bedrebolig_tilsynsansvar_faerdig.aendret

Report
Tilsyn under renoveringen
ABR 89 og tilsynsansvar
Vibeke Kragh VIA University College
Tilsynsansvar
Modul 1 behandlede rådgiveransvaret, herunder at det for en rådgiver
er et professionsansvar
Nu:
Se på tilsynsansvar under forudsætning af at rådgivningsaftalen er
indgået efter ABR 89
Tilsynsansvar
Tilsynsfejl:
Der skal være en aftale om tilsyn
Kontrolfunktion cfr. planlægning
Ved tilsynsfejl vil der altid være en anden ansvarlig - entreprenøren – ABR
89 6.2.6.1.
Hvilken betydning har det for entreprenørens ansvar at et tilsyn har svigtet?
Kun indflydelse på E´s ansvar hvis tilsynet har godkendt E´s arbejde eller E har anledning
til at tro at det er godkendt af tilsynet og endelig hvor tilsynet burde have været
opmærksom på manglerne og burde have grebet ind.
Tilsynsansvar
Regulering herunder ansvarsbegrænsning kan aftales
Indirekte tab
– ansvar (6.2.4.)
gælder såvel mangels- som forsinkelsesansvar
cfr. AB 92’s tilsvarende regel der kun dækker
mangelsansvar
finansieringsomkostninger = indirekte
rentetab = indirekte
BH’s erstatningsansvar overfor entreprenør ikke indirekte
fremtidigt driftstab = indirekte tab
Hvis ABR ikke er vedtaget + dække indirekte tab så længe det er adækvat
(forsikringsdækning?
oftest ja, men med højere selvrisiko)
Tilsynsansvar
Hvis flere ansvarlige (flere teknikere/ entreprenør og tekniker)
Udg.pkt:
hæfter solidarisk
U:
ABR 6.2.5 teknikeren hæfter alene Pro rata
KfE 2008.387: tilsynsarbejde omfatter stikprøvevis kontrol af E´s arbejde – havde R
foretaget det ville E´s fejl være blevet opdaget. E konkurs da manglen opdages. R
ansvarlig, jfr. 6.2.6.1.hæfter kun prorata 6.2.5.og subsidiært i forhold til E
Tilsynsansvaret er begrænset til 2,5 mio. kr. mmindre andet aftales (6.2.6.1.)
Forsikringsdækning - dækker erstatningsansvar - se individuelle vilkår MEN dækker ikke egne
omkostninger – ex omkostninger ved omprojektering , ikke garantiansvar, ikke uden for eget erhverv (-
arkitektens ansvar for ingeniør/juridisk rådgivning).
Aftalt begrænsning til forsikringsdækningen?
Begrænse ansvaret til forsikringens max eller hvis muligt til den aktuelle dækning på forsikringen
(pas på formuleringen)
.
Tilsyn BedreBolig
Vejledningen side 17:
Et sådant energifagligt tilsyn omfatter blandt andet:
•
Konkrete, eventuelt uvarslede, inspektioner på byggepladsen, hvor der stikprøvevis
tages kontakt til en håndværker på pladsen med henblik på en gennemgang af det
aktuelle arbejde som pågår.
•
Interview af håndværkeren med henblik på at afdække i hvilket omfang der er sket
en hensigtsmæssig og fyldestgørende tilrettelæggelse af arbejdet, samt efter behov
at rådgive om arbejdets tilrettelæggelse.
•
Gennemgang af det igangværende håndværksarbejde med henblik på at konstatere
korrekt håndværksmæssig udførelse og efterbehov rådgive om arbejdets udførelse.
Se vejledningen side 17 for yderligere. Skabelon for tilsynet er under udarbejdelse
.
Kontaktinformation: Vibeke Kragh
Tlf. 87554164
[email protected]

similar documents