Birgitte Holm

Report
Digital produktion
- elever som didaktiske designere
Animated Learning Konference
7.november 2013
Birgitte Holm Sørensen
ForskningsLab: It og LæringsDesign
Aalborg Universitet, København
Elevernes digital produktion
• Stærk læringsform
• Elevernes udvikler kompetencer i at tilrettelægge og
organisere læreprocesser
• Lægger op til kreative og innovative processer
Digital dannelse
- at kunne fungere og handle i det 21. århundredes
netværkssamfund
(Martin 2006)
Den livslange konstruktion af digital dannelse
omfatter 3 niveauer (Martin 2006):
• Niveau 1 Basale digitale kompetencer, der kræves for
at kunne udføre bestemte handlinger med digitale
redskaber
• Niveau2 et Repertoire af digitale anvendelser, som
består af basale digitale kompetencer kombineret med
forskellige handlestrategier til at ændre sin praksis
• Niveau3 Digital transformation er evnen til at tænke i
nye baner og integrere kreativitet og innovation og
skabe noget nyt i et digitaliseret miljø
Mauel Castells: fremtidens medarbejder
i et digitaliseret netværkssamfund
• Den ”selv-programmerende” medarbejder
møder nye udfordringer på uformelle måder,
oplærer sig selv og i samarbejde med andre til
nye opgaver og processer i takt med teknologiens
og samfundets forandringstakt øges
(Castells 2000)
…at udvikle kompetencer til at tage styring i sin
egen kompetenceudvikling
…at udvikle kompetencer til at tage styring i sin
egen kompetenceudvikling
Hvordan støtte denne kompetenceudvikling?
Hvilke typer læreprocesser?
Hvilke didaktiske design?
Hvordan udvikle it-integrerende didaktiske
design relateret til netværkssamfundet?
Deltagelse
Socialitet
Kollaboration
Produktion
Publicering
Multimodalitet
Globalisering
Forskning i it i undervisningen har
voksende fokus på
om/på hvilke måder it medvirker til at
facilitere elevernes faglige læreprocesser
kvalificere de faglige læringsresultater
Projekt:
Digitale Medier – Læring og didaktisk design
Delprojekt:
It og fremmedsprog 3.-9. klasse (ca 25 klasser)
Læringskurve
Nye projekter med fokus på elevernes digitale produktion:
1:1 Neetbooks 2010-2012 (0.-3.kl)
UVM Demonstrationsskoleprojekt: Elevernes egenproduktion og
elevinddragelse 2013 – 2015 (1.-10.kl)
It’s styrker i forhold til elevernes læring
It´s multimodalitet
Internettet - adgang til supplerende viden
It’s interaktivitet
It’s indflydelse på didaktiske kategorier
• Mål
• Indhold
• Organisering og tilrettelæggelse af undervisning og
læreprocesser
• Digitale læringsressourcer
• Evaluering
• Deltagerforudsætninger
• Undervisnings- og læringsrum
Digitale læringsressourcer
… der kan bruges til læring i skolen
…der er didaktisk designet til
læring i skolen
Projekter og digital produktion
betyder, at eleven i højere grad selv målsætter, planlægger og
tilrettelægger deres læreprocesser
Lærere som didaktisk designer
og
Elever som didaktisk designer
Didaktik: tre niveauer
• praksis
• organisation og planlægning
• teori/refleksion
(Dale 1989; Dale 2000):
Didaktisk design
•
•
•
•
fire niveauer
praksis
organisation & planlægning
praksisbaseret refleksion
teoribaseret refleksion
(Sørensen & Levinsen 2013)
