandibula,-ae, f. donja vilica
mandibul-aris = mandibularis,-e
donjovilični
•
•
•
•
Sufiks –FORMIS
Označava: oblično, po obliku
Dodaje se na korijen ili osnovu + -iPrimjer: Falx, falicis,f. srp
falc-i-formis = falciformis,-e srpast
u obliku srpa
Vježba
• Napravi pridjeve od ovih imenica:
a) –ALIS: Thorax,-acis,m. prsni koš, toraks
______________________prsni
b) -EUS: Os, ossis,n. kost
_______________________koštan
c)-ICUS: Colon,coli n. debelo crijevo
_____________________debelo crijevni
d) –OSUS: Gelatina,-ae,f. želatina
______________________želatinski
e) –FER : Fructus,-us,m. plod (N.B. –i-)
______________________plodonosan
f) –ALIS: Vertebra,-ae,f. kralježak
______________________kralježni
g) –ALIS: Cerebrum,i,n. mozak
______________________moždani
h) –ALIS: Vesica,-ae,f. mjehur
______________________mjehurski

similar documents