Document

Report
Produkcja długookresowa a
krótkookresowa. Produkcja potencjalna.
Y
t


Produkcja potencjalna ma tendencję do równomiernego
wzrostu w miarę wzrostu zasobu czynników produkcji (np.
liczby ludności, postępu technicznego, wzrostu nakładów na
kształcenie).
Produkcja potencjalna jest mniejsza od produkcji
maksymalnej.
1
Produkcja długookresowa a
krótkookresowa. Produkcja potencjalna.
Y
t


Produkcja faktyczna natomiast wynika z bieżących potrzeb
rynkowych.
Dlaczego w krótkim okresie produkcja faktyczna może
odbiegać od produkcji potencjalnej?
2
Model Keynesowski:
Brak państwa i wymiany z
zagranicą.
Założenia
 płace i ceny są stałe
 przy tym poziomie płac i cen
gospodarka operuje poniżej
swojej produkcji potencjalnej
(tzn. jest wolna siła robocza,
zakłady chcą produkować więcej)
 Z tych dwóch założeń wniosek:
popyt determinuje podaż
4
Analiza
AE


Linia 45 ˚
AE – zagregowane wydatki
AE = C + I
założenie:
zagregowane wydatki
nie zależą od produkcji
E
AE
AE>Y
AE<Y
Y



Y*
AE<Y gromadzą się zapasy, przedsiębiorstwa
zmniejszają produkcję
AE>Y przedsiębiorstwa zaczynają produkować więcej
AE= Y* równowaga
5
Analiza
 Y*= AE =C + I
 AE= CP + IP = Y*
(równowaga planowana)
 CF + IF = Y
(produkcja faktyczna)
 Y = AE + IN
 Zadanie – Przykład:
CP = 100
IP = 200
Y = 400 IN = ?
Uwaga : W równowadze: IN = 0
6
Analiza poszczególnych składników AE.
I. Funkcja Konsumpcji
 Funkcja Konsumpcji – obrazuje
wielkość zamierzonej konsumpcji
globalnej przy każdym poziomie
rozporządzalnych dochodów
osobistych.
 Uwaga: w tej wersji modelu nie ma
Państwa a więc także transferów i
podatków. Rozporządzalny dochód
osobisty jest więc równy dochodowi
narodowemu.
7
Analiza poszczególnych składników AE.
I. Funkcja Konsumpcji
 Gospodarstwa domowe
(konsumenci) przeznaczają
pewna cześć swojego dochodu
rozporządzalnego na konsumpcje.
Reszta to oszczędności:
YD = C +S
8
Analiza poszczególnych składników AE.
I. Funkcja Konsumpcji
 Funkcja konsumpcji to zależność
wielkości konsumpcji od wielkości
dochodu rozporządzalnego:
Gdzie:
C = C(YD) = a + cY
 a - konsumpcja autonomiczna (niezależna od
dochodu)
 c – krańcowa skłonność do konsumpcji
(marginal propensity to consume = MPC)
 c = MPC = ΔC/ΔY
c  (0, 1)
9
Analiza poszczególnych składników AE.
I. Funkcja Konsumpcji
C
C = a + cY
C1
a
ρ
Y1
Y
10
Analiza poszczególnych składników AE.
I. Funkcja Konsumpcji
 APC – Przeciętna skłonność do konsumpcji
 APC = C1/Y1 = (a + cY1)/Y1 = a/Y1+c = a/Y1+ MPC
 APC = tg ρ
APC  (0, )
 przy bardzo niskich dochodach APC  
 przy bardzo wysokich dochodach APC  MPC
11
Analiza poszczególnych składników AE.
II. Funkcja Oszczędności
 Funkcja Oszczędności – obrazuje
zamierzone oszczędności przy każdym
poziomie dochodu.
S= Y- C = Y – a – cY = -a + (1-c)Y
 Krańcowa skłonność do oszczędzania:
MPS = 1 - c
MPS +MPC = 1
12
Analiza poszczególnych składników AE.
II. Funkcja Oszczędności
S
S = -a + (MPS)Y
Y
-a
13
Analiza poszczególnych składników AE.
III. Popyt inwestycyjny
 Popyt Inwestycyjny – zamierzone
(planowane) przez
przedsiębiorstwa powiększenia
zasobów kapitału trwałego oraz
stanu zapasów.
 Założenie: Inwestycje są
niezależne od dochodów
14
Model Keynesowski:
Brak państwa i wymiany z zagranicą.
Linia 45 ˚
AE = C + I
AE
C = a + cY
Y* = I + a +cY*
Y*= I + C*
a+I
a
Y*
Y
15
Przesunięcia AE

Przesunięcia AE – wzrost lub spadek autonomicznych wielkości
wchodzących w skład wydatków powoduje przesunięcie
równoległe AE odpowiednio w górę lub w dół.
Linia 45 ˚
AE
AE
AE’
I  10  AE  10  Y  10  C
10c  AE  10c 
Y  10c  C  10c²  … itd.
 spada popyt, spada także
produkcja
Y*’
Y
Y*
16
Zmiany popytu a zmiany dochodu:
Zmiany w wydatkach autonomicznych powodują, ze
zmienia się produkt narodowy:

Gospodarka znajduje się w równowadze. Zmniejszają
się wydatki autonomiczne gospodarstw domowych.

Popyt globalny jest mniejszy od produktu
narodowego, rosną zapasy, produkcja maleje.

Nowa równowaga zostanie osiągnięta kiedy znowu
AS = AE.



Zadanie – Przykład:
MPC = 0.8
Δa = - 20
17
Rozwiązanie zadania.
Y
a
I
C
AE
Y - AE
1
300
40
20
280
300
0
2
300
20
3
280
4
264
5
251.2
...
18
Rozwiązanie zadania cd.
 W pierwszym etapie dochód spadł
o tyle samo, co a; w drugim
etapie, dochód spadł o 0.8xa. W
trzecim etapie o 0.8x0.8xa itd.
Czyli:
ΔY = Δa + cΔa +...+ cnΔa=
Δa(1+c+...+ cn) = Δa [1/(1-c)]
19
Prosty Mnożnik Keynesowski

Wyrażenie:

Prosty Mnożnik Keynesowski (α)– pokazuje on o ile
procent zmieni się dochód narodowy, jeżeli wydatki
autonomiczne wzrosną o 1%.

Inny sposób wyprowadzenia mnożnika:
Y=C+I
C = a+ cY
Y = a+ cY+ I
A więc:
lub
Y=
to tzw.:
[a + I]
20

similar documents