Ex 10 klasse matematik
1. Designer opgaver til hinanden, hvor de anvender:
• Geogebra
• Exel
• SMath
• Regneregler
• Mobiltelefonens regneprogram
2. Giver kritik af en anden gruppes opgaver, hvor de bl.a. anvender
Facebook
3. Skriver opgaven ind i Educreation, hvor de skal forklare mundligt
med speak til optagelse, hvordan opgaven er lavet
4. Lægger opgaverne ud på Google Docs
4. Løser opgaver, som de andre elever har konstrueret.
Ex ”Friends and Flags” i samfundsfag og engelsk
8. klasse
• Projekt mellem en dansk og en israelsk klasse
om samfundsforhold i de to lande
• Gruppepræsentation i Power Point
• Chat
– social - lære hinanden at kende
– fagligt – kommunikation om faglige emner på
engelsk
Internationalt orienteret elevproduktion
• Producerer til elever i andre lande
• Laver projekter på basis af bl.a. empiri fra
elever i et andet land – fagchat
• Engelsk kommunikation har en funktion i
læreprocesserne
• Ambitiøse – gør sig umage/øver sig
Multimodale kompetencer
- nyt læringsfelt i skolen
•
•
•
•
•
billede
lyd
tekst
grafik
& integrationen af disse
Med multimodal produktion ”rykker fagligheden sig langsomt i
multimodal retning” (Elf 2012)
Multimodalisering
•
•
•
•
•
•
Elevernes interesser – skolens emner?
Fagliggørelse af projekterne
Kobling af formelle og uformelle læringskontekster
Researche på internettet og samle viden om et emne
Digital formidling af viden
Didaktisk design af præsentationen
Informationssøgning og –indsamling
Eleverne som researcher – lære at
• identificere deres behov for information
• benytte målrettede strategier til søgning og søge
systematisk
• forholde sig kildekritisk
• sortere, vælge og redigere information til bestemte formål
• citere og referere korrekt fra forskellige kilder
Evaluering
i forhold til
- faglige læring
- arbejdsform
- præsentation/formidling
3 niveauer:
• Elevernes selvrefleksion
• Peer-response med feedback og feed forward
• Lærer-response med feedback og feed forward
- summativ: i forhold til mål
- formativ: undervejs-, midtvejs- og slutevaluering
Digital produktion som basis for
udvikling af kreativitet og innovation
Kreativitet handler om
• Processen
• Inspireret aktivitet
Innovation handler om
• Nyt produkt
• Målrettet/strategisk retning
(Darsø 2011)
Digital produktion
- i et lærersat didaktisk rammedesign
- hvor elever er didaktiske designere
faciliterer faglige læreprocesser
&
kvalificerer faglige læringsresultater
&
udvikler i betydelig grad elevernes it-kompetencer
Elevernes digitale produktion relateret til
Faghæfte 48: It og mediekompetencer i folkeskolen
4 temaer og 4 elevpositioner
• Informationssøgning og –indsamling
eleverne som researcher
• Produktion og formidling
eleverne som afsendere
• Analyse
eleverne som modtagere
• Kommunikation, vidensdeling og samarbejde
eleverne som deltagere
Hvilke digitale dannelses-aspekter er vigtige
at eleverne udvikler?
•
•
•
•
•
•
•
•
kritiske researchere
tolkende og analytiske modtagere
videndelende og samarbejdende deltagere
forståelsesorienterede kommunikatører
vidende, æstetiske, kreative producenter og formildere
selvstyrende aktører
bevidste (for)brugere
kreative og innovative aktører
Bog (arbejdstitel):
”Design for Læring”
Karin Levinsen &
Birgitte Holm Sørensen
udkommer i 2014
Referencer
Castells, M. (2000). The rise of the network society, John Wiley & Sons.
Darsø, L. (2011). Innovationspædagogik. Kunsten at fremelske
innovationskompetence. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Elf, N.F. (2012). Verbalisering, visualisering, multimodalisering in: Elf, N.F. &
Ebbensgaard, Aa. B.. Visuel hf. Vision og virkelighed. Viborg.
Linström, L. (2007). Kan kreativitet läras ut? En Bildpedagogisk översikt.
EDUCARE, nr. 1,7-34.
Martin, A. (2005). DigEuLit – a European Framework for Digital literacy: a Progress
Report. Journal of eLiteracy, 2, 130-136.
Martin, A. (2006). A European framework for digital literacy. Digital Kompetanse,
2, 151-161.
Sørensen, Audon, Levinsen (2010). Skole 2.0. Århus Forlaget Alinea
Tanggaard, L. (2006). Kreativitet skal læres. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
Tanggaard, L. & Stadil, C.N. (2012). I bad med Picasso. København: Gyldendal
Business.

similar documents