Presentasjon fra Lesesenteret 10

Report
Arbeid med lesing på
ungdomstrinnet
1.
2.
Hva innebærer en satsing på lesing?
Hvordan kan skolene utvikle sin
lesepraksis?
= Literacy-reform
 Alle lærere er LESELÆRERE!
 Å lære et fag handler om at elevene settes i stand til å
lese, skrive og ytre seg på fagrelevante måter - med
andre ord om å bli fortrolig med fagets literacy.
 Hva er det som kjennetegner lesing i matematikk,
samfunnsfag, naturfag, mat og helse, RLE, norsk, kunst og
håndverk…?
2
”I korthet kan det
virke som om
intensjonen med
de grunnleggende
ferdighetene ikke
er blitt forstått;
derfor oppfattes
kravet heller ikke
som særlig
meningsfylt .”
3
FAG
LESEAKTIVITET
TEKSTTYPE
Samfunns
-fag
Forstå, utforske, tolke, reflektere,
søke målrettet etter informasjon
behandle, bruke informasjon,
sammenligne informasjon fra ulike
kilder, kritisk vurdere kilders
relevans, troverdighet og formål.
Faglige tekster, visuelle
framstillinger, bilder, film,
tegninger, grafer, tabeller og
kart.
Naturfag
Forstå og bruke naturfaglige
begreper, symboler, figurer,
argumenter, kunne identifisere,
tolke, bruke og sammenligne
informasjon, kritisk vurdere
troverdighet og relevans.
Sammensatte tekster i bøker,
aviser, bruksanvisninger,
regelverk, brosjyrer og
digitale kilder.
Kunst og
håndverk
Tolke tegn og symboler, få
inspirasjon til skapende arbeid,
kommunisere, nyttiggjøre seg
informasjon (vurdere kritisk).
Diagrammer og andre visuelle
representasjoner (f.eks.
bruksanvisninger,
arkitekttegninger).
Mat og
helse
Granske, tolke, reflektere. Vurdere
kritisk.
Faglige tekster (oppskrifter,
bruksveiledninger,
varemerking, reklame,
informasjonsmateriell).
Ressurser om lesing
Hva
kjennetegner en
god leser på
ungdomstrinnet?
5
Noen typiske kjennetegn på en god leser …
Er aktiv,
engasjert,
motivert og
strategisk.
Har
automatisert
ordlesing og
leseflyt og god
begrepsforståelse.
Kan forstå og
integrere
informasjon
fra ulike
semiotiske
ressurser.
Kan lese på
ulike måter.
Kan innta ulike
posisjoner i
forhold til
teksten alt etter
formålet med
lesingen.
Kontrollerer
egen
forståelse og
vurderer
eget arbeid.
Noen typiske kjennetegn på en god leser …
Er aktiv,
engasjert,
motivert og
strategisk.
Har
automatisert
ordlesing og
leseflyt og god
begrepsforståelse.
Kan forstå og
integrere
informasjon
fra ulike
semiotiske
ressurser.
Kan lese på
ulike måter.
Kan innta ulike
posisjoner i
forhold til
teksten alt etter
formålet med
lesingen.
Kontrollerer
egen
forståelse og
vurderer
eget arbeid.
God leseundervisning er å utvikle
elevenes vokabular
 Utvikling av ordforråd
har stor betydning for
leseforståelsen
 Ikke nok med
hverdagsspråk, trenger
fagspråk
 Arbeid med ord er
arbeid med fag!
Lesemengde
Vokabular
Leseforståelse
”For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke
har, skal bli fratatt selv det han har. ” Matteusevangeliet 25:29
8
9
!##¤%&%¤# og handels&%#¤#”!”
I 1805 danner Russland, Østerrike og Storbritannia en !##¤%&%. De
vil kjempe sammen mot Frankrike. I 1805 taper Napoleon slaget ved
Trafalgar mot &%¤!”#”. Den &%¤!”#” &%?)¤#¤” Lord Nelson klarer å
knuse Napoleons /%$#()#, slik at han ikke lenger kan true
Storbritannias ”¤#%!%#” på havet. Lord Nelson selv blir drept under
slaget. &%¤!”#” blir igjen konger på havet og ?&%¤” godt om øya si.
Napoleon forstår at han må gi opp planen om &%”#!%# av
Storbritannia. I stedet innfører han en handels&%¤¤”# mot
Storbritannia, i håp om å ødelegge deres handels%#”#¤%&, som
britene hadde brukt flere &¤#”!¤#”%¤#” på å bygge opp. Og de
hadde ikke tenkt å gi seg med det første. Det er dette mye av
&¤%#¤””! mellom Storbritannia og Frankrike dreier seg om nå på
begynnelsen av 1800- tallet. I 1808 skifter &¤%# Aleksander 1. av
Russland side i &%”#¤%# og inngår &#%¤#!” med Napoleon. Han
håper å utvide sitt rike østover og få slutt på krigene med /¤%¤”#!.
Preussen blir en ¤#!!#%&¤#” mellom de to nye vennene. En
¤#!!#%&¤” er et &%”#¤!” område mellom to stater.
10
Allianser og handelsblokader
Ingvaldsen og Kristensen:
Historie 8
I 1805 danner Russland, Østerrike og Storbritannia en allianse. De vil
kjempe sammen mot Frankrike. I 1805 taper Napoleon slaget ved
Trafalgar mot britene. Den britiske admiralen Lord Nelson klarer å
knuse Napoleons flåte, slik at han ikke lenger kan true Storbritannias
dominans på havet. Lord Nelson selv blir drept under slaget. Britene
blir igjen konger på havet og verner godt om øya si. Napoleon forstår at
han må gi opp planen om invasjon av Storbritannia. I stedet innfører
han en handelsblokade mot Storbritannia, i håp om å ødelegge deres
handelsimperium, som britene hadde brukt flere generasjoner på å
bygge opp. Og de hadde ikke tenkt å gi seg med det første. Det er
dette mye av konflikten mellom Storbritannia og Frankrike dreier seg
om nå på begynnelsen av 1800- tallet. I 1808 skifter tsar Aleksander 1.
av Russland side i konflikten og inngår allianse med Napoleon. Han håper
å utvide sitt rike østover og få slutt på krigene med tyrkerne. Preussen
blir en buffersone mellom de to nye vennene. En buffersone er et
nøytralt område mellom to stater.
11
 Fagspesifikt ordforråd: Allianse, handelsblokade,
admiral, flåte, invasjon, handelsimperium, tsar,
Preussen, buffersone


