09_Następcze karanie administracyjne

Report
Następcze karanie
administracyjne
(na przykładzie projektu nowelizacji ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
-obecnie na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
(dalej: uokik) Prezes UOKiK jest uprawniony do wydania decyzji w stosunku do
przedsiębiorcy o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję, zakazie jej
stosowania oraz nałożeniu na przedsiębiorcę kary pieniężnej (art. 6, 9, 10, 106
uokik),
- projekt nowelizacji uokik zawiera propozycję przyznania Prezesowi UOKiK
kompetencji do nakładania kar finansowych na osoby fizyczne za dopuszczenie
do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów określonych w art. 6 uokik
(niedozwolone porozumienia) oraz art. 101 TFUE.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
odpowiedzialności
podlegać
mają
osoby
zarządzające
(definicja osoby zarządzającej w projektowanym art. 4 pkt 3a wzorowana na
definicji przyjętej w Prawie telekomunikacyjnym (art. 209 ust. 2)
(tj.: osoba zarządzająca - kierujący przedsiębiorstwem, w szczególności osoba pełniąca funkcję
kierowniczą
lub
wchodząca
w
skład
organu
zarządzającego
przedsiębiorcy),
- projektowany art. 6a - osoba zarządzająca ponosić będzie
odpowiedzialność za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę do
naruszenia zakazu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 uokik lub przepisów
art. 101 ust. 1 pkt a-e TFUE (tj. porozumień ograniczających konkurencję),
- odpowiedzialność dotyczyć będzie zarówno działania i zaniechania w
ramach
sprawowania
swojej
funkcji
przez
ww.
osobę,
- odpowiedzialności podlegać będzie tylko działanie/zaniechanie umyślne.
- katalog praktyk, za które karane będą osoby fizyczne, będzie ściśle określony i
zamknięty (w przeciwieństwie do katalogu zakazanych praktyk przedsiębiorców z art.
6 uokik),
- odpowiedzialność byłych osób zarządzających - zakresem podmiotowym art. 6a
objęte też będą osoby, które nie pracują już dla przedsiębiorcy, a które pracowały dla
niego w trakcie trwania naruszenia wchodząc w skład organu zarządzającego
przedsiębiorcy lub pełniąc funkcje kierownicze i dopuszczając do naruszenia przez
przedsiębiorcę zakazów z art. 6 ust. 1 pkt 1 – 6 uokik. Osoby takie będą odpowiadać
na takiej samej zasadzie, jak osoby aktualnie pełniące funkcje kierownicze.
Zgodnie z projektem nowelizacji uokik (art. 6a):
- warunkiem odpowiedzialności osoby fizycznej jest uprzednie stwierdzenie naruszenia przez
przedsiębiorcę zakazu określonego w art. 6 ust. 1 – 6 lub art. 101 ust. 1 lit. a-e TFUE:
„Art. 6a. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu określonego w art. 6
ust. 1 – 6 lub art. 101 ust. 1 lit. a-e Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej
„TFUE”, odpowiedzialności podlega również osoba zarządzająca, która w ramach sprawowania
swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia tego zakazu, umyślnie dopuściła przez
swoje działanie lub zaniechania do naruszenia przez tego przedsiębiorcę wymienionego zakazu.”,
- dopuszczenie przez osobę zarządzającą do naruszenia przez przedsiębiorcę ww. zakazów Prezes
Urzędu będzie mógł stwierdzić tylko w decyzji o uznaniu praktyki przedsiębiorcy za ograniczającą
konkurencję i nakazującej jej zaniechanie i w której została nałożona na przedsiębiorcę kara - art.
12a:
„Art. 12a. Dopuszczenie przez osobę zarządzającą do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu
określonego w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 ustawy lub art. 101 ust. 1 lit. a-e TFUE Prezes Urzędu może
stwierdzić tylko w decyzji, o której mowa w art. 10, jeżeli w decyzji tej została nałożona na
przedsiębiorcę kara, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 2.”;
- kary na osoby zarządzające będą nakładane w tym samym postępowaniu, co
na przedsiębiorcę,
- wydana ma być jedna decyzja w sprawie naruszenia zakazu porozumień
przez przedsiębiorcę oraz dopuszczenia do tego naruszenia przez osobę
zarządzającą,
- rozwiązanie alternatywne – wszczynanie postępowania przeciwko osobie
zarządzającej po uprawomocnieniu się decyzji co do przedsiębiorcy
(rozwiązanie przyjęte w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary).
- proponuje się wprowadzenie mechanizmu wzruszania decyzji w części
dotyczącej odpowiedzialności osób zarządzających w przypadku wzruszenia
decyzji w przedmiocie odpowiedzialności przedsiębiorcy - art. 91a uokik i art.
479³¹ª § 4 Kpc:
„Art. 91a. W przypadku uwzględnienia przez sąd ochrony konkurencji i konsumentów
odwołania przedsiębiorcy od decyzji Prezesa Urzędu poprzez jej uchylenie w części
albo jej zmianę w taki sposób, że na przedsiębiorcę nie jest nakładana kara, sąd
ochrony konkurencji i konsumentów z urzędu uchyla tę decyzję również w części
dotyczącej stwierdzenia dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez
przedsiębiorcę zakazu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 ustawy lub art. 101 ust. 1 lit.
a-e TFUE i nałożenia na nią kary pieniężnej.”;
„Art. 479³¹ª § 4 Sąd ochrony konkurencji i konsumentów uchyla decyzję również w
przypadku określonym w art. 91a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.”;
- kwestia przepisów kolizyjnych dotyczących
eliminacji podwójnego karania za te same czyny
(np. w przypadku przedsiębiorców osób
fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą), jak również w przypadku zbiegu
przepisów uokik oraz innych przepisów np.
przepisów karnych.
Dziękuję za uwagę
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents