powerpoint - Mariagerfjord Landdistrikter

Report
Fondssøgning
– find igennem nåleøjet
Baggrund og erfaring:
Siden 2002 koordinator for tre LAG-bestyrelser
Rådgivning, godkendelse og indstilling af projekter
til støtte ved EU/ DK.
Op mod 1000 ansøgninger mellem hænderne
…og givet mange afslag
Hvad afgør om projekter får støtte eller
afslag?
Aftenens program:
Ansøgergruppen / teamet
Den gode ansøgning
Et realistiske budget
Finansiering af projektet (målretning)
Projektstyring (krav undervejs)
Kom sikkert i havn (udbetaling)
Inspiration: materialer og søgesteder
På indstillingsmødet
Hvad sker der på mødet?
Hvad er afgørende for, om projekter får støtte –
eller afslag?
Hvordan spiller man sig på banen - og får scoret?
LAG bestyrelsens verden:
Bestyrelsen vil gerne kendes for de gode projekter
Har penge - som skal bruges (3,2 mio.kr. pr. år)
15-20 personer skal tændes på én gang
Bindende strategi og mål
Krav til bæredygtige projekter (5 år)
Tydelige effekter / målbare resultater
Skemaer m.m. der skal benyttes – dikteret ‘ovenfra’
Lokal virkelighed – spiller projekterne sammen her?
Der skal prioriteres – hvilket betyder….
Bestyrelsen indstiller
Projekter, der:
• Lever op til målsætningen i strategien +beskriver
hvordan
• Har målrettet deres ansøgning til netop deres midler
• Bygger på en god og levedygtig idè
• Bygger på lokale ressourcer og kræfter
• Er beskrevet grundigt og engageret – ikke kun dyre ord
• Har sikret sig / lagt plan for at finde restfinansieringen
• Er modtaget rettidigt, til rette adressat og med tydelig
afsender
Bestyrelsen indstiller ikke:
Projekter der:
 Glemmer at fortælle, hvordan de gør en forskel
 Lader for meget være usagt (tænk selv…)
 Ikke spiller sammen med de lokale omgivelser
 Ikke har overensstemmelse mellem finansiering og
budget
 Har ‘glemt’ at lave en projektbeskrivelse
 Ikke udstråler engagement og solidt fundament
 Bliver modtaget for sent
1) Ansøger / projektgruppen
Hvem repræsenterer I?
Er alle talenter i fokus og i spil?
(NB: Idemagerne er ikke nødvendigvis tovholdere…)
Er der lagt en plan for opgaverne igennem hele
projektet?
Kan I løfte projektet – hele vejen igennem?
Kan / skal der evt. hentes supplerende hjælp udefra?
Match gruppens talenter bedst muligt med
opgaverne
Øvelse – 15 min.
a) Hvem er I i jeres projektgruppe?
Hvorfor lige jer? – er der nogen, I har overset?
Er I ‘nok’ til at løfte opgaven?
Har I de rette kompetencer (mht. overblik, styring,
økonomi, fundraising).
b) Hvordan har I skabt opmærksomhed om
projektideen?
Ift. jeres egen forening?
Ift. lokalsamfundet?
At bære et projekt igennem
ALFA OG OMEGA: Stabil projektgruppe
Styring af projektet og økonomien hele vejen
Aftal hvem der har hvilke opgaver i projektet
Hvis tovholder holder/ slipper – nødplan?
Opmærksomhed på krav, datoer, skemaer og
dokumentation hele vejen igennem
Økonomien undervejs: kassekredit/ penge på bogen?
Projektgruppen
Lad være med at sige ja til opgaver, I ikke kan løfte.
Omgivelserne
Er projektet taget i ed i hele foreningen?
I lokalområdet (evt. modstandere)?
Åbenhed – er ideen prøvet af? (inviter til ‘skyd på
ideen-møder’)
Lavpraktisk:
Kræver projektet tilladelser / kontakt til kommunen?
Få ansøgt om tilladelse i god tid.
Projektperioden må ikke udløbe, mens I venter…….
2) Den gode ansøgning
• I har tjekket fondens / puljens strategi – inddrager
strategimål i projektbeskrivelsen
• Viser hvordan projektet gør en forskel
• Bygger på lokale kendetegn, styrker og
igangværende aktiviteter (fx Mariager: klosteret,
pilgrimme, historien, fjorden, citta slow)
• Tænker gerne stort – og nyt
• Kopierer ikke andre, tænker selv
Udfordring
Sæt jer i fondens/ puljens/ bestyrelsens sted:
• Hvorfor skulle de tænde på jeres ide?
