slideshow fra forelæsningen (PDF)

Report
Kapitalkrav og level playing field
Michael Møller
[email protected]
Baggrund
• Store statslige udgifter i en del lande til
bankredninger
• Større kapitalkrav til alle banker
• Specielt store krav til store banker
• Frygt for, at øgede krav slår ”opsvinget ihjel”
Too big to fail-optionen
Værdi af statslig implicit redning af indskydere
vanskelig at måle:
• Sker sjældent
• Udgift større end forventet tab: Sker, når der
er krise
Optionens tre problemer
• Støtte til bankdrift fremfor direkte kredit (fra
f.eks. Pensionskasser til
erhvervsvirksomheder)
• Kan give incitamenter til risikopåtagning
• Rammer staten i krisetider (vil I sælge
jordskælvsforsikringer for egen risiko)
Tre mulige løsninger
• Masser af egenkapital (20% af uvægtede
aktiver?)
• Masser af speciel risikovillig fremmedkapital
(hybrid kapital, ansvarlig kapital)
• Al kapital risikovillig (Amagerbank-løsning)
Den fjerde løsning (den i praksis
valgte)
Level playing field: Samme regler som andre
lande
Level playing field
To problemer ved level playing field:
• Ikke nødvendigvis level i forhold til direkte
kreditgivning.
• Level playing field er et mål i fodbold, ikke for
den danske stat
Spørgsmål
Antag alle andre lande giver 80% tilskud til
skibsværfter og landbrug.
Skal Danmark yde samme tilskud eller lade
andre lande bygge skibe og drive landbrug - og
købe deres produkter billigt?
Skal man som lemming hoppe, fordi de andre
gør det?
Hvad er følgen af højt egenkapitalkrav?
Bankfortolkningen (den simple):
Høje egenkapitalkrav øger rentemarginalen,
fordi egenkapitalkrav kræver en højere
forrentning end fremmedkapital, jf. de mange
krav om 15% egenkapitalforrentning i bankerne
Bankregnestykket (uden option)
• Rente fremmedkapital: 2%
• Egenkapitalkrav: 12%
Med 5% egenkapitalkrav fås udlånsrente på:
0,05 x 12% + 0,95 x 2% = 2,5%
Med 10% egenkapitalkrav fås udlånsrente på:
0,10 x 12% + 0,90 x 2% = 3%
Miller-Modigliani uden skat
• Egenkapitalkravet afhænger af risiko: Jo større
egenkapital, desto mindre risiko pr. investeret
kr. og desto mindre krævet afkast.
Med den dobbelte egenkapital halveres
risikopræmien fra 10% til 5%.
Regnestykke:
0,10 x 7% + 0,9x 2%= 2,5%
Ændret kapitalstruktur ændrer ikke udlånsrenten
Modigliani Miller med skat
• Selskabsskat gør det skattemæssigt dyrt at
lægge egenkapital i selskab. Billigst med lav
egenkapital.
• Egenkapitalkravet er et afkastkrav efter
selskabsskat
Regneeksempel
Egenkapital kræver 12% forrentning efter skat
med 5% egenkapital og 7% efter skat med 10%
egenkapital.
Det svarer til hhv. 16% og 9,33% før skat
Bjørn eller kanin?
• 5% egenkapital
• 0,05 x 16% +0,95x 2%= 2,7%
• 0,10 x 9,33% + 0,90 x 2%= 2,733%
Skatteproblemet er beskedent, når renten er lav
Tre mulige indfaldsvinkler på øget
kapitalkrav (udover option)
• Enormt stort problem: Den simple bankmodel
• Enormt lille problem: Miller&Modigliani
model med skat
• Den komplicerede virkelighed
Den komplicerede virkelighed
• Kreditforeninger/fonde, der ikke vil på Børsen
og dermed opgive foreningsdominansen
(Nykredit)
• Spørgsmål: Hvis Nykredit og BRF trækker sig
ud, er der så nok konkurrence blandt øvrige
deltagere?
The answer is blowing in the wind
Den komplicerede virkelighed fortsat
• Bank med dominerende aktionær, der ikke vil
falde under bestemt ejerandel og som ikke vil
skyde flere penge ind, så bank ikke kan vokse.
Bliver der konkurrence nok på markedet?
Den komplicerede virkelighed fortsat
Er markedet for de små bankers aktier så
effektivt, at de kan få øget kapitaltilførsel fra de
mange små aktionærer ud fra risikoargumentet?
Konklusioner
Stærkt behov for at få nedbragt ”den gratis option”.
• Tænk hvis ved finanskrisens start:
De danske store banker ikke havde været så
sunde, som de var
• De danske statsfinanser ikke havde været så
sunde som de var
Vi kunne endt med at betale italienske statsrenter,
selv hvis bankerne til syvende og sidst havde haft
egenkapital nok.
Konklusioner fortsat
• Specielt med langsom indfasning er byrden
som følge af øgede egenkapitalkrav beskedne
(udover bortfald af option).
• Level playing field er en misvisende metafor.
Statens opgave er ikke primært at skaffe
danske banker lige konkurrencevilkår med
udenlandske, men at varetage det danske
samfunds interesser.

similar documents