PowerPoints

Report
SKEMATERAPI
• Grundlæggende principper og begreber
• Vurderingsfasen
• Forandringsfasen
SKEMATERAPI
En integrerende psykoterapi velegnet til personer med personlighedsforstyrrelser og dysfunktionelle livsmønstre,
herunder Sydgårdens målgruppe.
Kombinerer elementer fra kognitiv adfærdsterapi, tilknytningsteorien, gestaltterapi, psykodynamisk terapi
Udviklet af Professor Jeffrey Young
•
Tidligere leder af Beck Institute
•
Grundlægger af og direktør for Center for kognitiv terapi i New York og Conneticut og for Schema Therapy
Institute
•
Udviklet skematerapi gennem 20 år.
Effektforskningen er kun i sin spæde begyndelse.
•
Hollandske undersøgelse af Giesen-Bloo, et. al (2006).
•
Aktuel forskning foregår indenfor det retspsykiatriske behandlingsfelt i Holland (Bernstein, D. P., Arntz, A., &
de Vos, M. (2007).
Forskning omkring spørgeskemaet om skemata giver væsentlig støtte til skemamodellen. (”Schematerapy: a
Practitioner’s guide af Young, J.E.; Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. 2003, kap. 1. Dansk oversættelse:
Skematerapi, en vejledning for professionelle. Oversat af Lis Busk Andersen, 2009, Forlaget Sydgården).
GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER
•
•
•
•
•
•
•
•
Normalisere frem for at patologisere psykiske forstyrrelser.
Fokus på sammenhænge mellem nutidige problemer og opvækst.
Empatisk, validerende aktiv, gennemsigtig stil.
Brug af empatisk konfrontation.
Brug af begrænset forældrekompensation.
Terapeuten må have fokus på egne skemata og håndteringsmåder.
Fokus på den terapeutiske proces.
Vedvarende arbejde med skemahealing skaber karakterologisk ændring.
UTILPASSET SKEMA
•
Et omfattende, gennemtrængende tema eller mønster.
•
Indeholder erindringer, følelser, tanker og kropsfornemmelser.
•
Handler om en selv og ens forhold til andre.
•
Bestemmer hvordan vi tænker, føler, handler og forholder os til andre.
•
Udvikles i løbet af barndommen og/eller ungdommen.
•
Uddybes gennem hele ens levetid.
•
Dysfunktionelle i et betydeligt omfang.
UTILPASSET SKEMATA
Young opererer med 18 utilpassede skemata indenfor 5 hovedområder nemlig ”manglende kontakt og afvisning”,
”forringet selvstændighed og ydeevne”, ”defekte grænser”, ”ydrestyrethed”, ”overdreven vagtsomhed og
hæmning”.
De 4 mest grundlæggende og ødelæggende skemata ligger inden for området manglende kontakt og afvisning.
Mangel på kærlig kontakt
Forladthed/ manglende stabilitet.
Mistillid/ misbrug.
Forkerthed/skam.
Afledte skemata/overbygninger kan fx være udviklet som en konklusion på et grundlæggende skema, udviklet for
at kompensere for et skema eller de kan være direkte indlærte i forhold til det, man har set forældrene gøre.
Eksempler på afledte/ andre skemata
Selvopofrelse.
Underkastelse.
Afhængighed/ utilstrækkelighed
Særlige rettigheder/overlegenhed.
Ubøjelige normer/overdreven kritik.
BASALE BEHOV I BARNDOMMEN
•
Utilpasset skemata/ livsfælder udvikler groft sagt sig, når barndommens behov ikke
bliver mødt, og der i stedet er svære eller negative gennemgående oplevelser eller
erfaringer.
•
Basale behov i barndommen
– Sikkerhed/tryghed .
– En stabil base med forudsigelighed.
– Kærlighed, omsorg og opmærksomhed.
– Accept, ros, anerkendelse.
– Empati.
– Autonomi/selvstændighed.
– Realistiske og relevante grænser.
– Validering af følelser og behov.
– Spontanitet og leg
HÅNDTERING AF SKEMAET
SKEMAVEDLIGEHOLDENDE ADFÆRD
•
•
Utilpasset adfærd udvikles som en reaktion på skemaet
I skematerapien opereres med 3 typer af utilpasset håndtering af/
reaktioner på skemaet – nemlig overgivelse, undgåelse og
overkompensation.