• Har I givet dem grunde til at vælge jeres projekt
frem for andre? Har I bragt jer foran i feltet?
Kan de få øje på det geniale i jeres projekt?
• Evt. hvorfor ikke?
• Er der kvaliteter/ effekter, I ikke selv har fået
øje på?
ØVELSE – 2 x 10 min.
To projekter / projektideer går sammen.
Den ene projektgruppe præsenterer meget kort de HELT
centrale elementer i deres ide for ‘fonden’.
Fonden lytter og noterer.
Og giver feed back:
1) Det vi hører, at I vil, er at ……..
2) Det vi synes lyder mest interessant (hvilke centrale
dele er mest interessante for fonden?)
3) Vi er blevet nysgerrige på, om…(er ikke blevet fortalt)
Opsamling
1) Var der stor forskel på, det projektgruppen
fortalte om projektet – og det fonden hørte?
2) Ønskede fonden at vide noget om projektet, som
projektgruppen ikke havde overvejet at fortælle om?
Alle vigtige dele af projektet med i
ansøgningen
Faseinddel projektet, sæt delmål undervejs – som I
skal huske også at beskrive
Synliggør målene undervejs i projektet for fonden, så
de kan se, at der er flere successer i projektet end
det endelige mål (vis side-effekterne).
Flere delmål undervejs i forløbet kan styrke jeres
projekt – idet der er flere effekter end ‘kun’
endemålet.
3) Et realistisk budget
Skal lægges (rimeligt fast) inden man ansøger fonde
Kræver overblik over alle projektets faser
Bygger gerne på konkrete tilbud (evt. et krav)
Tendens: krav om udspecificering af posterne – ikke
for store samlede ‘klumper’.
Budget
Træk på andres erfaringer i lignende projekter.
Kontakt koordinator, kommunen, fonden – er der
nogen, vi kan hente inspiration fra?
Tag kontakt til 1 - 5 lignende projekter
Få deres ‘nøgletal’ (m2 priser, priser fra
håndværkere/ specialister på området)
NB: Find ‘Projekter vi tidligere har støttet’ på nettet
Budget
Hvordan med MOMS?
Hvis I betaler moms selv – skal den med i budgettet.
Tips: bed om tilbud.
Og gør opmærksom på, at I indhenter flere.
Lad være med at putte nye poster i budgettet efter I
har ansøgt.
Budget
Vis, at I også har tænkt på DRIFT i de næste år.
Fondens ønske: Sandsynliggør, at I både kan
realisere projektet – og at det er bæredygtigt i
driftsfasen.
Hav en buffer til ‘uforudsete udgifter’.
Lav en 5-års plan (som minimum)
Kan projektet give jer en indtægt?
4) Læg plan for fondssøgning
Gå på fondsdatabasen.dk og tjek mulighederne
Lav en tidsplan – plot tidsfrister ind.
Hvem søger I først – dernæst? Og dernæst?
Søg kun de relevante fonde og puljer.
Nogle fonde har krav til medfinansiering.
Hvor lang sagsbehandling er der i fonden?
Hvornår kan I forvente et svar?
Fonden
Tag kontakt til fonden – gerne telefonisk.
Forhåndsafklaring af jeres projekts muligheder.
Spørg til sagsbehandlingsforløbet – og tiden.
Stiller de særlige krav til materialerne?
Har de obligatoriske ansøgningsskemaer og lign.?
Fondssøgning
Målret jeres ansøgninger.
Søg kun til det, fonden skriver, de kan støtte.
Hvem der støtter anlæg - og hvem ikke.
Lav en ‘ny’ ansøgning til hver fond
- pas på med copy-paste
Fondssøgning
Ikke fuld finansiering – hvad nu?
• Revurder jeres projekt
• Skær det til – er alle elementer lige nødvendige?
• Kan projektet faseinddeles?
• Klart adskilte faser
Det er muligt at søge finansiering til et afgrænset
del-projekt (som gerne må lede videre til senere
projekter, der er beskrevet i ansøgningen) .
5) Projektstyring og tilpasning
Mange projekter ændrer sig undervejs.
Det er muligt at tilpasse.
Reager med det samme / tilpas og HUSK at orientere
om ændringerne. Der skal evt. godkendes nyt
budget inden regnskab fremsendes.
Kontakt fonden/ sponsorer/ koordinator og spørg
hvordan I gør.
Projektstyring
Et fælles anliggende for projektgruppen.
Katastrofen indtræder, når tovholder slipper – og
ingen opdager det. Eller opdager for sent……
Krav undervejs:
Overhold frister og datoer
Stift blik på især slutdatoer
Overblik over krav i slutmaterialer / revisor?
