Informasjon fra ledelsen - foreldremøte høsten 2014

Report
Velkommen til foreldremøte
Tau skole – høsten 2014
Elevenes psykososiale miljø
Opplæringsloven § 9a-1:
…. «alle elevar i grunnskolen og
vidaregåande skolar har rett til eit godt
fysisk og psykososialt miljø som fremjar
helse, trivsel og læring».
Trygg skolehverdag – godt læringsmiljø
Den beste måten å forebygge mobbing
på:
Bevisste, tydelige voksne som setter klare
grenser og raskt slår ned på uønsket
adferd
Hva er mobbing?
Mobbing er definert slik:
… gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd
fra en eller flere rettet mot en elev som har
vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på
en ubehagelig og sårende måte er også
mobbing.
I arbeidet mot mobbing legger vi vekt på:
 Å bygge opp et godt læringsmiljø på hele skolen. Vi bruker «Det er mitt






valg» som er et verktøy for sosial kompetanseheving
Å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing –
både i timer og friminutt
Å løse mobbesaker raskt
Å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt.
Det er viktig med god dialog med foreldre/foresatte og samarbeid om å
avdekke mobbing.
Skolen fatter enkeltvedtak i mobbesaker hvor hendelsen konkretiseres,
og hvor videre tiltak blir beskrevet.
Skolen følger opp mobbesaker ved hjelp av «Handlingsplan mot
mobbing»
Autoritativ læringsledelse:vår paraply!!!
 Vurdering
 Lesing og skriving
 Regning
 Hjem-skolesamarbeid
 Digital kompetanse
Autoritativ leder
Autoritativ læringsledelse
 Forskning viser at den autoritative læringslederrollen er den
faktoren som har størst effekt på elevenes
LÆRINGSUTBYTTE
se og hør barnet – på skolen og
hjemme
 Sette tydelige grenser for barna hjemme og på skolen – ha
god struktur, rutiner og regler – være forutsigbar for barnet
kombinert med mye
Vurdering for læring
 Gi tilbakemeldinger som elever lærer noe av
 Forskning viser at vurdering har stor
påvirkning på hvordan vi lærer.
Vurdering for læring
Fire prinsipper for god underveisvurdering:
Elevene må:
 kjenne til målene for opplæringen, de må vite hva de blir
vurdert etter (tydelige mål og kriterier)
 få informasjon om hva de mestrer i faget (faglig relevante
tilbakemeldinger)
 få råd om hvordan de kan bli bedre
 være involvert i vurderingsarbeidet, blant annet ved å få
vurdere eget arbeid
Vurdering for læring
Begreper
 Vurdering for læring har et læringsfremmende formål,
og skal danne grunnlag for tilpasset opplæring.
 Vurdering av læring har til hensikt å gi informasjon om
fagkompetanse på et gitt tidspunkt.
Nasjonal satsning
 Strand kommune og Tau skole (sammen med Fjelltun,
Nordre Strand og Jørpeland ungdomsskole) skal delta i dette
programmet.
 Hjelp til å etablere en god vurderingspraksis på Tau skole
Informasjon:
 Funksjoner på Tau skole:
 Rektor: Solfrid Norland
 Undervisningsinspektør 1 – 4: Åse Hultin Stople
 Undervisningsinspektør 5 – 7: Bernt Lendengen
 Sosiallærer: Anne Aakre Lund
 Spes.ped.leder: June Halsne Bjørheim
 Leder for Samarbeidsutvalget: Anja Ammicht
 Leder for elevrådet: Sander Fiskå Lid
Informasjon:
 Ordensreglementet for Tau skole skal revideres og opp til ny
godkjenning i SU.
 Referater fra SU-møtene og elevrådsmøtene legges ut på
skolens hjemmeside.
 Bli abonnent på skolens hjemmeside:
Informasjon:
Fritak fra aktiviteter
 Hvis du som forelder eller hvis barnet ditt mener at
deler av opplæringen på skolen strider mot den religion
eller det livssyn dere har, skal eleven få fritak. Dere må
melde fra skriftlig om dette til skolen. Eleven kan ikke få
fritak fra hele fag, men aktiviteter i fag.
(Opplæringsloven §§ 2-3a)
Informasjon:
SKOLEN – en reklamefri sone!
Opplæringsloven § 9-6
”Skoleeigaren skal sørgje for at elevane ikkje blir
utsette for reklame som er eigna til å skape
kommersielt press, eller som i stor grad kan påverke
haldningar, åtferd og verdiar, mellom anna på skolens
område, i lærebøker og andre læremiddel som blir
nytta i opplæringa. Departementet kan gi nærmare
forskrifter.”
Informasjon:
Det er ikke tillatt å legge ut bilder av andres barn på
sosiale medier (som for eksempel facebook,
Instagram, Snapchat) uten å ha foresattes samtykke.
(Personopplysningsloven §8)
Informasjon
 Mobiltelefon: Skal ligge avslått i ranselen. Dersom eleven tar