– Overgivelse: Man er skemaet, identificerer sig med skemaet., handler
sådan at skemaet bliver bekræftet.
– Undgåelse: Man undgår de situationer, der kan aktivere skemaet, eller
dulmer de følelser, som er forbundet med skemaet.
– Overkompensation: Man trodser skemaet, kompenserer for skemaet,
hævder sig selv.
MODI
På et tidspunkt vil nogle af vore skemata og reaktionsmåder være inaktive/
hvilende, mens andre er blevet aktiveret af begivenheder i vores liv og
dominerer vores aktuelle humør/tilstand og adfærd. Den dominerende tilstand
vi er i på et givet tidspunkt kaldes vores skemamodus eller blot modus.
Modi er følelsesmæssige her og nu tilstande og reaktionsmåder – tilpassede og
utilpassede - som vi alle oplever.
Ofte bliver vores modi udløst af situationer, som vi er over følsomme overfor.
Modus begrebet er stadig under udvikling, fx er der blevet beskrevet flere
modus siden hovedbogen om skematerapi blev skrevet i 2003.
MODIOVERSIGT
Barnemodi repræsenterer menneskets medfødte følelsesmæssige spændvidde
•
Sårbar barn
•
Vrede barn
•
Rasende barn
•
Impulsive barn
•
Udiciplinerede barn
•
Tilfredse barn
Dysfunktionelle håndteringsmodi repræsenterer barnets forsøg på at tilpasse sig et liv med utilfredsstillende følelsesmæssige behov
et skadeligt miljø. Disse håndteringsmodi var tilpassede, da klienten var et lille barn, men de er ofte utilpassede i en større voksen
verden.
•
Medgørlig overgivelse
•
Skjold mod involvering
•
Dulmende skjold
•
Selvovervurderer
•
Dominere og angribe
Dysfunktionelle forældremodi er internaliserede forældrefigurer fra klientens tidlige liv. Når klienten er i en dysfunktionel
forældremodus bliver de deres egen forælder og behandler sig selv, som den pågældende forældre behandlede dem da de var børn.
Straffende forælder
Krævende forælder
Sund voksen - sund forældredel, der hjælper med at imødegå basale behov, den voksne del af sindet med ledende funktion
SKEMATA & MISBRUG
•
Misbruget kan ses som en reaktion på skemaet.
•
Misbruget vedligeholder og forstærker skemaet
•
Det er afgørende at arbejde med de mønstre, der ligger bag misbruget, men
misbruget er også i sig selv et problem og vi psykoedukerer omkring
afhængighed og arbejder også med fx tranghåndtering og eksponering på
Sydgården.
VURDERINGSFASEN
Interviews omkring aktuel situation, misbrugsmønster, andre problemer de kommer med.
Spørgeskemabesvarelser og interviews/ samtale omkring besvarelserne (inden for de
første fire uger):
YSQ (Spørgeskema om skemata - består af 232 udsagn, som kan bruges til at beskrive sig selv.
Klienterne vurderer hvor godt udsagnene passer på dem)
YPI (Spørgeskema om forældrene – består af 72 udsagn som kan bruges til at beskrive dine forældre
og deres adfærd. Klienten vurderer i hvor høj grad udsagnet er sandt, passer på deres mor/ far)
SMI (Spørgeskema om modi – består af 124 udsagn, som kan bruges til at beskrive sig selv.
Klienterne vurderer hvor ofte de mener eller føler, at hvert udsagn forekommer)
MCMI-III test (Millon Clinical Multiaxial Inventory –III. Personlighedstest bestående af 175 udsagn,
hvortil der skal svares rigtigt eller forkert).
Psykoedukation omkring afhængighed, analyse af sammenhængen mellem misbrug, dysfunktionelle
håndteringer, skemata og opvækst.
Opstilling af behandlingsmål.
Casebeskrivelse
6-KOLONNESKEMA
Indlæring
Kritisk
situation
Skemata
Håndtering modus
Typisk
problemad
færd
VISUALISERING I VURDERINGSFASEN
Når der er opbygget en kognitiv, intellektuel forståelse af klientens skemata og
håndteringsmåder er næste skridt at udløse klientens skemata under
terapisessionen, så både terapeut og klient kan føle dem.
