Oplæg til Museum den 7.2.2010

Report
Didaktisk design – digitale medier
den 7.2.2010
I
Birgitte Holm Sørensen
Forskningslab: IT og Læringsdesign (ILD)
Aalborg Universitet - København
Brug af internettet: 9-16 årige
• 26% af de 9-10 årige har en profil på internettet
(Medierådet for børn og Unge 2009)
• 4 år er gennemsnitsalderen for debut på internettet
(Medierådet, Sverige 2010)
Didaktik
græsk didaktike: undervisningskunst
Didaktikken grundlægger J.A. Comenius 1592-1670 ”Didacta
Magna” – den store undervisningslære.
• læren om undervisning
• læren om dannelsens indhold
• læren om undervisning og læring
(Karsten Schnack: Er didaktik og curriculum det samme? DPU 2000)
It-integreret didaktisk design
Definition
Den proces hvor
• formål, mål, indhold fastsættes
• planlægning, organisering og arenaen for
undervisning og læring udformes på baggrund
af teorier og i forhold til it-integreret praksis i
en kontekst
• der foretages en evalueres.
Før-proces-, i-proces og efter-procesbegreb
design - redesign
Didaktik
It’s indflydelse på didaktiske kategorier
• Mål
• Indhold
• Organisering og tilrettelæggelse af undervisning og
læreprocesser
• Læringsressourcer
• Evaluering
• Deltagerforudsætninger
• Undervisnings- og læringsrum
It som uddannelsestransformer
Forskning i it i undervisningen har voksende
fokus på, om/på hvilke måder it medvirker til at
facilitere læreprocesser
og
kvalificere læringsresultater
Teknologiske udvikling
- gentænke fag og didaktik
Nye teknologiers læringspotentiale
- nye måder at tænke fag og didaktik på
Didaktik
– traditionelt underviserens domæne
• Den traditionelle didaktik tager ikke højde for den lærende som
den, der målsætter, indholdsvælger, planlægger, gennemfører
og evaluerer
• Arbejde med projekter og digital produktion betyder, at den
lærende i højere grad selv målsætter, planlægger og
tilrettelægger deres læreprocesser
Underviseren som didaktisk designer
Den lærende som didaktisk designer
It’s styrker i forhold til læring
Multimodalitet
Internettet
Interaktivitet
Motivation
Lærerstuderende
som lærende & som kommende lærere
• Tilegnelse af faglighed
• Tilegnelse af didaktik
Kompetencer i udvikling af it-integrerede
fagdidaktiske design
Kompetencer i at agere i koblede
læringskontekster
Forskellige koblede læringskontekster
skoler
Virksomheder
Udd.inst.
Kulturelle partnere
Andre udd.
institutioner
Uformel og formel læring
Den uformelle læring
Læring er et middel i forbindelse med aktiviteter
Formel læring
Læring er et mål for de aktiviteter, som sættes i gang
Udd.inst.
Museum
Udd.inst.
Museum
Kommunikation og didaktik
Afsender
Medium
Modtager
Industrisamfundets didaktik tænkning
… fra 70’, 80’, 90’, 00’erne
• Projekter (problemorient.-, netværks-,
æstetiske- & innovations-)
• Undersøgelse
• Produktion
• Formidling
• Analyse
• Dialog
Uddannelse 2.0 – udfordringer
Hvordan udvikle it-integrerede didaktikker relateret til
vidensamfundets uddannelser?
•
Kommunikation og didaktik
Læring i netværk
(Netværk: aktører + relationer)
*
*
*
Sociale og mobile teknologier
*
* *
*
* *
*
*
*
Digitale læringsressourcer
• Didaktisk designet
• Ikke didaktisk designet – Web 2.0 teknologier
Museum digitale rlæringsressourcer
Didaktisk designede
• Bringe ekspertviden i spil:
Planlægge didaktisk brug af Smartphone, iPad, iPod,
netbook mv.
Eksperten styrer og afgrænser i forhold til
oplevelse og læreproces (Walk through, nedslag om
enkelte værker, etablering af dialoger mellem
besøgende, besvarelsen af spørgsmål mv.)
• Digitale medier
– supplerer de udstillingen?
– tilføjer de et ekstra lag /dimension i kommunikationen?
Digitale læringsressourcer
• Didaktisk designet
• Ikke didaktisk designet – Web 2.0 teknologier
Studerendes digitale produktion
- egen faglig udvikling og/eller didaktisk designet:
• Blogs – indlæg om et emne, der kobler udd. emne og bruger museet som
vidensressource
• Locations baseret spil eller informationsdatabaser – finder informationer i
bymuseet som integreres med de lærendes egne fotos, interviews mv fra
byrummet og kobles locationsmæssigt til bygninger og steder
• Game Maker – konstruerer spil om fx historiske perioder
• Ipad/Skype/google docs + – i projekt : koble studerende hjemme på udd.
stedet med studerende på museet, hvor der sendes spørgsmål og
informationer auditive, tekster, foto, video de studerende imellem
• Facebook – studentergrupper om fx kunstemner, hvor man diskuterer,
opdaterer, lægger billeder ind mv.
• Photo Story– konstruerer fortællinger om historieske /naturvidenskabelige
emner, hvor man tager udgangspunkt i historiske/naturvidenskabelige
objekter
• YouTube –videoproduktion med udgangspunkt i kunstværker
/museumsobjekter og hvor museet bruges som vidensressource
• iBook Creator - undersøgelse af fx en historisk epoke – ved fotos, tegninger,
tekster, interview med kurator mv til skabelse af en iBook
…at producere
•
•
•
•
•
•
•
idéer
målsætte
eksperimentere
ressourcer
finde en rute mod målet
deadline
rammeplanlægning
Produktions kompetencer
•
•
•
•
•
•
•
Multimodaliteter – flere læringstilgange
Formidling – skal selv kunne det faglige stof
Målgruppetænkning – kan de andre forstå det
Præstation – lave et godt resultat
Kombinere flere fagligheder – fx historie, arkitektur
Praksisrelation – omsætte til hverdagskontekster
Ejerskab - interesse

similar documents