Dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse, nedsatt

Report
Opptak til høyere utdanning
Mona Brynhildsbakken og
Marit Rønning
• 23/5-regelen og nedsatt arbeidsevne
• Dispensasjon
• Særskilt vurdering
23/5-regelen
3 krav som må være oppfylt:
• fylle minst 23 år i søknadsåret
• dekke alle de 6 obligatoriske
studiekompetansefagene
• dokumentere minst 5 års
yrkespraksis/utdanning
Studiekompetansefagene
•
•
•
•
•
•
Norsk
Engelsk
Samfunnsfag
Historie
Matematikk
Naturfag
Kravet til praksis i 23/5-regelen
• Arbeid:
• Arbeid
• Omsorgsarbeid
• Militærtjeneste/siviltjeneste
• Utdanning:
• Videregående utdanning
• Høyere utdanning
• Folkehøgskoler
• Fagskoler
• Annen utdanning
Nedsatt arbeidsevne
Nedsatt arbeidsevne gir uttelling for praksis
• Dokumenteres med attest fra lege/psykiater/Nav etc
• Både varige og midlertidige uførevedtak/attester er
gyldige
• Attesten må inneholde informasjon om grad av
uførhet og angi tidsperioden
Dispensasjon
Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-2
(1) Institusjonene kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra kravet
om generell studiekompetanse for søkere under 25 år. Vilkåret for
slik dispensasjon er at søkeren kan dokumentere at det ikke har
vært mulig, på grunn av varig sykdom, funksjonshemmming eller
lignende, å tilfredsstille enkelte av de kravene som normalt blir stilt
for å bli tilkjent generell studiekompetanse.
(2) Utdanningsinstitusjonen må vurdere kvalifikasjonene i forhold
til det faget som søkeren ønsker å studere, og finne fram til egnete
og hensiktsmessige framgangsmåter for slike vurderinger. Søkeren
må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det
aktuelle studiet uten å ha generell studiekompetanse.
Hvem kan søke dispensasjon
•
•
•
•
Søkere under 25 år
Særskilte tilfeller
Dokumenterte grunner
Varig sykdom, funksjonshemming e.l
Dispensasjon fra hva?
• Vanligvis dispensasjon fra kun ett fag
• Spesielle opptakskrav – dispensasjon innvilges
ikke
Hvordan søke dispensasjon?
•
•
•
•
Registreres ikke i nettsøknaden
Egen søknad om dispensasjon
Dokumentasjon fra sakkyndig
Kompetansebevis
Hva skjer videre?
• Saksbehandlende lærested innvilger/innvilger
ikke
• Faglige forutsetninger
• Konkurrere om studieplass
Dispensasjon og særskilt vurdering
• Dispensasjon – har ikke generell
studiekompetanse
• Særskilt vurdering – må ha generell
studiekompetanse
Særskilt vurdering
• Forskrift om opptak til høyere utdanning § 7-13
Rangering på grunnlag av særskilt vurdering
• Dersom det er grunn til å anta at søkerens
karakterpoengsum ikke gir et riktig bilde av
søkerens kvalifikasjoner
Grunner for særskilt vurdering
•
•
•
•
Annet morsmål enn norsk
Sykdom
Funksjonshemming
Andre spesielle forhold
Dokumentasjon
• Attest fra sakkyndig om forholdene som påvirket
karakterene:
– Lege
– PP-tjenesten
Likeverdige ferdigheter og
kunnskaper
•
•
•
•
Likeverdige ferdigheter og kunnskaper
«På vippen» av poenggrensen
Hvert enkelt lærested avgjør
Ikke rett til studieplass
Hvis man ikke får særskilt vurdering
• Konkurrerer videre med sin poengsum

similar documents