Landbruget er langt den største enkeltpost på EU`s samlede budget

Report
EU's landbrugsstøtte og dens
konsekvenser for U-lande
Månedsmagasin om EU:
”NOTAT – om
landbrugsstøtten”, nr. 1201,
maj 2008
”Landbruget er langt den største
enkeltpost på EU’s samlede
budget. Sådan har det været
siden fællesmarkedets start i
1957. (…)
Det er således den ældste,
vigtigste, største og dyreste EUpolitik, NOTAT skriver om i
dette nummer.”
Landbruget og EU's budget 2011
Fra: http://ec.europa.eu/budget/figures/2011/2011_en.cfm
Landbrugspolitikkens
baggrund
2. verdenskrig efterlod et kontinent hvor
fødevaremangelen var akut.
Frankrig, hvis industri ikke var så veludviklet som
Vesttyskland var bange for at tabe på oprettelsen
af et frit marked for industrivarer. De fik tilføjet
landbrugsvarer til den toldunion som blev oprettet
i 1958 og fik garanteret mindstepriser på
fødevarer.
Landbrugspolitikens formål
(EF-traktaten 1957) art. 38 Stk. 1. Den fælles landbrugspolitik
har til formål:
a) at forøge landbrugets produktivitet ved fremme af den
tekniske udvikling, ved rationalisering af
landbrugsproduktionen og ved den bedst mulige
anvendelse af produktionsfaktorerne, især arbejdskraften
b) herigennem at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig
levestandard, især ved en forhøjelse af de individuelle
indkomster for de i landbruget beskæftigede personer
c) at stabilisere markederne
d) at sikre forsyningerne
e) at sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer.
Prins Joachim
''Dilemmaet for EU er, at hvis vi
koldt og kynisk skar al støtte væk,
så ville vi affolke landdistrikterne i
Prins
modtager
storeJoachim
dele af Europa,
og ca. 2,6
nationaløkonomien
og
millioner
kr. i landbrugsstøtte
om
urbaniseringen ville kollapse med
året
store sociale konsekvenser.’’
Prins Joachim
Citat til
LandbrugsAvisen 30/7,
2004.
Hvad koster støtten?
OECD beregnede i 2002, hvad landbrugsstøtten i alt koster forbrugerne.
Landbrugsstøttens
virkemidler
Støtte:
Prisstøtte som produktionsstøtte.
Direkte støtte som arealstøtte og dyrepræmier,
Non Product specific Subsidies (2003).
Fællesskabpræference:
EU-varer har forrang (Importtold, Eksportstøtte,
Fødevarebistand)
Finansiel solidaritet:
udgifter financieret over EU's budget
Sådan fordeles støtten
Fra 1992 reformen frem
til 2003 reformen,
Afkobling (en overgang fra prisstøtte til direkte
støtte)
Afhjælpe overproduktion og und(om)gå WTO regler,
foruden at sikre miljø og kvalitet, og begrænse udgifterne
til støtten
En række centrale landbrugsvarer vedblev dog at have
særlige betingelser, ligesom dele af reducerede støtte
blev flyttet til distriktudvikling – herunder støtte til
teknologiudvikling, rådgivning oa til landbruget.
Danmark og EU's
Landbrugsstøtte

Danmark modtog i 2008 8,765 mia kroner i støtte
Ifølge Europakommissionen dækker støtten
omkring 60% af landbrugets faktaomkostninger

Dansk Landbrug har siden 2005 haft underskud
på mellem 1 og 13 mia kroner (fraregnet EUstøtten)

International frihandel og
EU
- ITO (International Trade Organization)
- GATT (General Agreement on Tarifs and Trade)
- WTO (World Trade Organization)
Doha Runden 2001
Forhandlingerne strandede
fordi, der var uenighed om
hvor meget EU og USA
skulle åbne deres markeder
for landbrugsvarer.
Siden er der kun gjort meget
få fremskridt på at etablere
mere frihandel på
landbrugsvarer.
Konsekvenser i U-lande
”FN’s Fødevareorganisations (FAO) fødevareprisindeks
har ramt sit højeste niveau nogensinde, og
Verdensbanken anslår, at de stigende priser allerede
har skubbet 44 mio. mennesker ud i ekstrem fattigdom
siden juni 2010” (Concord 2011).
”De nyeste vurderinger siger, at udviklingslandene skal
fordoble deres fødevareproduktion for at imødekomme
den stigende efterspørgsel på mad” (Concord 2011)
Landbrugsstøtten gør det svært at skabe den
nødvendige vækst i fødevarerproduktionen i u-lande


similar documents