6) Kom sikkert i havn / udbetaling
Brug opdaterede udbetalingsbilag (web)
Kontakt evt. koordinator/ fonden – rådgivning
Centralt : hvornår skal hvad være betalt og
afrapporteret?
Sørg for at have gemt alt undervejs.
Henvendelser fra fonden, alle betalte regninger, evt.
godkendelser undervejs
Afslag på udbetaling
• Hvis der anmodes om udbetaling af udgifter, der
ikke er givet støtte til
• Hvis tidsfrister ikke overholdes
• Hvis bilagene ikke lever op til de formelle krav
(tjek)
Stikprøvekontrol
Krav til LAG projekter:
5 år opbevaring af bilag i frivillige projekter
10 år for private virksomheder
Godt råd
Lav en projektmappe – og gem alt
Optimalt: lav en kopi til ”næstformanden”
Projektudviklingsværktøj
Realdania: ”Håndbog i Projektudvikling” (2014)
En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv,
nye mødesteder og lokal udvikling.
Gratis.
Fonde og puljer
Tips og Lotto midlerne til friluftsliv
www. friluftsraadet.dk
2013:
72 mio. kr. uddelt til friluftsaktiviteter
Tre årlige frister / 1.3 + 1.7. + 1.11.
Emneord: friluftsliv, natur, naturformidling,
naturforståelse
Elektronisk ansøgningsskema – husk vedtægter
Friluftsrådet
Der gives høj prioritet til projekter som:
• har en høj grad af frivillig arbejdskraft
• forbedrer vilkårene for friluftsliv og naturforståelse
i nærmiljøet
• kan tjene som model for andre
• rækker ud over ansøgerens egen kreds og som en
bred gruppe af mennesker får gavn af
• er originale og nyskabende, og/eller henvender sig
til nye målgrupper
• har et reelt finansieringsbehov og gode chancer for
at blive gennemført med det givne tilskud
Friluftsrådet:
”Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde
ansøgningsskemaet, er du velkommen til at
kontakte Friluftsrådets Tipsadministration på tlf. 33
79 00 79”.
Lokale og anlægsfonden
www.loa-fonden.dk
NB: Der er to indgange
Klub- og værestedspuljen: 100.000 - 1 mio. kr.
Fonden: + 1 mio. kr. (rådgivning)
Løbende søgemulighed.
Svar på forløbet senest tre arbejdsdage efter
modtagelse af ansøgning.
To måneders sagsbehandling før tilsagn
MBBL Landdistriktspulje
Forsøgsprojekter (ikke til anlæg):
At fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår,
bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i
landdistrikterne, herunder at medvirke til skabelse og
bevarelse af arbejdspladser.
Det kan f.eks. være iværksættelse af nye kultur- og
fritidsaktiviteter i landdistriktet, dannelse af forskellige netværk
mellem borgere eller mellem erhvervsdrivende i lokalområdet
eller udarbejdelse af lokale strategier og handleplaner, der
definerer og præsenterer et områdes kvaliteter og muligheder
med henblik på at tiltrække tilflyttere.
MBBL Landdistriktspulje
”I 2014 giver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
særlig prioritet til projekter, der formår at udvikle,
realisere, fremhæve eller på anden måde sætte fokus på
”turisme og oplevelsesøkonomi” og projekter med
relation til ”sundhed i landdistrikterne.”
Skemaer + vejledning ligger på nettet: Livogland.dk
Læs evt. oversigt over tidligere støttede projekter
Frist 2014: medio december
3-4 måneders sagsbehandlingstid
Tuborgs grønne fond tuborgfondet.dk
Støtter: Idéer, der er originale og som samtidig opfylder
et “grønt” håb eller ønske, der ellers ikke ville blive
opfyldt. Fondets formål er at støtte “almenvelgørende”
formål i Danmark med bevillinger på op til 15.000 kr.
Idéerne skal gavne så mange som muligt – gerne i
forbindelse med musik, kultur og lignende.
Uddeler hver andet år – 3 mio. kr.
Aktiv i 2014 – ansøge senest 31.10.2014
Små beløb – 15.000 kr.
Fonde
Obelske Familiefond – obel.com
Støtter kunst og kultur, sociale og sundhedsmæssige
aktiviteter. 150-200 mio. kr. / årligt (Rebildportalen)
nordeafonden.dk - 7. mio. / året
Aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er
sunde for sjæl eller legeme. Fokus på sundhed, motion,
natur og kultur. Uddannelse, forskning og innovation særligt inden for de fire fokusområder. Høj kvalitet og
originalitet, som aktivt involverer mange mennesker.
Støtter både store og små projekter - lokalt, regionalt
og nationalt. Ingen frister.

similar documents