opp telefonen, eller hvis den ringer, tar lærer den inn og
leverer den ut ved dagens slutt.
Beskjed ved fravær: Meldingsbok eller SMS.
Leksehjelp 2. – 4.trinn
Levering og henting av elever må skje på tilvist plass
Tau skole 50 år i 2015!!!!.
FORVENTNINGER
Skolens forventninger til hjemmet
Praktisk tilrettelegging
• Passe på at eleven møter på skolen, mette, uthvilte, og
med skolemat, passende klær og skolesaker som trengs.
Følge opp skolearbeidet
• Lese ukeplanen og infolapper, passe på at leksene blir
gjort
Informasjon
• Informere skolen om forhold vedr. eleven som kan ha
betydning for skolesituasjonen
Positivt innstilt
 Formidler en positiv holdning, om skolen, til elevene.
 Er du fornøyd si det til andre.
 Er du misfornøyd si det til oss.
 Vær lojale
Gode forbilder
 Følge opp avtaler rundt enkeltelever,
 vise eleven at skolen er viktig og at den er betydningsfull
for barnas liv
Vise interesse
 Møter på utviklingssamtaler, foreldremøter og andre
skolearrangement
Prioritering
 At skolen blir prioritert, før fritidsaktiviteter, ferieturer etc
Viser ansvar
 Sørge for at elevene møter presis,
 følge opp informasjon som blir gitt,
 levere svarlapper i tide,
 melder i fra etter sykdom,
 melder i fra ved forfall til møter.
Respekt
 Respekterer skolens regler,
 ta vare på skolemateriale
Foreldrene kan forvente:
Informasjon
 At ukeplanen er oversiktlig, informativ og korrekt. At
skolen utarbeider årsplaner i fag.
 Informasjon gjennom foreldremøter og
utviklingssamtaler. Åpen kommunikasjon
Faglig oppfølging
 Tilpasset opplæring til den enkelte, følge opp
skolearbeidet, god faglig opplæring.
 Fokus på læring og et godt læringsmiljø. At elever med
spesielle behov, får den oppfølgingen de har rett på. At
læreplanen blir fulgt. At læreren er faglig oppdatert.
Sosial oppfølging
 Forutsigbarhet og tydelig struktur. Dersom noe skjer skal
hjemmet kontaktes.
 At skolen hjelper til å se til at barnet har noen å være
sammen med, et sosialt nettverk
Vurdering
 Se elevens utvikling, formidle dette på en profesjonell
måte.
 At skolen gir konstruktive, klare, konkrete
tilbakemeldinger til hjemmet.
 Objektiv og faglige vurderinger(ikke synsing)
Tydelighet
 At skolen er tydelig på beskjeder, regler og
konsekvenser.
 Tydelig klasseledelse
Omsorg
 At skolen tar vare på barnet, og bryr seg om elevene,
skaper trygghet og trivsel for eleven. At skolen arbeider
for å forhindre mobbing
Positivt elevsyn
 At skolen ser på elevene med positive øyne og har fokus
på de sterke sidene
Respekt
 At foreldrene blir hørt og at lærerne følger opp avtaler
som blir gjort.
 At foreldrene blir tatt på alvor ang barnet sitt behov
Engasjement
 At skolen er motivert og engasjert i jobben de utfører.
 At kontaktlærer stiller opp på klassens arrangement.
 At skolen er løsningsorientert.
GJENSIDIG RESPEKT
 For at elevene skal ha en god skolehverdag er det viktig at vi
voksne kommuniserer på en god måte!
 Dersom du er uenig i noe vi på skolen gjør og sier så ta kontakt
med oss direkte (lærer eller rektor). Ikke ta det opp med barnet
ditt.
 Snakk positivt om skolen, om de voksne på skolen, om medelever,
om andre foreldre.
Og selvsagt skal også skolen følge samme oppfordring!

similar documents