PowerPoint-præsentation - Frie Skolers Lærerforening

Report
OK 2013
Orienteringsmøde
for medlemmer af
Frie Skolers Lærerforening
Velkomstsang
Hilsen til forårssolen.
Der er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg blir 5 år ældre ved hvert indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner
blir jeg ung!
Solen skinner på fallittens rand.
Derfor denne dyrekøbte randbemærkning:
Der er caries i tidens tand.
Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning.
Snart skal jeg og mine sidste tænder skilles ad,
men når forårssolen skinner
blir jeg glad!
Lad kun falde, hvad der knap kan stå.
Men i så fald sku´jeg altid komme kryv´nde
hver gang skatten gi´r sig til at flå
mine sidste mønter fra mig hver den tyv´nde
Jeg blir tom i hjernen
træt og tung i sjæl og krop
men når forårssolen skinner
står jeg op!
Tag da kun min sidste spinkle mønt.
Livets sol er min den sidste del af livet,
for som solfanger er jeg nu begyndt
at forstå, at Alt og Intet er os givet.
Og en gang går solen sin
runde uden mig,
men når forårssolen skinner,
lever jeg!
Og jeg fægter med min sparekniv
Men den skraber bare hult i sparegrisen
Der er ikke meget tegn på liv.
Selv i vinter var der dog en ko på isen
Jeg har længe næret en
istap ved min barm,
men når forårssolen skinner
blir jeg varm!
Povl Dissing
Komponist
Benny Andersen
Tekst
Program:
• Orientering om status i forhandlingerne
• Hvilke scenarier tegner sig i horisonten?
• Hvad gør FSL?
• Hvad betyder en lockout?
• Tillidsrepræsentantens rolle
Frie skoler
Centrale Forhandlings Udvalg
(Lærernes Centralorganisation)
MOderniseringsStyrelsen
Folkeskolen
KTO
Forhandlingsfællesskab Kommuner/regioner
(Lærernes Centralorganisation)
Kommunernes Landsforening
FSL forhandler selv
4-ugers ”vinduet”
• Forhandling om arbejdstid
• Forhandling af evt. nyt lønsystem
• Andre forhold specielt for det frie
skoleområde
• ”Vinduet” skulle lukke 10. marts 2013, men
det blev smækket i med lockoutvarslet!
• Lockout træder i kraft 1. april 2013
Status - løngruppen
• Gode konstruktive
forhandlinger som
langsomt men sikkert
skred fremad
• Interesse i et fast
lønsystem gjort
afhængigt af en løsning
omkring arbejdstiden
• Midlertidigt lønsystem
bortfalder, hvis en ny
løsning ikke nås
Status - arbejdstidsgruppen
• De er ikke ude på, at vi skal
undervise mere – men på at
afskaffe aftaleretten
• MOS har hele tiden stillet ultimative
krav
• MOS vil have en accept af deres krav
som udgangspunkt for diskussionen,
og det kan vi ikke acceptere, da vi så
reelt giver afkald på aftaleretten
”Normalisering af arbejdstiden”
• Ledelsen skal i samarbejde med den enkelte lærer
fastlægge arbejdet
• ”Kasserne” (de 400/300 egentimer, puljetid mv.) bliver
fjernet
• Der skal foretages timeregistrering, men uklart hvordan
– giver et registreringshelvede
• Fortsat en årsnorm
• Overtid skal aftales med lederen
• Ingen varslingsbestemmelser
• Aldersreduktionen forsvinder eller bliver en del af
projektet
• Forberedelse skal være individuel for hver eneste lærer
Lockout
• lockout, kollektivt kampskridt fra arbejdsgiverside
som led i en arbejdskonflikt; et modtræk til
strejke. (NB!LC/FSL har ikke varslet strejke).
Ved en lockout udelukkes de ansatte fra at
arbejde og berøves dermed arbejdsindkomst,
indtil parterne enes om en løsning på en opstået
konflikt.
”Den Store Danske,
Gyldendal”
”Forligsen”
Næste møde i forligsinstitutionen:
19. marts 2013
Forligskvinden Mette Christensen:
Kan udsætte konflikten 2 x 14 dage
+ 5 arbejdsdage
Det seneste en evt. konflikt kan
igangsættes: 5. maj 2013
Konfliktscenarier
Forligsresultat
Forligsresultat
Urafstemning
JA!
Ny
Overenskomst
Urafstemning
NEJ!
LC = JA
LC = NEJ
Intet forligsresultat!
Konflikt?
Lovindgreb?
Økonomi
• Konfliktstøtte 1.200 kr. pr. dag
• Konfliktkontingent 500 kr. pr. måned
mens konflikten løber for de, der ikke er
i konflikt
• Ekstraordinært konfliktkontingent
200 kr. pr. mdr. frem til
repræsentantskabsmødet
Hvad gør FSL?
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Mødested ved konfliktstart:
Alle møder ved egen skole på konfliktens dag 1 og 2 en halv time før skoledagens
start, hvor der er uddeling af orienteringsbreve til elever og forældre.
På de skoler, der har set sig nødsaget til at lukke, er der uddeling ved SFO-start og
slut
Uddeling af orienteringsbreve på de respektive byers centrale steder dag 1 og 2 fra
kl. 16 til 17. Alle materialerne bliver sendt til de enkelte TR’er, som er ansvarlige for
at distribuere til medlemmerne.
Evt. sygemeldinger for sig selv eller sygt barn til sekretariatet via hjemmesiden.
Hvis nogen er på en planlagt tur- ikke skolerejse- skal dette meddeles sekretariatet.
I dette tilfælde vil der ikke blive udbetalt konfliktstøtte, da man jo ikke er til
rådighed.
Følg dagligt med på foreningens/ kredsens hjemmeside, hvor der orienteres om
den aktuelle situation centralt og lokalt.
TR’er og deres suppleanter vil evt. blive indkaldt til ekstraordinære møder.
Ved konflikt er FSL blevet ”arbejdsgiver”, og I skal deltage i de arrangementer, der
meldes ud.

similar documents