Visualisering – et redskab til at identificere skemata med.
Målene for visualisering i vurderingsfasen er
• At identificere klientens skemata
• At forstå oprindelsen i barndommen til skemata
• At forbinde skemata med de fremlagte problemer
• At hjælpe klienten med at mærke de følelser, der er forbundet med
skemata
Kort introduktion til visualisering i skematerapi - en lille øvelse i plenum.
HUSKEKORT
•
•
•
•
•
•
Figur 3.1. Huskekort til skematerapi
Erkendelse af den øjeblikkelige følelse
Lige nu føler jeg ____________________________________________________ fordi
(følelser)
______________________________________________________________________
(den udløsende situation)
•
•
•
•
•
•
•
Identifikation af skema(ta)
Imidlertid ved jeg, at det sandsynligvis er mit (mine) ___________________________
(relevante skema)
skema(ta), som jeg har lært på grund af ____________________________________
•
Disse skemata får mig til at overdrive den måde, hvorpå jeg ____________________
(skemaforstyrrelse)
•
_____________________________________________________________________
•
•
•
•
Realitetstestning
Selvom jeg tror at ______________________________________________________
(den negative tanke)
_____________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
er virkeligheden, at _____________________________________________________
(den sunde opfattelse)
_____________________________________________________________________
Beviser fra mit liv, som understøtter den sunde opfattelse: _____________________
(specifikke eksempler)
_____________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
Instruktioner om adfærd
Selvom jeg har lyst til at _________________________________________________
(negativ adfærd)
kan jeg i stedet ________________________________________________________
(alternativ sund adfærd)
(oprindelse)
_____________________________________________________________________
FORANDRINGSFASEN
Det kognitive arbejde
• Afprøvning af skemaets gyldighed.
• Nytolkning af de beviser, der understøtter skemaet.
• Evaluering af fordele og ulemper ved klientens håndteringsmåde.
• Dialog mellem ”skemasiden”/ ”misbrugssiden” og ”den sunde side”.
• Udarbejdelse af skemahuskekort.
• Udfyldning af skemadagbog.
Oplevelsesorienterede øvelser
• Bearbejdning af skjold.
• Dialog mellem modi (på tavlen/ papir, visualiseret/ stolearbejde).
• Begrænset forældrekompensation.
Træning i adfærdsændringer
• Indøvelse af ny adfærd gennem rollespil, visualisering/forestilling.
• små øvelser i gruppen.
• planlægning af øvelser, træning udenfor gruppen/ adfærdseksperimenter.
Terapeut- klient relationen
• Tjener delvist som modvægt til klientens skemata. Klienten internaliserer terapeuten som en ”sund
voksen”, som går imod de utilpassede skemata og stræber efter et følelsesmæssigt tilfredsstillende liv.
BEARBEJDNING AF SKJOLD
•
Bearbejdning af skjoldet er nødvendigt for at kunne arbejde med de
centrale skemata.
•
Dialog mellem skjold og sund voksen (den side af klienten som vil undgå
kontakt med det smertelige, besvær og den side, som ønsker at få hjælp til
at håndtere det smertelige).
•
Målet med dialogen er, at skjoldet træder til side, og klienten får kontakt til
sin sårbare barnemodus indeholdende de centrale skemata samt at den
sunde voksne styrkes i at bevare styringen og får større indflydelse.
•
I begyndelsen kan terapeuten være/rollespille klientens sunde voksne
modus. Senere kan klienten selv overtage denne rolle med terapeuten som
coach.
DIALOG MELLEM MODI
•
•
•
•
•
Dialog mellem modi. Ofte mellem den integrerede dysfunktionelle forælder og det
sårbare barn og den sunde voksne.
Stolearbejde består i at man placerer to dele indeni (modi) på hver sin stol og får en
dialog i gang. I begyndelsen kan terapeuten være klientens sunde voksne modus.
Senere kan klienten selv overtage denne rolle med terapeuten som coach. Målet er
at den sunde voksne styrkes i at bevare styringen, at man får større indflydelse på sit
liv.
