Subjektkvalifikation i Momsretten - En rejse fra FCE

Report
Dennis Ramsdahl Jensen
Subjektkvalifikation i
Momsretten
- En rejse fra FCE-bank over DFDS og Part Service
til Le Crédit Lyonnais
Dennis Ramsdahl Jensen
PROBLEMSTILLINGEN
Filialstruktur
a
A
Selskabsstruktur
Lægges den civilretlige/selskabsretlige
konstruktion til grund ved den
momsretlige kvalifikation???
• Leveringer mod vederlag
mellem enhederne?
• Blandede transaktioner?
• Fastlæggelse af leveringssted?
• Opgørelse af pro rata?
• M.v.
Moder
A/S
Datter
A/S
Dennis Ramsdahl Jensen
AGENDA




1. case (FCE-Bank)
− Den civilretlige/selskabsretlige kvalifikation
opretholdes
2. case (Part Service)
− Udfordring med henvisning til
misbrugsprincippet
3. case (DFDS)
− Udfordring med henvisning til ”den
økonomiske virkelighed”
4. case (Le Crédit Lyonnais)
− Den civilretlige/selskabsretlige konstruktion
fraviges med henvisning til...?
Dennis Ramsdahl Jensen
1. CASE: SAG C-210/04, FCE BANK
”Transaktion” mellem hovedetablering og
filial:
Italien
FCE IT
(a)
UK
FCE Bank
(A)

Den civilretlige/selskabsretlige status lægges til
grund
− Indebærer ikke levering mod vederlag
(nullitet i en momsretlig sammenhæng)

Modif. 1: Overførsel af en vare til brug for den
afgiftspligtige person i et andet EU-land sidestilles med
levering mod vederlag, jf. ML §10 samt §11, stk. 3

Potentiel modif. 2: Filialen/hovedkontoret er medlem af en
fællesregistrering

Sag C-7/13, Skandia America Corporation

SKM2009.119.SR
Dennis Ramsdahl Jensen
2. CASE: SAG C-425/06, PART SERVICE
A/S
1
A/S
2
Leasingydelser
Forudsat, at den civilretlige/selskabsretlige
status lægges til grund:
 Hver transaktion kvalificeres for sig i
henhold til princippet om leverancens
enhed
EUD - Forudsat, at der foreligger misbrug, kan
transaktionerne kvalificeres, som var de
leveret af samme momssubjekt:
 Tilsidesættelse af den
civilretlige/selskabsretlige status med
Finansielle
henvisning til misbrugsprincippet
ydelser
− I strid med bestemmelsens formål
− Hovedformålet er opnåelse af
afgiftsfordel
Dennis Ramsdahl Jensen
3. CASE: SAG C-260/95, DFDS
Leveringssted, der hvor DFDS A/S har sit
hovedsæde eller faste kontor/forretningssted, hvorfra ydelsen præsteres, jf.
dagældende art. 26, stk. 2.
DK
DFDS
A/S
(Moder)
Pakkerejse
Agentaftale
Såfremt den civilretlige/selskabsretlige status
anerkendes - Leveringssted i DK
EUD – Leveringssted i UK!!!

UK
DFDS
Ltd
(Datter)
Formidling
Tilsidesættelse af den civilretlige/selskabsretlige
status med henvisning til den ”økonomiske
virkelighed”
− Er Datter ”reelt uafhængig”?
· 100 pct. ejerskab
· Kontraktlige forpligtigelser viste, at
Datter alene handlede som Moders
hjælpeorgan
Dennis Ramsdahl Jensen
4. CASE: SAG C-388/11, LE CRÉDIT
LYONNAIS
Opgørelse af pro rata sats hos store ”A” (og lille
”a”)?
a
A
Generalomkostning af
relevans for både store
”A” og lille ”a”
•
MSD art. 173: ”Pro rata-satsen for fradraget
beregnes i overensstemmelse med artikel 174 og
175 for samtlige transaktioner, som udføres af den
afgiftspligtige person.”
•
Såfremt den civilretlige/selskabsretlige status
lægges til grund:
•
•
Een afgiftspligtig person (FCE Bank)
•
Medfører ”global pro rata”
Men...
Dennis Ramsdahl Jensen
4. CASE: SAG C-388/11, LE CRÉDIT
LYONNAIS
EUD - Lille a´s omsætning skal ikke medgå ved
a
opgørelsen af store A´s pro rata

I modsat fald bringes den nationale afgrænsning i
fare, jf. p. 35???
A

−
Opgørelsen baseres vel stadig på national ret
−
Anderledes, når lille ”a” ikke udgør et fast
forretningssted!
Det modsatte sikrer ikke et mere neutralt resultat,
jf. p. 37 ???
−
Generalomkostning af
relevans for både store
”A” og lille ”a”

Pro rata har vel til formål at estimere
ressorcetræk!
Værdien af pro rata satsen ville blive fordrejet, jf. p.
38 ???
Dennis Ramsdahl Jensen
LE CRÉDIT LYONNAIS - PERSPEKTIVERING

a




A

Store A udøver primært finansiel virksomhed, men
også en smule momspligtig portefølje management
Lille a varetager HR, management samt IT
understøtning af store A´s aktivitet
Lille a leverer i et begrænset omfang ligeledes ITydelser til 3. mand
Store A er beliggende i Sverige mens lille a er
beliggende i Danmark.
Lille a skal have opført en ny kontorbygning samt
indkøbt IT udstyr
Hvilken grad af fradragsret?
− ML § 38, stk. 1 – Fuldt fradrag
− ML § 38, stk. 2????
· Er aktiviteten i store A lille a´s virksomhed
uvedkommende?
Dennis Ramsdahl Jensen
EN ”HVAD SAGDE JEG” - SLIDE!!!

TfS 2005, 658, ”Effektiv momsbelastning på 33
procent!”, af Dennis Ramsdahl Jensen

SKM2007.128.HR
− Afviser præjudiciel forelæggelse – Acte clair!

Dennis fastholder dumstædigt i diverse
sammenhænge med lettere overbærende latter til
følge...

7/11-2013: De forenede sager C-249/12 og sag
C-250/12, Tulica
− Retfærdigheden sejrer!
Dennis Ramsdahl Jensen
Subjektkvalifikation i
Momsretten
- En rejse fra FCE-bank over DFDS og Part Service
til Le Crédit Lyonnais

similar documents