Bruger-støtte i et internationalt perspektiv

Report
BRUGERSTØTTE I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV
Mary O’Hagan
København, 2012
DISPOSITION
Personlige erfaringer med lidelser, recovery og tilbud
Hvad er brugerstøtte
Brugerstøttens oprindelse
De nuværende muligheder og trusler
Evidensgrundlaget
MIN ERFARING
DU ER IKKE VELKOMMEN HER
JEG ER IKKE LIGESOM DIG
JEG VED BEDST
DU ER MIT KÆLEDYR
JEG VIL OM NØDVENDIGT ANVENDE
MAGT
DU FÅR DET ALDRIG BEDRE
CITAT
De, der ikke har magt over de historier, der styrer deres
liv, som ikke har styrke til at genfortælle dem, gentænke
dem, nedbryde dem, lave sjov med dem.... er i sandhed
magtesløse, fordi de ikke kan tænke nye tanker.
Salman Rushdie
PEER-MEDARBEJDERENS ROLLE
Politik
Politikkerne
Governance
Finansiering
Ledelse
Brugerstøtte
Konsulentarbejde
Psykiatri
Sygepleje
Beslægtede professioner
Forskning og evaluering
Uddannelse
Fortalervirksomhed
Vi kan have indflydelse på
alle niveauer...
DEFINITIONEN PÅ BRUGERSTØTTE
Spontan eller organiseret støtte, ydet af og til
mennesker i lignende livssituationer, med lignende
problemer eller erfaringer, som for eksempel psykisk
sårbare og deres familier.
ORGANISET BRUGERSTØTTE
Finansieret ELLER ufinansieret.
Gør brug af frivillige ELLER betalt personale ELLER
begge dele.
Som selvstændige projekter ELLER som del af
eksisterende tilbud.
Kan inkludere brugerstyrede initiativer, der har
yderligere mål, f.eks. støttegrupper eller mindre
virksomheder.
FORSKELLIGE FORMER FOR
BRUGERSTØTTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Støttegrupper og netværk.
Mentorordninger eller coaching.
Støtte i botilbud.
Støtte under uddannelse & ansættelse.
Krisestøtte.
Kunstneriske, kulturelle og sociale aktiviteter.
Recovery-undervisning.
Organiseret eller individuel fortalervirksomhed.
Guide til systemer.
Hjælp til indhentning af information.
DET ER HVEM OG HVORDAN
Brugerstøtte skal forstås i lyset af hvem og hvordan
snarere end hvad:
• Hvad refererer til typer af tilbud og støtte.
• Hvem er begrænset til folk med egne erfaringer.
• Hvordan er styret af værdier og praksis.
BRUGERSTØTTE-VÆRDIER
Selvbestemmelse – retten til at styre eget liv.
Deltagelse – retten til at beslutte angående tilbud.
Gensidighed – lige relationer. Både ‘give’ og ‘modtage’.
Erfaringsbaseret viden – respekteret og delt.
Recovery og håb – til at opnå det liv vi ønsker.
BRUGERSTØTTE I PRAKSIS
Eksempler – flere kan bruges i forskellige tilbud
• Tolv-trinsprogrammer
• Wellness Recovery Action Plan (WRAP)
• Bevidst brugerstøtte
• Personal Assistance in Community Existence (PACE)
• PeerZone: Shared learning for wellbeing
• Stemmehører-netværk
• Nogle generelle metoder som fx mindfulness, CBT
Stort behov for større vækst indenfor brugerstøtte
BRUGERSTØTTE-RELATIONER
Mest
til fælles
Mindst
til fælles
BRUGERSTØTTENS OPSTÅEN
Selvhjælps- og fortaler-bevægelser
• De såkaldte sindssyges venskabsforening, 1845
• Anonyme Alkoholikere, 1937
• Bruger/overlever-bevægelser fra 1970’erne og frem
PSYKISK SUNDHEDS OPSTÅEN
Tendenser indenfor psykisk sundhed
• Vækst indenfor de socialpsykiatriske, lokale tilbud
• Udvikling af politik for brugerdeltagelse
• Recovery-filosofi og politikudvikling
• Den eksisterende psykiatriske behandling har
svigtet
GENEREL SUNDHEDS OPSTÅEN
Tendenser indenfor den generelle sundhed
• Fra smitsomme sygdomme til livsstilssygdomme
• Livsstilssygdomme kræver selvbeherskelse
• Ældre befolkning og pres på sundhedsbudgetterne
SOCIAL POLITIKS OPSTÅEN
Tendenser indenfor socialpolitik
• Social inklusion af marginaliserede grupper.
• Indsatser for at øge befolkningens sundhed.
• Velfærdsreformer og beskæftigelsesprogrammer.
• Opbygge samfundets evne til at forfølge fælles
interesser.
DET HELE HANDLER OM TIMING
Nu er tiden inde til brugerstøtte:
• Det tager fart i de fleste vestlige lande.
• Det er den hurtigst voksende beskæftigelse
indenfor psykisk sundhed.
• Det er foreneligt med ‘besparelser’.
• Det er foreneligt med ‘højrefløjens’ politiske
synspunkter.
BRUGERSTØTTE SOM KERNEYDELSE
I USA bliver brugerstøtte p.t. brugt af mindre end 5% af
de personer, der har psykiske problemer.
99% af de personer, der bruger psykiatriske tilbud, har
adgang til medicin (frivillig eller tvungen).
99% har behov for brugerstøtte (kun frivilligt).
FØR DET HELE LØBER LØBSK
Der er et akut behov for:
• Aftalte definitioner, standarder og foranstaltninger.
• Finansiering.
• Uddannelses- og karriereforløb for brugerstøtter.
• Organisatoriske politikker og procedurer.
• Forandring i organisationskulturen.
• Udvikling af brugerstøtte-praksiser.
UAFHÆNGIG ELLER ALMINDELIG?
Hvad er den bedste måde at organisere brugerstøtte på?
• Almindeligt tilbud?
• Tilbud kørt af brugerne?
• En blanding af begge dele?
Mange eksisterende tilbud kæmper for at skabe en
understøttende organisatorisk opbygning
HVEM HAR MAGTEN?
Bestyrelse
Tilbud kørt af brugerne
Almindelige tilbud
Alle eller næsten alle er
brugerstøtter
Ingen eller få er
brugerstøtter
Medarbejdere Alle eller næsten alle er
brugerstøtter
Brugere
Væsentlig kontrol af
organisationen og dens
støtter
Få er brugerstøtter
Lidt eller ingen kontrol
af organisationen og
støtter
HVEM HAR DEN CENTRALE VIDEN?
Professionel viden er mest udbredt i almindelige
tilbud
• Nogle ser ned på brugerstøtte-medarbejderne.
• Nogle føler sig bedre kvalificeret.
• Mange forstår ikke brugerstøtte-rollen.
ALMINDELIGE TILBUD - MULIGHEDER
Muligheder
• Brugerstøtte-arbejdskraft kan medføre kulturændring.
• Vækst i brugerstøtte er mere sandsynligt i almindelige
tilbud.
• Derfor vil flere mennesker på adgang til det.
ALMINDELIGE TILBUD - TRUSLER
Trusler
At omsætte værdierne indenfor brugerstøtte til virkelighed er
sværere i almindelige tilbud:
• Lav status og diskrimination
• Arbejdsrelateret stress er almindeligt
• Brugerstøtte bliver ikke set som noget særligt
• Brugerstøtte-medarbejdere falder tilbage til traditionelle værdier
ÆNDRINGER INDENFOR
ALMINDELIGE TILBUD
Recovery-baserede kulturændringer er nødvendige
De værdier, praksiser, viden og magtforhold, der
udvikler sig i den uafhængige brugerstøtte, skal også
optages i de almindelige tilbud.
BRUGERSTØTTE EVIDENS
Resultater for mennesker
• Mindre lidelse og mindre brug af sundhedsvæsenet.
• Forbedrede resultater.
• Øget selvtillid og bedre evne til at handle og tage
ansvar i eget liv.
• Øget social støtte og livskvalitet.
• Øget evne til at kommunikere med tilbudsydere.
BRUGERSTØTTE EVIDENS
Sammenligninger med konventionelle tilbud
• Ligeså gode eller bedre resultater
• Større tilfredshed
• Ingen beviser på, at brugerstøtte skader
• Ingen beviser på, at uafhængig brugerstøtte er
hverken mere eller mindre effektiv end almindelig
brugerstøtte
CITAT
Revolutioner begynder, når folk, der er defineret som
problemer, opnår kompetence til at omdefinere
problemet.
John McKnight

similar documents