Dialog på papir eller tavle. Dialogen kan også laves ved at nedskrive den på tavlen
eller noget papir. At se det på skrift tydeliggør fx hvor forkert det var at en given
klient blev straffet som barn.
Hvis skjoldet kommer på banen. Hvis klienten undervejs i arbejdet bliver tom  så
er det skjoldet er er kommet på banen og der må et stykke arbejde til for at
overbevise skjoldet om at træde til side så den lille sårbare side kan få noget af det
denne har brug for.
Målet med dialogen med de dysfunktionelle modi er, at klienten stærkt og offensivt
går imod den eksempelvis straffende mor/ far. At eksternalisere og se det straffende,
som noget tillært der kan gås imod, ændres er en fordel. I begyndelsen kan
terapeuten bryde ind som sund voksen og derefter lade klienten skifte til sund
voksen og gå stærkt og offensivt imod mor, far.
OPGAVER OMKRING
HØJRISIKOSITUATIONER/ TILBAGEFALD
Opgaver med identificering af modi under tilbagefaldsprocessen.
Opgaver med misbrug som skemavedligeholdende adfærd.
Opgaver omkring konkrete højrisikosituationer, analyse af disse.
Kontrahering for ugen og evaluering af ugen
AFGRÆNSET
FORÆLDREKOMPENSATION
•
Terapeuten giver klienten varm, sund og afgrænset forældrekompensation
direkte både i og uden for terapisessionen.
•
Validerer, er autentisk, empatisk
•
Med udgangspunkt i den enkelte klients skemata tager terapeuten stilling til
karakteren af forældrekompensationen.
•
Den gode terapeutrelation, at være sund voksen går på tværs af
terapiretninger. I døgnregi øges muligheden for afgrænset
forældrekompensation.
INDIVIDUEL TERAPI OG GRUPPETRAPI
Gruppeterapi:
- Muliggør arbejde med gruppedynamik.
- Man kan have øje for hvilken modus er fremherskende i gruppen som organisme –
her og nu.
- Når én person i gruppen reagerer i særlig grad, er det så udtryk alene for personens
skemaer – eller er personen også blevet talerør for gruppen
- Forældrekompensation på tavle i gruppen. Respons fra andre gruppemedlemmer
valideres og inddrages.
- Der kan ske skemaclash, når 2 eller flere personers skemata tårner sammen.
- Genkendelse og støtte, opbakning fra gruppen.
- Lettere adgang til at arbejde med angst og angsthåndtering, idet socialangst
automatisk vækkes i gruppen.
Individuel terapi:
- Bedre mulighed for begrænset forældrekompensation, især under visualisering.
- Muliggør at den terapeutiske relation styrkes.
FORÆLDREKOMPENSATION
UNDER VISUALISERING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forældrekompensation under trance eller visualisering er det mest kraftfulde middel til
ophævelse af det utilpassede skema.
Terapeuten kompenserer begrænset for de basale behov, som ikke blev tilgodeset i
barndommen og beskytter barnet mod forælderens skadelige behandling.
Fx tager vi udgangspunkt i en oprivende /problematisk situation der er sket her og nu, i løbet af
ugen.
Vi guider klienten ind i en fordybelse med fokus på åndedrættet
Søger hen til den nutidige situation som skete fx i går i gruppen.
Fokusere på tilstanden, følelsen, kropsfornemmelsen der og derfra søger vi tilbage til en
situation hvor de var meget mindre end nu (fra barndommen) men hvor tilstanden er den
samme.
Klienten beskriver det som dukker op. Det vil typisk være en situation, hvor barnet er i nød og
dets basale behov ikke imødegås.
Her kan terapeuten gå ind og lave begrænset
Når klienten/barnet mærker en forandret tilstand, fx ro, tryghed indeni søger man typisk tilbage
til den situation som vi begyndte med fra voksenlivet og klienten tager den tilstand de er i med
sig, de nye erfaringer og oplevelser og mærker hvordan det er nu at være i den situation.
Man kan også guide dem ind i fremtiden hvor en lignende situation vil opstå og guide dem til at
tage den nye rolige tilstand med sig i den kommende situation.

similar documents