Presentasjon1 AKAN

Report
«Gevinsten ligger i åpenheten»
50 år i norsk arbeidsliv
1
Akan
Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk
NHO
LO
STATEN
STYRET
NHO - LO - SIRUS
AKAN KOMPETANSESENTER
- Råd og veiledning til bedrifter
- Veiledningstelefon 22 40 28 00
- Bedriftsinterne kurs og opplæring
- Kurs og konferanser
www.akan.no
NORSK ARBEIDSLIV
2
Hva er Akan?
Akan kompetansesenter
Modell for rusmiddelforebygging i arbeidslivet
Akan i bedriften
3
Rusmiddelbruk og arbeidsliv
• Alkoholbrukens kostnader for arbeidslivet anslått til 11,5 mrd pr år
(Gjelsvik 2004). Ansatte med et moderat forbruk står samlet for en klart
større andel av de økonomiske utgiftene, enn ansatte som har et
rusmiddelproblem, (Forebyggingsparadokset, Nesvåg).
• Omtrent 30 % av korttidsfraværet og 15 % av langtidsfraværet
skyldes alkoholbruk, (Nesvåg 2005).
• 6% har vært borte fra jobb en eller flere ganger siste året,
(FHI og SIRUS 2009).
• 24% hadde vært sløve på jobb pga bakrus, (FHI og SIRUS 2009).
• 5,1% brukte sløvende legemidler og 1,7% narkotika, (FHI og SIRUS
2009) .
• 10 – 15 % av ansatte i norske bedrifter har et risikofylt alkoholforbruk,
(Buvik, Iversen 2009).
4
ALKOHOL
GRENSEVERDIER WHO
forbruk pr. uke
Kvinner
Menn
Over 14 AE
Over 21 AE
9 -14 AE
13 – 21 AE
Under 9 AE
Under 13 AE
1 Alkoholenhet= 1fl. Øl / 1 gl. Vin / 1 ”drink”
5
Ikke alle er klar over at
kroppens evne
til å håndtere alkohol
endres
med alderen
Drikkehyppighet øker
65+ har høyest forbruk av legemidler
Hver femte 70 åring bruker mer enn 10 reseptbelagte
legemidler
Beroligende, angstdempende og sovemedisin
Eldre kvinner med legemiddelbruk, risiko i trafikken
Folkehelseinstituttet 2010, TEST 2008
Utfordringer
«Jeg var ansatt og nå er jeg bare en pensjonist»
9
Hva betyr arbeid for deg?
Meningsfylt, identitet, være en del av fellesskapet,
høre hjemme, bidra med noe samfunnsnyttig,
forutsigbarhet, tilhørighet, gir glede, betyr noe
for noen.
10
Fordeler med å bli pensjonist
Tid til å gjøre hva man vil, reise, tenke nytt, drive
med frivillig arbeid, styre tiden, endelig tid til
hobbyen,
11
Arbeidsmiljø har stor betydning
Relasjon mellom leder og ansatt viktig. Det i liten grad
å bli sett, ikke tatt vare på eller manglende oppmuntring
av nærmeste leder, fører i større grad til at ansatte velger
å ta AFP, det gjelder begge kjønn, og uavhengig av yrke.
Midtsundstad 2005 (Fafo-rapport 482/2005: ”Ikke nødvendigvis sliten... En analyse av
tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten”)
Helsefremmende eller
forebyggende arbeid?
Helsefremmende arbeid:
– Strategier for å forsterke mestringsevne, ønskede
normer, forventninger og vaner
– Styrke faktorer som kan bygge opp helsen
Forebyggende arbeid:
– Strategier for å redusere risiko for at skader, sykdom
og ulykker oppstår
– Fjerne faktorer som kan true helsen
(STAMI 2009)
13
Helseundersøkelsen i
Nord -Trønderlag
• Doblet alkoholforbruk hos
middelaldrende kvinner og
menn 60+
• Økt vinforbruk hos begge
kjønn
• Færre eldre er
totalavholdende
• Antall menn med
problematisk alkoholforbruk
økt fra 7-10%
• Konsum og hyppighet øker
med utdanningsnivå og inntekt
• Lav andel over 60+ har vært
beruset eller drukket > 5 AE pr
drikketilfelle
HUNT jan. 2012
Alkohol påvirker mer enn 60
helsemessige tilstander
Mer fett og mindre kroppsvæske = lavere
toleransegrense for alkohol = saktere nedbrytning av
alkoholen = høyere promille
Bidrar til skader, fall og andre ulykker forårsaket av
dårlig balanse
Forsterker søvnforstyrrelser
Økt risiko for kreft bl.a. i spiserør og bryst
Endret reaksjonsevne
Indre organer skades lettere
Hjerte- og karsykdommer, leverskader m.m.
Menn
 Eldre menn drikker mer enn eldre kvinner
 Større vinforbruk i høyere alder enn kvinner
 Risikokonsumenter med høyt alkoholbruk blant ensomme, single menn
 Manglende sosialt nettverk
 Menn med høyere utdanning drikker mer
med alderen, dette øker ved 80+
 Menn risikerer ikke sin maskulinitet
ved å drikke
NOVA, 2012, HUNT 2012, ABRAHAMSON 2012
Kvinner