12
Hvordan kan en
stimulere
Emnenøytralt ordforråd:
Britisk, generasjon, konflikt,
tyrkerne, nøytralt
elevene til å
lære seg nye
Språklige bilder/metaforer:
Konger på havet,
buffersone
ord?
Eksempel: Å stille spørsmål ved praksis knyttet
til ordlæring
Problemstilling:
Har vi godt nok
fokus på at
elevene skal
utvikle et godt
begrepsapparat?
Analyse av
eksisterende
praksis
Har ikke vært
bevisst nok på
vokabularets
betydning for
leseforståelse
Modellerer ikke
strategier for å
lære nye ord
Et fagspesifikt
vokabular er
ikke en del av
vurderingskriteriene i
fagene
…
Mulige
aksjoner i et
fag:
Oppmuntre
elevene til å
plukke ut
vanskelige ord
Begrepskart
Ordbok
Morfemlæring
?
?
Ny praksis
Ny
planlegging
Hva innebærer
det å jobbe
skolebaserte for
å bedre
kvaliteten på
opplæringen i
lesing?
Ny kunnskap
14
Stiller spørsmål
Dokumentasjon
Planlegge og
igangsette
aksjon
Eksempel: Å stille spørsmål ved lesing som
grunnleggende ferdighet
Problemstilling:
Er lesing som
grunnleggende
ferdighet en
integrert del
av undervisningen vår?
Analyse av
eksister-ende
praksis
Vi har tenkt
grunnleggende
ferdighet som
noe for nybegynnere
Vi har ikke
reflektert nok
over hva
fagspesifikk
lesing i det
enkelte fag
innebærer
…
15
Mulige
aksjoner i et
fag:
Legge større
vekt på å lese
ulike typer
tekster for å
gjøre undervisningen mer
praktisk,
relevant,
motiverende
og
utfordrende
?
Hva vet vi om skolens leseundervisning?
 Læreboka spiller en dominerende rolle i faget.
 Multimodale, informasjonstette, ikke lenger godkjenningsordning …
 Elevene blir i stor grad overlatt til seg selv med lesingen.
 Les fra s. … til … og svar på spørsmål
 Utnytter i liten grad den hjelpen boka gir
 Lærebøkene har et krevende fagspråk.
 Jeg bruker for liten tid på at elevene skal lære fagord,
sammensatte ord, metaforer
 Læreverkene initierer i liten grad bevisst arbeid med lesestrategier
gjennom de oppgavene elevene får. Dette arbeidet blir overlatt til
meg som lærer.
 Mye substansutvikling og svarjakt ( i motsetning til tekstskaping og
strategiutvikling).
16
Ulemper med svarjakt i læreboka:
 Læreboka alene definerer pensum
Dersom
læreren på prøver
ønsker åi lesing og
 Fokuserer ikke
på grunnleggende
ferdigheter
skriving: teste noe annet enn husk, kan han tenke
 Den viktigste
å beherske på
skolen
segsjangeren
hvordan spørsmålet
ville
blitt er
om”svar på
spørsmål - sjangeren”
eleven hadde tilgang på kilder. Spørsmål
 Sjangeren inviterer til korte, stikkordspregede tekster – ofte
bliravsnitt,
meningsløse
med
kilder
–måler
ikke mersom
enn et
enkeltord
eller
punktlister.
sjeldenhukommelse
elevenes kompetanse!
For å
 Prøver som tester
mer enn forståelse
kunne
utøve fagrelevant skriving må
 Oppmuntrer
til skippertakspugging
 Elever med
svakefå
skriveferdigheter
får ikke vist
hva de kan
elevene
mulighet til å produsere
tekst
 Relativt reliable men
lav validitet.
uttrolig
fra åpne
spørsmål
(Fjørtoft 2009:51ff)
(Hartberg, Dobson og Gran 2012).
17
Eksempel: Fremmer undervisningen de ulike
aspektene ved lesing?
Problemstilling:
Fremmer
undervisningen vår
først og
fremst
elevenes evne
til å hente
informasjon?
18
Analyse av
eksisterende
praksis
Bruken av
oppgavene i
lærebøkene
inviterer til
svarjakt
Prøvene våre
tester i stor
grad elevenes
evne til å
huske
…
Mulige
aksjoner:
Åpen bok
prøver
Gi lekser med
spesifikke
lesebestillinger
?
?
 Leselekse:
 Les teksten og sett lesetegn (+- 
 ! ? www
 Lag påstandssetninger som andre
elever skal bekrefte eller avkrefte.
 Transformer teksten i leseleksa over
i en annen sjanger
 Les teksten og lag en tidslinje for å
markere handlingens kronologi
 Les teksten og skriv ned emner dere
ønsker å diskutere og hvorfor. Lag
eventuelt diskusjonsinnlegg.
 Lag ingress til en saktekst
19

similar documents