syntetická a analytická evidence

Report
Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_Úč.1.37 Základy účetnictví – syntetická a
analytická evidence
Vytvořeno:
Ověřeno:
22. 01. 2013
07. 02. 2013
Třída:
NS 1
Základy účetnictví –
syntetická a analytická evidence
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Odborné předměty
Účetnictví
1.
Ing. Petra Litošová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
notebook, projektor
Klíčová slova:
rozvahové účty, výsledkové účty, podrozvahové účty, uzávěrkové
účty, syntetická evidence, analytická evidence
Anotace:
Materiál je určen k seznámení s tříděním účtů, podrobněji se věnuje syntetické a
analytické evidenci.
aktivní
1. rozvahové
pasivní
nákladové
2. výsledkové
výnosové
3. podrozvahové
4. uzávěrkové
Podle stupně podrobnosti dělíme evidenci na:
1. syntetickou
2. analytickou
 souhrnné stavy a pohyby jednotlivých druhů aktiv,
pasiv, nákladů, výnosů za celou účetní jednotku
 syntetické účty = syntetická evidence
 např. dodavatelé, odběratelé …
 poskytuje podrobnější informace
 podle potřeby se vedou k jednotlivým syntetickým
účtům podrobnější účty = analytické
 všechny analytické účty = analytická evidence
 např. účet dodavatelé (syntetický) = k tomu
analytická evidence jsou jednotliví dodavatelé
Hlediska (buď podle ČÚS nebo podle
vnitropodnikové směrnice):
1. členění podle jednotlivých druhů majetku,
hmotně odpovědných osob a míst uložení
2. členění pohledávek podle jednotlivých dlužníků,
členění závazků podle jednotlivých věřitelů
3. členění na českou a cizí měnu při účtování o
pohledávkách a závazcích, peněžních
prostředcích
4. členění pro daňové účely, např. pro potřeby DPH
5. členění pro potřeby zúčtování s institucemi
sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
 pro účtování v AE platí stejné zásady jako pro
syntetickou evidenci
 zápisy se mohou uskutečňovat v jednotkách
peněžních, hmotných nebo v obou současně
 rozsah, způsob vedení, úprava a obsah AE závisí
na druhu činnosti, velikosti podn. subjektu …
 může být vedena i ve více stupních
Syntetický účet
AE 1. stupně
DODAVATELÉ
tuzemští
AE 2. stupně firma 1 firma 2
zahraniční
firma 3
 vzájemná účetní vazba =>
součet PS, obratů MD a D všech analytických
účtů = PS, obratům MD a D příslušného
syntetického účtu
1. Jak třídíme účty?
 na rozvahové, výsledkové, podrozvahové,
uzávěrkové
2. Jaký je rozdíl mezi syntetickou a analytickou
evidencí?
 syntetická evidence = zachycuje souhrnné stavy a
pohyby jednotlivých druhů aktiv, pasiv, nákladů a
výnosů za účetní jednotku
 analytická evidence = soubor analytických účtů –
podrobnější účty k syntetickým účtům
3. Jaké jsou vazby mezi syntetickou a analytickou
evidencí?
 součet PS, obratů MD a D všech analytických účtů =
PS, obratům MD a D příslušného syntetického účtu
Použité zdroje
• ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 1. díl pro střední školy a pro
veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací
středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-47-2.
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení
autorova jména.

similar documents