Global Dannelse

Report
Internationalt møde -
Højskolernes Hus 1. apr. 2014
Dagens program
10.00
Intro:

Velkomst v/Niels Glahn, Generalsekretær FFD

Højskolernes Internationale arbejde so far og orientering om den nye Internationale pulje, v/Rasmus Kolby
Rahbek, tidligere International konsulent FFD
10.30
Idégenerering:

Hvad ønsker vi os på det internationale område? Formulering af fælles behov og ønsker.
12.00-12.30
Frokost
12.30-13.30 To inspirationsoplæg:

At invitere verden ind i klasseværelset – global dannelse i det 21. århundrede, v/Sara Skovborg Mortensen,
International konsulent FFD

10 gode ideer til internationalt arbejde på frie skoler, v/Jakob Clausager Jensen, International Konsulent i
efterskoleforeningen.
13.30-14.30 Konkretisering:

Hvordan ser vores ideer ud? Formulering af konkrete ideer som højskolerne og den internationale konsulent
skal arbejde videre med.
14.30-15.00 Opsamling på dagen

Hvad er vi blevet enige om? Aftaler og tidsplan.
At invitere verden ind i klasseværelset –
global dannelse i det 21. århundrede
v/ Sara Skovborg Mortensen
Udgangspunkt: en udvidelse af
medborgerskabsbegrebet.
• Hvor du som borger ikke bare har rettigheder og
pligter ift. din nationalstat, men også ift. Europa i
kraft af at være unionsborger og
verdenssamfundet i kraft af at være menneske.
(Ove Korsgaard mfl.)
Speciale om global dannelse
• Stillede spørgsmålet: Hvad er det for viden,
værdier og kompetencer vi som borgere bør
besidde for at imødekomme de muligheder og
udfordringer en global verden stiller os overfor?
• Fulgte gymnasieudviklingsprojektet Globale
Gymnasier. Interviews med elever og lærere.
Regeringens globaliseringsråd
•
•
•
•
•
Undervisningen i engelsk styrkes.
Flere skal studere i udlandet.
Ny karakterskala.
Markedsføring af DK som uddannelsesland.
Mindst et internationalt projekt i løbet af
ungdomsuddannelsen.
(Globaliseringsrådet 2006)
Peter Kemp, dansk filosof
”Man lærer således, hvordan man
kan klare sig i verden, men ikke
hvordan man kan bidrage til, at
verden kan klare sig”
(Kemp 2005:34)
Europakommissionens
fælleserklæring
• ”At give alle borgere i Europa mulighed for livet
igennem, at holde sig underrettet om og forstå
globale udviklingsspørgsmål og den lokale og
personlige relevans af disse spørgsmål, samt at
udøve deres rettigheder, og leve op til deres ansvar
som indbyggere i en kompleks og foranderlig
verden ved at arbejde for en retfærdig og
bæredygtig verden.”
(Europakommissionen i Cowi og Danicom 2008:60).
Flydende betegner: Global Dannelse
Diskurs: Økonomisk diskurs/konkurrencediskurs
Tekst: Globaliseringsrådet (2006): ”Fremgang, fornyelse og tryghed”, Regeringen
Kernepunkt:
global
dannelse = at
øge unges
markedsværdi
Flydende betegner: Global Dannelse
Diskurs: bæredygtigheds diskurs/Verdensborgerdiskurs
Tekst: Peter Kemp: Verdensborgeren som pædagogisk ideal, 2005 (s.27-36).
Kernepunkt:
global dannelse =
unges evne til at
løse verdens
udfordringer
Udfordringer i det etablerede
uddannelsessystem
• Der eksisterer to overordnede diskurser for
formålet med den globale dannelse.
• Manglende didaktiske og fagfaglige
anvisninger/erfaringer.
Højskolernes særlige muligheder
1. Ikke bundet af pensum og karakterkrav –
mulighed for at blive retningsgivende i
udviklingen af et område.
2. Mulighed for at udfordre samfundsdiskursen om
‘Studenter i verdensklasse’.
Oplagte indsatsområder
1.
2.
3.
4.
Arbejdet med internationale elever.
Det internationale aspekt i undervisningen.
Studierejsen som særligt læringsrum.
Styrke højskolernes stemme om global dannelse
i den offentlige debat.
Muligt tema:
Deltagende medborgerskab: Om fællesskabets
betydning for dannelsen af engagerede medborgere
i en global verden
Hvorfor:
• Læner sig op af igangværende aktiviteter i
foreningen.
• Tilpas bredt til at de fleste vil kunne finde en
relevant vinkel.
Ideer til fælles aktiviteter
•
•
•
•
Rejsekursus for lærere.
Inspirationsmateriale.
Efteruddannelse Sociale medier.
En fælles platform på nettet til
medieproduktioner.
• Fælles kulmination på Folkemødet 15
• Erfaringsdelingsseminar udenlandske elever.
Mulig proces:
Efterår 14:
• Efteruddannelsestilbud for lærere.
• Produktion af inspirations-/undervisningsmaterialer.
Forår 15:
• Internationale aktiviteter med forårshold på skolerne.
Folkemødet 15:
• Vi mødes til Folkemødet 2015 til fælles dialog, debat og
events.
Nu og her:
• #MyEurope14
• Oplæg med Elena og Peter på højskolerne i
efteråret, se mere på voreseuropa.dk
• 15.-16. september 2014 seminar om Deltagende
Medborgerskab – også i et internationalt
perspektiv.
• slut

similar documents