Powerpoint-oplæg af professor Hafdis Ingvarsdótttir

Report
Læreridentitet og
professionalisme
Hafdís Ingvarsdóttir
Islands Universitet
1
Politiken, d. 25. 2. 2014
Der er meget at være uenige om i uddannelsesdebatten,
men én ting er snart sagt alle enige om: Det hele starter
og slutter med god undervisning og dygtige lærere.
Jakob Fuglsang,
Politikens uddannelsesredaktør
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
2
Sigrún Erla Ólafsdóttir, Fréttatíminn, d. 25.mai, 2012
(En islandsk lærer)
Det er megt vigigt at vi selv er bevidste om vores
vigtighed for at kunne udføre vores arbejde så godt
som muligt. Vores arbejde er et af de aller vigtigste i
samfundet. Det ligger i vores hænder at forme
fremtiden. Vi har valgt en stilling der er idealistisk men
hvor vi kan gøre forskel; et sjovt men krævende arbejde.
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
3
Tænkeboks
Hvad er vigtigst for dig i din
profession som lærer?
Nævn tre ting
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
4
Hvad forskningen har lært os
Den mest effektive
skolereform kommer først
og fremmest indefra, fra
en profession som er sig
bevidst om sin vigtige
rolle, sin professionelle
identitet samt elevernes
og samfundets behov til
enhver tid
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
5
Lærerarbejdets dimensioner
 Læreren som menneske
 Lærerens mål og hensigt
 Arbejdskontekst og arbejdsvilkår
 Arbejdskultur (Sikes 1992)
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
6
Professionalismens tre principper
1. Et dynamisk læringsmiljø
2. Stærk professionalisme
3. Lærere af høj kvalitet
(Bygget på Andy Hargreaves)
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
7
Identitet -Professionalisme
 Identitet er bevidstheden om hvem man er og
hvori ens professionalisme består
 Lærerens professionelle identitet: hvordan
læreren definerer sig selv over for sig selv og
over for sine elever og samfundet
 Identiteten er en meget vigtig del af hvordan
læreren tænker og strukturerer sit arbejde
(Bejard et al. 2000, Kelchtermans, 2007)
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
8
Begreber som er vigtige dele af
identiteten
Identitet
Hvordan
man
vurderer sig
selv
(Self-esteem)
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
9
Tænkeboks
 Hvordan definerer du din identitet som lærer?
• Hvad synes du om dig selv som lærer? Hvor god tror
du er? Hvori ligger din styrke?
• Hvordan ville dine kolleger beskrive dig?
• Hvorfor valgte du at blive lærer, hvor engageret er du?
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
10
Hvorfor er lærerens identitet så vigtig?
Lærerens fornemmelse af egen og professionens
identitet har indflydelse på hvordan læreren fortolker
og reagerer på mandater udefra
Politiske budskaber fortolkes, tilegnes eller ignoreres
alt efter lærerens identitet (Lasky, 2005)
Hvis en reform ikke er i overensstemmelse med
lærerens identitet og dermed praksisteori ignorerer
han/hun den eller finder vej uden om reformen så vidt
muligt
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
11
Individuel kapacitet/
kollektiv kapacitet
 Kapacitet er en del af identiteten
Hvert individ bringer individuel kapacitet med sig til
skolen og klasseværelset
 En del af den individuelle kapacitet henviser til
lærerens engagement, lysten til at se sit arbejde som
en konstant udfordring og livslang læring
 Det gør hun/han bedst i samarbejde med gode
kolleger
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
12
Den kollektive kapacitet
En kollektiv kapacitet udvikles hvor lærere arbejder
sammen for at opnå de bedste muligheder for deres
egen professionelle udvikling og for at kunne bruge
deres samlede kapacitet og erfaring til at tage de
“rigtige” beslutninger for deres elever
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
13
Princip 2: Et dynamisk læringsmiljø
Lærerens identiet og praksisteori styrkes bedst i
nært sambejde med kolleger. Det foregår i et skabende
og lærende miljø
 Skolelederens hovedopgave er at opfordre og støtte
udviklingen af et sådant miljø

Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
14
Et dynamisk læringsmiljø?
Et dynamisk læringsmiljø beror på de to kontroversielle
begreber autonomi og samarbejde
Lærernes læring er kompleks bl.a. fordi læreren er både
subjektet og objektet i sin egen læring og udvikling
Det mest dynamiske reformarbejde sker i en kultur der
værdsætter at lærerne lærer sammen
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
15
Modeller af samarbejdskultur
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
16
Hvad karaktiserer et dynamisk læringmiljø?
 Argumenterende og udfordrende diskussioner
 Lyst til at arbejde sammen for at udvikle




undervisningen
Samarbejde, åbenhed og selvkritik
Samarbejde mellem diverse fag
Tillid og respekt blandt kolleger
Ros og anerkendelse er en del af kulturen og kommer
fra skolelederne, kollegerne og eleverne - og
forældrene
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
17
Tænkeboks
Hvordan ville du beskrive miljøet på
din skole?
Er det et dynamisk læringmiljø.
Hvorfor/ hvorfor ikke?
Kunne det forstærkes?
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
18
Pricip 3 En lærer af høj kvalitet
 Er i besiddele af en selvbevisthed, kender sin
identitet, kender sin personlige styrke og sine
begrænsinger
 Har en klar målsætning som han arbejder mod
sammen med sine elever
 Er åben overfor kritik og udfordringer
 Erkender sit ansvar og tager ansvar
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
19
En lærer af høj kvalitet
forts.
 Er medvidende om sin identitet og sin praksisteori
som er en katalysator for at kunne vokse i sin
profession
 Reflekterer over og evaluerer egen undervisning
 Bruger aktionsforsking for at lære mere om sin egen
praksis og for at dokumentere sit arbejde
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
20
Lærere af høj kvalitet forts.
 Betragter aldrig sig selv og sin profession som
umyndig eller undertrykt
 Nærer anseelse og respekt for sin profession
 Ser muligheder i enhver situation
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
21
At vokse i sin gerning
 Det er altafgørende for skolernes udvikling , hvordan
lærerprofessionen selv definerer sin
professionalisme og sin identitet
 Hvis vi har lyst til at vokse i vores gerning er der to
steder vi først og fremmest skal besøge:
1.Det indre selv hvor al god undervisning stammer fra
2.Vores fælleskab af kolleger fra hvem vi kan lære mere om os
selv og vores undervisning
 Lærerne må selv tro på sin vigtighed og vise hvor
værdifuld en god lærer er for samfundet som helhed
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
22
Tænkeboks
 Hvad har du gjort for at vise hvor værdifuld du er for
din skole?
 Hvad gør din skole eller skolerne i din kommune for at
forældre og andre nøglepersoner blive mere bevidste
om hvor godt arbejde din skole udfører?
 Kunne I eventuelt gøre noget andet/mere?
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
23
Vejen fremad
 En skole har brug for stadig at udvikle sin praksis og nye
færdigheder – fordi samfundet og samtidig kompetencekravene
ændrer sig
 Ændringer i praksis og krav på ændringer må primært komme
inde fra ellers får de aldrig den nødvendige slagkraft
 Derfor har vi brug for stærk professionalisme der beror på
lærerens autonomi, samarbejde og selv-evaluering
 For at imødekomme disse udfordringer har lærere brug for støtte
og opbakning følelsesmæssigt såvel som fagligt fra skoleledere og
lærerorganisationerne men ikke mindst fra samfundet
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
24
En professionel
 er sig bevidst om sin professisonelle identitet
 respekterer sit arbejde
 taler om det på en professionel måde
 husker at rose kollegerne - og sig selv
 er stolt over at have valgt den livsopgave at være lærer
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
25
Hvorvidt og hvor godt et
reformarbejde lykkes beror på
hvordan lærerne tænker og gør
Så enkelt er det (Fullan, 1982)
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
26
Tak for i dag
Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
27

similar documents