Kvinner i 50-70 år drikker mer enn 30-40 års alderen
Drikker mer enn sine mødre
Flere totalavholdende enn blant menn
Økt skam og skyldfølelse
Større økonomisk problemer enn menn
4 ganger så høyt blandingsbruk av legemidler enn menn
Alkohol som sorgdempende middel, klar risiko for økt
bruk av alkohol og legemiddelbruk blant enker
Eldres legemiddelbruk 2010
sove- og beroligende midler
36%
21%
19%
12%
40-60 år
60-75 år
Folkehelseinstituttet 2010
Benzodiazepiner - korttidsvirkninger
Redusert konsentrasjonsevne, hukommelse og
innlæringsevne
Angstdempende
Nerveberoligende
Muskelavslappende
Krampestillende
Søvndyssende
Rusvirkninger kan inntre
Svekket oppmerksomhet
Reaksjonsevne og bevegelseskontroll kan
nedsettes
Økt aggressivitet ved provokasjon
Psykofarmaka
Legemidler som virker på sentralnervesystemet, og som blir
brukt i den hensikt å bedre sinnstilstanden hos pasienter
som på en eller annen måte har en forstyrrelse i sin
psykiske tilstand, eller en psykisk lidelse.
Anxiolytika er beroligende og dempende medikamenter som
brukes ved angst- og urotilstander.
Hypnotika/sedativa er sovemidler.
Antidepressiva er legemidler som motvirker depresjon og
nedtrykthet, men også har en del andre
anvendelsesområder, spesielt angstlidelser.
Antipsykotika/nevroleptika er medikamenter mot alvorligere
psykiatriske sykdomstilstander som schizofreni og andre
psykoser.
Samtidig bruk
– påvirker annerledes
Alkoholbruk kan utsette eldre for risiko ved
samtidig bruk av enkelte legemidler





Kan påvirke hverandres effekt
Øker faren for svikt i kognitive funksjoner
Pustevansker, svimmelhet, dårlig balanse
Blødninger i mage/tarmsystemet
Økt risiko for ulykker og skader
AVHENGIGHET
Fysisk avhengighet
Dersom man slutter, eller trapper ned inntaket av et stoff reagerer
kroppen med fysiske forstyrrelser (abstinens) som er karakteristiske for
det aktuelle stoffet.
Toleranseutvikling
Selv om man inntar samme dose av et stoff vil effekten reduseres.
Dvs man trenger høyere og høyere dose for å få den ønskede effekt !
Psykisk avhengighet
En psykologisk betinget tendens til å ty til kjemisk hjelp for å mestre
problemer.
For å forsøke å komme i en bedre tilstand
(uten angst, uten smerter, uten alle andre plager)
Rekyleffekt
Ved nedtrapping av et stoff vil de opprinnelige problemene / plagene
komme tilbake med renter !
Myter om eldre og rusmidler
 Det kan være det samme, der er uansett så gamle…..
 Det er synd på dem, la dem bare drikke……
 Det nytter allikevel ikke å endre gamle vaner…….
Akan implementert i HMS
•Helse
Bidra til en sunn livsstil
Forebygge gjennom informasjon og holdningsarbeid
Bidra til større åpenhet om alkoholvaner og medikamentbruk
Tilby ansatte støtte og hjelp ved problemer
•Miljø
Bidra til en konstruktiv alkoholkultur
Unngå drikkepress i ”gråsonen”
Hvordan ønsker vi og ha det hos oss?
Bedriftskulturen og arbeidsmiljøet påvirker den ansatte
Inkluderende arbeidsmiljø
•Sikkerhet
0-toleranse til ruspåvirkning og bakrus på jobb
Pengespill – spillegjeld kan utgjøre en sikkerhetsrisiko
All befatning med narkotika anses som et sikkerhetsproblem
Kartlegge eventuelle risikosituasjoner og risikogrupper
Omdømme
24
ALKOHOLBRUK
På arbeidsplassen
• Personalpolitikken inkluderer seniorperspektivet
• Dialog mellom leder og den ansatte i forhold til
å bruke sin kompetanse, meningsfulle
arbeidsoppgaver….
• Rusmiddelforebygging i form av kunnskap om
alkohol og legemidler og deres virkning
• Pensjonistskolen
• Invitere sine pensjonister til arrangementer
26
Metode for
kunnskapsoppsummeringen
Eldre, alkohol og
legemiddelbruk
Nordiske land , 2000-2011
Alder 65+
Biblioteket på SIRUS og
Helsedirektoratet
Veiledningstelefon: 22 40 28 00
Nettsider: www.akan.no
E-post: [email protected]
Følg oss på facebook:
www.facebook.no/akankompetansesenter
28
Hjernens belønningssystem –
nødvendig for å overleve
I hjernen skapes det en belønningsreaksjon når man
opplever noe godt – på engelsk: ”liking”. Enkelte slike
opplevelser kan tillegges en særskilt betydning, og det
oppstår et ønske om å gjenta handlingen - på engelsk
”wanting”. Man ønsker seg mer av det man nettopp
har fått.
Denne mekanismen regnes for å være sentral både for
menneskers overlevelsesevne og for utvikling av
avhengighet.

similar documents