බාගත කරන්න

Report
පරාක්‍රම පියස ේන
නිසයෝජ්‍ය ප්‍රධාන සේකම් (ක්‍රම ම්පාදන)
බරගමුව පළාත් භාව
ැලසුම්කරුසවක් !
 මගපෙන්වන්පෙක්
/ දැනුවත් කරන්පෙක් /
ෙහසුකාරකපෙක්/ සමාජ විෙර්ෙකාරකපෙක්
ප
ොරතුරු සම්ොදකපෙක්
 කළමොකරුපවක්
 පුපරෝකථෙෙ


කරන්පෙක්
ාක්ෂණිකපෙක්
සම්බන්ධීකාරකපෙක්
 සම්ෙත්
සංචලෙෙ කරන්පෙක්
ැලසුම්කරණසේ මූලිකාාංග

නිශ්චි කාල ෙරිච්පේදෙක් (තුළ)

නිශ්චි අරමුණක් / කිහිෙෙක් (ඉටුකරගැනීම
සඳහා)

සීමි සම්ෙත් උෙරිම හා ඵලදායී පලස පෙදවීම
(ට අදාල)
 තීරණ ගැනීම, විකල්ෙ පත්රීම හා ප්‍රමුඛ ාග
කිරීම (ඇතුළත්)

ක්‍රිොවලිෙ
ැලසුමක් ?
සිටිෙ ැෙ
ොයුතු ෙව
ස්ථාෙෙ
මාර්ග සිතිෙමකි !
සවන ක් !
ප්‍රගතිෙක් (+) පහෝ ෙසුබෑමක් (-)
ඔබ දකින සවන ්කම් සමොනවාද ?
ජීවපෙෝොෙ සංවර්ධෙෙ
වයාෙෘතිපේ තිරසරබව
වයාපෘතියක් !
ප්‍රතිෙත්ති
වැඩසටහෙ
වයාෙෘති
ක්‍රිොකාරකම්
වයාපෘතියක මූලිකාාංග
 භූපගෝලීෙ ඒකකෙක්
 සම්ෙත් ප්‍රමාණෙක්
 නිශ්චි ආරම්භෙක් හා
අවසාෙෙක්
 අරමුණක්/ අරමුණු
කිහිෙෙක්
 ඉලක්ක
 ප්‍රතිලාභීන්
ඇතුලත්
ක්‍රිොකාරකමක්/
ක්‍රිොකාරකම්
සමූහෙක්
<]$û#õÚ ëæÜ×
<]$û#õÚ
{ú¸ù$è`ùÛ´
<]$û#õÚ
ප්‍රගතිෙ à`ê×Û´
<]$û#õÚ× æÜÚ×$õß´æ
æÚδ
<]$û#õÚ &æ&ß
æÚδ
<]$û#õÚ &$ø]õ$<× {$ àùÔ´õ
æÚδ
වයාපෘති චක්‍රය
<]$û#õÚ {ú¸ù$è`ùÛµÈ ûܵÓÁ×ùß
 &Èûõß
µ<}úÀûÙ
à<Á]õ$
<]$û#õÚ {ú¸ù$è`ùÛµÈ æÜÚ×$<ÙÚµ×ß ûÚ×<Ø×ùß
1.
2.
3.
4.
û<õÚù õõßõß<× ÑÁßµÙßÂó× æÚδ
Øíµ×ß ûÜõÚûõßõÚ {$ ýÙû|È à`è×Û´
ã÷À$: ÆÙ, &{ù$ø$Ø, ý÷¸ ûÜõÚûõßõÚ
<]$û#õÚ× &$ø$ØóÛ×æØó× æÚδ
<]$û#õÚ &‘æÙßû× &‘<Ìøù× æÚδ







àØ´ÔóÔ (ùÚÁߥõ/&‘<Ìøù)
àµûßæßÂÚõ ûÜõÚûÙ
ùÚ´<ÔÈ
µ×÷À<ÔÈ
æÜÚ×$æ$ØæÈ
ãû$× ´$Ìè
<]$û$õÚ ÷ÀÌÁæ×ùß
5.
<]$û#õÚ ûÍ´$ó× õÛØó× æÚδ
 þÞµè$ßÙÛ× à$<Øó×

µþ[õÚæ á÷ÀÚæÚÎÈ <Ù ûÜ´$ó×

ûÜõÚÙ$þÛùß &‘ç]$<
6.
´ÕÙÚæ à`&ßõµÈùßõÝ/ ûÜõÚÙ$þ &æ&ß æÚδ
7.
&‘Ñø$ù {$ æ}´ù$æØó <]Ô{× {ú¸ù$è`ùÛ´
8.
<`±÷¸Ø à<Á]õ$ {ú¸ù$è`ùÛ´

æÜÚ×$õß´æ &`Ù`&ß´

à`&ßõµÈùßõÝ<
වයාපෘති හඳුනා ගැනීම - ක්‍රියාවලියක්
õõßõß< ÑÁßµÙßÂó×æ÷ÀÛ ÷Àõßõ {$ µõ$ØõÝØ` áõ$ <`÷Àèõß
æ$Ì×þ$Ø×æß áðÔ æØ×Ú.
õÛØó è`ùÛ´ &úÀ{$ þ$Ñõ$ æØù à´Ô÷Ü<] µõ$ØõÝØ` ùÈ µÓ.
÷Àõßõ
&‘&ßæØó×
µõ$ØõÝØ`
ÑÁßµÙßÂó×
õÛØó
• වයාෙෘතිපේ ෙම
• අංශෙ
• පෙෝජොපේ වර්ගෙ
• වයාෙෘතිපේ පිහිටීම
•සාධාරණීකරණෙ
•අරමුණු
•අපේක්ෂි වයාෙෘති නිමවුම්
•වයාෙෘති ක්‍රිොකාරකම්
•ොරිසරික බලෙෑම් (පභෞතික, සමාජ, සංස්කෘතික, ජීව
විදයාත්මක ආදී)
•වයාෙෘති විකල්ෙෙන්
•පිරිවැෙ හා මූලයෙෙෙ
•භාහිර අරමුදල් ප්‍රභවෙන්
•වයාෙෘතිපේ ෙම
•විධාෙක සාරාංශෙ
•හැඳින්වීම/ෙසුබිම
•අවශය ා ක්පසේරුකරණෙ
•අරමුණු
i.සංවර්ධෙ අරමුණු
ii.නිශ්චි අරමුණු
•වයාෙෘති සාධාරණීකරණෙ
•වයාෙෘති ක්‍රිොකාරකම් හා ඉලක්කෙන් (පෙදවුම්)
•අපේක්ෂි නිමවුම්
•ප්‍රතිලාභින් සංඛයාව
•වයාෙෘති උොෙ මාර්ග
•ක්‍රිොත්මක කිරීපම් පෙෝජි ආෙ නික වුහෙ
•අපෙකුත් ආෙ ෙ හා ෙවතිෙ සබඳ ා
•ප්‍රගති සමාපලෝචෙෙ හා පමපහෙවීම
•ඇස් පම්න්තුව

similar documents